Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

 

Sponzori

 

 

 

Program konferencie

program na stiahnutie v .pdf

 

PONDELOK 1.6.2015 


730 –   900        Registrácia

 900 –   915        Otvorenie konferencie    

 915 –  1045     Hlavné prednášky konferencie

Brandl H.: 55 Jahre Berufserfahrung in der Geotechnik

Hulla J.: Poznámky k pedagogickej, vedeckej a odbornej činnosti        

Topolnicki M.: General overview and advances in soil mixing

1045 – 1100     Prestávka

Téma 1:  Príprava podkladov na navrhovanie geotechnických konštrukcií

1100 – 1130     Úvodná prednáška 1. tematického okruhu

Kopecký M., Ondrášik M., Brček M.:  Zárezy dopravných stavieb v prostredí  vnútrokarpatského flyša

1130 – 1300     Prednášky 1. tematického okruhu

Baca M., Rybak J.:Osterberg test as an alternative pile testing method           

Šedivý M.,  Pruška J.: Gabionové konstrukce – průzkum, navrhování, realizace

Gajdoš V., Izjumov S., Gajdoš M.: Prejavy niektorých konštrukčných prvkov dopravnej stavby v georadarovom obraze

Slávik I.: Príprava podkladov pre návrh a monitoring realizácie nadvyšovacej zemnej hrádze popolového odkaliska

Ondrášik M ., Frankovská J., Kopecký M., Brček M.: Švédska žula - pokusné horninové prostredie pre veľkoobjemovú energetickú studňu

1300 – 1400     Obed

Téma 2:  Teoretické otázky súvisiace s navrhovaním

1400 – 1430      Úvodná prednáška 2. tematického okruhu

Ray R. P.: Use of Site Response Software for Seismic Design in the Carpathian Basin

1430 – 1600      Prednášky 2. tematického okruhu

Vaníček I.: Některé problémy s krátkodobou a dlouhodobou stabilitou, únosností geotechnických konstrukcí            

Szepesházi R., Koch E.,  Wolf Á.: Hydraulical and mechanical modelling of levees

Sedláček M.: Prostorový zemní tlak na kruhové šachty    

Vojtasík K., Šimáčková A., Mohyla K.: Rozbor statické vyztužovací činnosti flexibilních síťových struktur v prostředí zemin

Chalmovský J., Miča L.: Inovativní přístup k návrhu předepjatých zemních kotev

1600 – 1630     Prestávka

1630 – 1830      Prednášky 2. tematického okruhu

Szilvágyi Z., Hudacsek P., Anka M., Ray R.: Determination of Soil Modulus by Three Independent Methods

Baslík R.: Požiadavky na geosyntetiku pri navrhovaní geotechnických konštrukcií

Puzder  P., Mitro J.,  Munka Š.: Zvyšovanie únosnosti ihlanovými pilótami v mäkkom podloží

Turček P.: Návrh a overenie únosnosti ihlanovej pilóty

Zeleňáková M., Panulinová E., Harabinová S.: Geotechnické podklady pre optimálny návrh vsakovacích systémov

Stacho J.: Navrhovanie kontinuálne vŕtaných pilót pomocou Cavity Expansion Theory

Hruštinec Ľ.: Vplyv relatívnej tuhosti a väzby systému “základ – podložie“ na kontaktné napätia a pretvorenie plošných základov štvorcového tvaru.   

1900                Diskusný večer (Študentská jedáleň SvF)


UTOROK 2.6.2015


730 –  830   Registrácia

Téma 3:    Skúsenosti s realizáciou a monitoringom geotechnických

                   konštrukcií

 830 –  900  Úvodná prednáška 3. tematického okruhu

Račanský V.: Ověřování geometrie prvků z tryskové injektáže

 

 900 – 1030      Prednášky 3. tematického okruhu

Muszyński Z.: Application of modern geodetic techniques for monitoring of hydrotechnical structures

Tóth V., Adamec J.: Odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov v priportálových oblastiach tunelov

Hájovský J., Keclík L.: Geotechnické zajištění skalního útvaru v Jeseníkách

Lacina J., Kliš L.: Tělesa násypu v žkm 140,210 tratě v úseku Silůvky – Střelice; sanace sesuvu

Adamec J.,  Kolár Ľ.: Vystužené horninové konštrukcie pri moste 2013-00 na stavbe D1 Fričovce – Svinia

1030 – 1100     Prestávka

1100 – 1330     Prednášky 3. tematického okruhu

Dolinajová K., Sňahničan J.: Oporné múry vystužené geomrežami a dvojzákrutovou oceľovou sieťou vystavené vysokému zaťaženiu v seizmickej oblasti

Nedvěd J.: Lokalizace krasových jevů v budovaném železničním tunelu Turecký vrch (SR) pomocí georadarové metody

Antonínová P.: Geotechnický monitoring na stavbě: "Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava a geologické poměry"         

Ďurove J.,  Sekyra Z.: 8Trať Liberec – Česká Lípa – skúsenosti s realizáciou a dohľadom pri sanácii vystuženého železničného násypu

Janták V,. Baliak F., Mušec P., Brček M.: Zosuv svahu zárezu v km 79,0 trasy R-1 Nitra Západ – Tekovské Nemce          

Meľo A., Hasenovič J.: Oporné konštrukcie na stavbe D1 Fričovce – Svinia

Plšková  M.,  Záruba J., Vysoká H.: Geotechnický monitoring čela tělesa násypu objektu SO 210 realizovaný při výstavbě dálnice D8 v oblasti obce Prackovice.

Bakeš M.: Využitie videomonitoringu pre potreby technicko-bezpečnostného dohľadu

Svoboda B., Svoboda J., Kašpar R.: Vliv sesuvu pod kamenolomem Dobkovičky na provádění trhacích prací

1330 – 1345      Záver

1345                      Obed