Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 2

AAB1 Frankovská, Jana - Slaninka, Igor - Kordík, Jozef - Jurkovič, Ľubomír - Šottník, Peter - Greif, Vladimír - Dananaj, Ivan - Mikita, Slavomír - Dercová, Katarína - Jánová, Vlasta: Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2010. - 360 s. - ISBN 978-80-89343-38-6

AAB2 Kopecký, Miloslav: Svahové pohyby a ich vplyv na prípravu a prevádzku vodných stavieb. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. - 126 s. - (Edícia vedeckých prác; Zošit č.84). - ISBN 978-80-227-3312-0

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet záznamov: 2

ADC1 Frankovská, Jana - Andrejkovičová, Slávka - Janotka, Ivan: Effect of NaCl on hydraulic properties of bentonite and bentonite - palygorskite mixture.
In: Geosynthetics International. - ISSN 1072-6349. - Vol.17, No. 4 (2010), s. 250-259

ADC2 Honty, Miroslav - De Craen, Mieke - Wang, Lian - Madejová, Jana - Czímerová, Adriana - Pentrák, Martin - Stríček, Igor - Van Geet, Maarten: The effect of high pH alkaline solutions on the mineral stability of the Boom Clay - Batch experiments at 60°C.
In: Applied geochemistry. - ISSN 0883-2927. - Vol.25, No. 6 (2010), s. 825-840

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 5

ADE1 Baliak, František - Fraštia, Marek - Chlepková, Miroslava: Photogrammetric measurements in geotechnic.
In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - ISSN 1213-1962. - Roč.10, č. 2 (2010), s. 1-8

ADE2 Baliak, František - Stríček, Igor: Special purpose engineering geological maps of slope failures in Slovakia.
In: Górnictwo i geoinzynieria. - ISSN 1732-6702. - Rok 34, zeszyt 2 (2010), s. 61-68

ADE3 Bednárová, Emília - Minárik, Marián - Grambličková, Danka - Miščík, Marián: Poznatky a skúsenosti zo špeciálnych meraní filtračného pohybu na VS Vlčia dolina.
In: Vodní hospodářství. - ISSN 0862-5549. - Roč.60,č.4 (2010), s. 106-108

ADE4 Grambličková, Danka - Bednárová, Emília: Posúdenie stability ľavostrannej ochrannej hrádze Váhu medzi obcou Komoča a mestom Kolárovo.
In: Geotechnika. - ISSN 1211-913X. - Roč.13, č. 3 (2010), s. 10-13

ADE5 Kopecký, Miloslav - Hruštinec, Ľuboš - Ondrášik, Martin - Frankovská, Jana: Unstable slopes at the reservoir dam Nová Bystrica.
In: Górnictwo i geoinzynieria. - ISSN 1732-6702. - Rok 34, zeszyt 2 (2010), s. 389-394

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 6

ADF1 Frankovský, Miloslav - Frankovská, Jana: Porovnanie dvoch kategórií šírkového usporiadania cestných tunelov.
In: Almanach znalca. - ISSN 1336-3174. - Roč. 9, č. 3-4 (2010), s. 16-19

ADF2 Grambličková, Danka - Bednárová, Emília - Minárik, Marián: Lessons learned and experience gained from the application of the fem to solve transient flow filtration tasks.
In: Slovak Journal of Civil Engineering. - ISSN 1210-3896. - Vol. 18, No. 3 (2010), s. 7-13

ADF3 Hakáč, Ján - Bednárová, Emília: Applications of mathematical methods in the supervision of the technical safety of water constructions.
In: Slovak Journal of Civil Engineering. - ISSN 1210-3896. - Vol. 18, No. 1 (2010), s. 22-28

ADF4 Hulla, Jozef: Aktuálne problémy a riziká pri zakladaní stavieb.
In: Nehnuteľnosti a bývanie. - ISSN 1336-944X. - Roč.5,č.2 (2010), s. 35-46

ADF5 Masarovičová, Mária - Slávik, Ivan - Dvořáková, Simona: Systémové riešenie geotechnických problémov odkalísk.
In: Enviromagazín. - ISSN 1335-1877. - Roč. 15, č. 5 (2010), s. 17-20

ADF6 Sumec, Jozef - Kotrasová, Kamila - Hruštinec, Ľuboš - Kuzma, Jozef: Some types of mathematical models in linear theory of viscoelasticity.
In: Transactions of the Universities of Košice. - ISSN 1335-2334. - č.4 (2010), s. 8-14

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 9

AFC1 Frankovská, Jana - Kopecký, Miloslav: Normy pre geotechnický a inžinierskogeologický prieskum na Slovensku.
In: Zakládání staveb - Brno 2010 : 38.konference se zahraniční účastí.Sborník příspěvků.Brno,ČR,8.-9.11.2010. - Brno : Sekurkon, 2010. - ISBN 978-80-86604-51-0. - S. 13-19

AFC2 Galliková, Zuzana: Použitie regresnej analýzy deformačných parametrov neogénnych ílov v prognóze sadania.
In: Juniorstav 2010 : 12. Odborná konference doktorského studia.Brno,VUT,24.2.2010. - Brno : Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, 2010. - ISBN 978-80-214-4042-5. - nestr.

AFC3 Hruštinec, Ľuboš - Sumec, Jozef - Kuzma, Jozef: Analysis of Stiffness and Bonding Effects on the Contact Surface on the Displacements of Circular Foundation.
In: 10th International scientific conference VSU 2010.Vol.1 : Proceedings.Sofia,Bulgaria,3.-4.6.2010. - Sofia : L.Karavelov Civil engineering higher school Sofia, 2010. - S. 74-79

AFC4 Hruštinec, Ľuboš - Sumec, Jozef - Kuzma, Jozef: Experimental Tests of the Shear Strength of the Cohesive Soils and Their Use in the Geotechnical Calculations.
In: Experimentální analýza napětí 2010.Experimental stress analysis : 48th International scientific conference.Velké Losiny,CR,31.5.-3.6.2010. - Olomouc : Palacký University, 2010. - ISBN 978-80-244-2533-7. - S. 101-106

AFC5 Hruštinec, Ľuboš - Kuzma, Jozef: The Analysis of Deformations in the Subsoil of the Hydropower Plant in Gabčíkovo.
In: XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering : Proceedings.Bratislava,Slovakia,2.-4.6.2010. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. - ISBN 978-80-227-3279-6. - nestr.

AFC6 Masarovičová, Mária - Dvořáková, Simona: Geotechnické riziká environmentálnych stavieb a záťaží.
In: Zakládání staveb - Brno 2010 : 38.konference se zahraniční účastí.Sborník příspěvků.Brno,ČR,8.-9.11.2010. - Brno : Sekurkon, 2010. - ISBN 978-80-86604-51-0. - S. 195-202

AFC7 Ravinger, Roman - Turček, Peter - Súľovská, Monika: Geotechnické riziká projektu a výstavby nádrže Tatranská Lomnica.
In: Rizika ve vodním hospodářství 2010 : Sborník příspěvků.Konference s mezinárodní účastí.Brno,ČR,18.-19.10.2010. - Brno : CERM, 2010. - ISBN 978-80-7204-703-1. - S. 243-250

AFC8 Sumec, Jozef - Hruštinec, Ľuboš - Kuzma, Jozef: Analysis of Stiffness and Bonding Effects in the Foundation Bottom on the Contact Stresses Distribution of the Circular Foundation.
In: 10th International scientific conference VSU 2010.Vol.1 : Proceedings.Sofia,Bulgaria,3.-4.6.2010. - Sofia : L.Karavelov Civil engineering higher school Sofia, 2010. - S. 68-73

AFC9 Sumec, Jozef - Kuzma, Jozef - Hruštinec, Ľuboš: Experimental Tests of the Deformation and Consolidation Properties of the Cohesive Soils and Their Use in the Geotechnical Calculations.
In: Experimentální analýza napětí 2010.Experimental stress analysis : 48th International scientific conference.Velké Losiny,CR,31.5.-3.6.2010. - Olomouc : Palacký University, 2010. - ISBN 978-80-244-2533-7. - S. 415-420

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 25

AFD1 Baliak, František - Stríček, Igor: Prehľad metód stabilizácie svahov pri obnove vidieka.
In: Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : Obnova stavebného fondu ako príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju vidieka.Zborník referátov z Medzinárodnej konferencie.Bratislava,SR,22.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. - ISBN 978-80-89113-65-1. - S. 162-166

AFD2 Baliak, František: Vplyv výstavby nádrží na hornej Toryse na geologické prostredie.
In: XXXII. Priehradné dni 2010 : Konferencia s medzinárodnou účasťou.Bulletin 20.Banská Bystrica,SR,8.-10.6.2010. - Banská Bystrica : SVP,š.p., 2010. - ISBN 978-80-968014-6-6. - S. 221-225

AFD3 Bednárová, Emília - Minárik, Marián - Grambličková, Danka - Sabo, Jaroslav: Flood Protection of Bratislava and its Specifics from the Viewpoint of Geological Composition of Surrounding Environment.
In: XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering : Proceedings.Bratislava,Slovakia,2.-4.6.2010. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. - ISBN 978-80-227-3279-6. - nestr.

AFD4 Bednárová, Emília: Význam špeciálnych metód meraní pri posudzovaní bezpečnosti hrádzí vodných stavieb.
In: Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb : Zborník prednášok I.časť.Bratislava,SR,12.-14.10.2010. - Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2010. - S. 53-58

AFD5 Frankovská, Jana - Liščák, Pavol - Dananaj, Ivan: Case study of collapsible loess in Slovakia.
In: XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering : Proceedings.Bratislava,Slovakia,2.-4.6.2010. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. - ISBN 978-80-227-3279-6. - nestr.

AFD6 Galliková, Zuzana - Slávik, Ivan: Použitie experimentálne overených deformačných parametrov zemín pri prognóze sadania výškových budov v hlbokých stavebných jamách.
In: Zakladanie stavieb 2010 : Zakladanie v zložitých podmienkach.Zborník príspevkov z 12. konferencie.Vysoké Tatry-Stará Lesná,13.-15.10.2010. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-970037-4-6. - S. 55-60

AFD7 Grambličková, Danka - Bednárová, Emília - Minárik, Marián: Optimization of flood protection measures on selected sections of Danube using numerical methods - design and construction.
In: XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering : Proceedings.Bratislava,Slovakia,2.-4.6.2010. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. - ISBN 978-80-227-3279-6. - nestr.

AFD8 Hulla, Jozef: Odvodené,charakteristické a návrhové hodnoty geotechnických parametrov.
In: Statika stavieb 2010 : Zborník príspevkov z 15.konferencie,Piešťany,SR,18.-19.3.2010. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-970037-3-9. - S. 99-108

AFD9 Hulla, Jozef - Magula, Peter: Priesaky ako rizikové faktory stability priehrad.
In: Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb : Zborník prednášok I.časť.Bratislava,SR,12.-14.10.2010. - Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2010. - S. 101-106

AFD10 Hulla, Jozef - Gróf, Vladimír - Slávik, Ivan - Galliková, Zuzana: Soils stiffnes and setlement of high-rise building.
In: XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering : Proceedings.Bratislava,Slovakia,2.-4.6.2010. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. - ISBN 978-80-227-3279-6. - nestr.

AFD11 Hulla, Jozef - Magula, Peter: Účinnosť injekčných clôn pod niektorými slovenskými priehradami.
In: XXXII. Priehradné dni 2010 : Konferencia s medzinárodnou účasťou.Bulletin 20.Banská Bystrica,SR,8.-10.6.2010. - Banská Bystrica : SVP,š.p., 2010. - ISBN 978-80-968014-6-6. - S. 83-87

AFD12 Kopecký, Miloslav - Hruštinec, Ľuboš: Monitoring zosuvných svahov na VS Nová Bystrica.
In: XXXII. Priehradné dni 2010 : Konferencia s medzinárodnou účasťou.Bulletin 20.Banská Bystrica,SR,8.-10.6.2010. - Banská Bystrica : SVP,š.p., 2010. - ISBN 978-80-968014-6-6. - S. 95-99

AFD13 Kopecký, Miloslav - Antolová, Darina: Návrh komplexného monitoringu zosuvov na pravostrannom zaviazaní hrádze VS Liptovská Mara.
In: Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb : Zborník prednášok I.časť.Bratislava,SR,12.-14.10.2010. - Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2010. - S. 218-223

AFD14 Kopecký, Miloslav: Vplyv extrémnych klimatických pomerov na nestabilitu svahov na Slovensku.
In: Zakladanie stavieb 2010 : Zakladanie v zložitých podmienkach.Zborník príspevkov z 12. konferencie.Vysoké Tatry-Stará Lesná,13.-15.10.2010. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-970037-4-6. - S. 77-86

AFD15 Kordík, Jozef - Slaninka, Igor - Mikita, Slavomír - Dananaj, Ivan - Jurkovič, Ľubomír - Šottník, Peter - Jánová, Vlasta - Dercová, Katarína - Frankovská, Jana: Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží - prezentácia projektu aj vo vzťahu ku geochémii životného prostredia.
In: Cambelove dni 2010, 24.-26. september 2010, Magurka. - : Univerzita Komenského, 2010. - ISBN 978-80-223-2921-7. - S. 19-23

AFD16 Marikovičová, Andrea: Vplyv prevádzky VD Veľká Domaša na odtokové pomery pod priehradou.
In: Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb : Zborník prednášok I.časť.Bratislava,SR,12.-14.10.2010. - Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2010. - S. 107-111

AFD17 Masarovičová, Mária - Dvořáková, Simona: Interdisciplinarita problematiky environmentálnych záťaží.
In: Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb : Zborník prednášok I.časť.Bratislava,SR,12.-14.10.2010. - Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2010. - S. 184-189

AFD18 Masarovičová, Mária - Slávik, Ivan: Prognózovanie existencie environmentálnej záťaže odkaliska Slovinky - Kelligrund.
In: Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb : Zborník prednášok I.časť.Bratislava,SR,12.-14.10.2010. - Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2010. - S. 158-164

AFD19 Masarovičová, Mária - Slávik, Ivan - Hudec, Radovan - Eľko, Peter - Hamrák, Martin: Revízia stavu environmentálne záťaže - odkaliska Slovinky.
In: Zakládání staveb - Brno 2010 : 38.konference se zahraniční účastí.Sborník příspěvků.Brno,ČR,8.-9.11.2010. - Brno : Sekurkon, 2010. - ISBN 978-80-86604-51-0. - S. 203-211

AFD20 Masarovičová, Mária - Slávik, Ivan - Koledová, Juliana: Vplyv sanačných opatrení na stabilitu odkaliska vápenných kalov.
In: Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb : Zborník prednášok I.časť.Bratislava,SR,12.-14.10.2010. - Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2010. - S. 178-183

AFD21 Mészáros, Tibor - Minárik, Marián: Modelovanie prúdenia cez teleso priehrady Rozgrund.
In: Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb : Zborník prednášok I.časť.Bratislava,SR,12.-14.10.2010. - Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2010. - S. 66-71

AFD22 Mészáros, Tibor: Vodné dielo Rozgrund - kalibrovanie parametrov ovplyvňujúce filtračné prúdenie.
In: XXXII. Priehradné dni 2010 : Konferencia s medzinárodnou účasťou.Bulletin 20.Banská Bystrica,SR,8.-10.6.2010. - Banská Bystrica : SVP,š.p., 2010. - ISBN 978-80-968014-6-6. - S. 255-259

AFD23 Slávik, Ivan - Galliková, Zuzana: Experimentálne overovanie deformačných parametrov.
In: Zakladanie stavieb 2010 : Zakladanie v zložitých podmienkach.Zborník príspevkov z 12. konferencie.Vysoké Tatry-Stará Lesná,13.-15.10.2010. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-970037-4-6. - S. 37-42

AFD24 Sumec, Jozef - Hruštinec, Ľuboš - Kuzma, Jozef: Application of Some Linear Viscoelastic Mathematical Models in Continuum Mechanics.
In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering : 1st International Scientific Conference 24-26.11.2010 High Tatras Štrbské Pleso. - Košice : TU Košice, 2010. - ISBN 978-80-553-0527-1. - nestr.

AFD25 Turček, Peter: Development of geotechnics in Slovakia.
In: XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering : Proceedings.Bratislava,Slovakia,2.-4.6.2010. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. - ISBN 978-80-227-3279-6. - S. 57-76

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Počet záznamov: 1

AFH1 Baliak, František - Fraštia, Marek - Chlepková, Miroslava: Photogrammetric methods in geotechnical engineering.
In: XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering : Proceedings.Bratislava,Slovakia,2.-4.6.2010. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. - ISBN 978-80-227-3279-6. - S. 166

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 2

BAB1 Bednárová, Emília - Lukáč, Michal - Lukáč, Miroslav - Minárik, Marián - Bakaljarová, Marta - Lipták, Branislav - Miščík, Marián - Panenka, Peter - Stoličný, Ján: Priehradné staviteľstvo na Slovensku : Originality.Míľniky.Zaujímavosti. - Bratislava : KUSKUS,s.r.o., 2010. - 206 s. - ISBN 978-80-970428-0-6

BAB2 Turček, Peter - Frankovská, Jana - Súľovská, Monika: Navrhovanie geotechnických konštrukcií podľa Eurokódov. - 1.vyd. - Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010. - 160 s. - ISBN 978-80-89113-76-7

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

BBB1 Hulla, Jozef: Základová pôda a zakladanie stavieb.
In: Statické tabuľky 2010. - Trnava : Spolok statikov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-970037-5-3. - S. 441-466

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 2

BDE1 Hulla, Jozef - Súľovská, Monika: Identifikace propustných poloh v tesnících prvcích stavebních jam.
In: Realizace staveb. - ISSN 1802-0631. - Roč. 5, č. 3 (2010), s. 44-48

BDE2 Ledényiová, Tatiana - Chabroňová, Jana: Bratislavský električkový tunel.
In: Stavebnictví. - ISSN 1802-2030. - Roč. 4, č. 5 (2010), s. 45-49

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 4

BDF1 Chabroňová, Jana: Manažment rizík v podzemných stavbách.
In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč.58,č.6 (2010), s. 27-29

BDF2 Hulla, Jozef: Odvodňovanie tesnených stavebných jám.
In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč.58,č.1 (2010), s. 63-65

BDF3 Ledényiová, Tatiana - Chabroňová, Jana: Bezvýkopové metódy výstavby podzemných vedení, mikrotunelovanie.
In: Stavba. - ISSN 1335-5406. - roč.13, č.4 (2010), s. 64-68

BDF4 Turček, Peter: Moderné zakladanie v prielukách.
In: Stavebné materiály. - ISSN 1336-7617. - Roč.6,č.3 (2010), s. 38-40

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 3

BEC1 Baliak, František - Stríček, Igor: Použitie máp geofaktorov životného prostredia pri hodnotení rizík vo vodnom hospodárstve.
In: Rizika ve vodním hospodářství 2010 : Sborník příspěvků.Konference s mezinárodní účastí.Brno,ČR,18.-19.10.2010. - Brno : CERM, 2010. - ISBN 978-80-7204-703-1. - S. 181-188

BEC2 Hulla, Jozef - Rakovský, Pavol - Vrábel, Boris - Žuffa, Rastislav: Vplyv technológie vytvárania pilóty na vlastnosti zemín v jej okolí.
In: Polní geotechnické metody 2010 : 30. mezinárodní konference.Ústí nad Labem,ČR. - Ústí nad Labem, 2010. - S. 114-119

BEC3 Turček, Peter - Ravinger, Roman - Súľovská, Monika: Meranie priesakov na VD Les Království.
In: Polní geotechnické metody 2010 : 30. mezinárodní konference.Ústí nad Labem,ČR. - Ústí nad Labem, 2010. - S. 92-97

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 9

BED1 Frankovská, Jana: Aktuálne európske a slovenské normy v geotechnike : Statika stavieb 2010.
In: Statika stavieb 2010 : Zborník príspevkov z 15.konferencie,Piešťany,SR,18.-19.3.2010. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-970037-3-9. - S. 77-90

BED2 Frankovská, Jana: Geotechnický prieskum pre jednotlivé geotechnické kategórie.
In: Zakladanie stavieb 2010 : Zakladanie v zložitých podmienkach.Zborník príspevkov z 12. konferencie.Vysoké Tatry-Stará Lesná,13.-15.10.2010. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-970037-4-6. - S. 29-36

BED3 Hulla, Jozef - Kmeť, Marián: Pilóty Screwsol pre zakladanie stavieb v zložitých podmienkach.
In: Zakladanie stavieb 2010 : Zakladanie v zložitých podmienkach.Zborník príspevkov z 12. konferencie.Vysoké Tatry-Stará Lesná,13.-15.10.2010. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-970037-4-6. - S. 61-70

BED4 Kopecký, Miloslav - Ondrášik, Martin: Landslides in the route of designed highway D1 in the area of Inner Carpathian Flysch Belt.
In: XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering : Proceedings.Bratislava,Slovakia,2.-4.6.2010. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. - ISBN 978-80-227-3279-6. - nestr.

BED5 Ravinger, Roman: Poznámky k EN STN 73 1001 a 73 0091 o únosnosti základov.
In: Zakladanie stavieb 2010 : Zakladanie v zložitých podmienkach.Zborník príspevkov z 12. konferencie.Vysoké Tatry-Stará Lesná,13.-15.10.2010. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-970037-4-6. - S. 51-54

BED6 Súľovská, Monika - Hulla, Jozef: Identification of permeable positions in sealing elements of foundations pits.
In: XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering : Proceedings.Bratislava,Slovakia,2.-4.6.2010. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. - ISBN 978-80-227-3279-6. - nestr.

BED7 Turček, Peter: Ako ovplyvní Eurokód 7 geotechnické navrhovanie.
In: Statika stavieb 2010 : Zborník príspevkov z 15.konferencie,Piešťany,SR,18.-19.3.2010. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-970037-3-9. - S. 91-98

BED8 Turček, Peter: Problémy zakladania stavieb v zložitých podmienkach.
In: Zakladanie stavieb 2010 : Zakladanie v zložitých podmienkach.Zborník príspevkov z 12. konferencie.Vysoké Tatry-Stará Lesná,13.-15.10.2010. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-970037-4-6. - S. 17-28

BED9 Turček, Peter - Ravinger, Roman - Súľovská, Monika: Vplyv podzemnej vody na stabilitu svahu.
In: Zakladanie stavieb 2010 : Zakladanie v zložitých podmienkach.Zborník príspevkov z 12. konferencie.Vysoké Tatry-Stará Lesná,13.-15.10.2010. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-970037-4-6. - S. 87-98

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 1

BEF1 Marikovičová, Andrea: Význam a prínos vodárenských nádrží z pohľadu súčasnosti a budúcnosti.
In: XXXII. Priehradné dni 2010 : Konferencia s medzinárodnou účasťou.Bulletin 20.Banská Bystrica,SR,8.-10.6.2010. - Banská Bystrica : SVP,š.p., 2010. - ISBN 978-80-968014-6-6. - S. 249-253

DAI Dizertačné a habilitačné práce

Počet záznamov: 1

DAI1 Stríček, Igor: Minerálna stabilita bentonitov v podmienkach bariér : Dizertačná práca. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, 2010. - 117 s.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Počet záznamov: 1

FAI1 Minárik, Marián - Bednárová, Emília: XXXII. Priehradné dni 2010 : Konferencia s medzinárodnou účasťou.Bulletin 20.Banská Bystrica,SR,8.-10.6.2010. - 1.vyd. - Banská Bystrica : SVP,š.p., 2010. - ISBN 978-80-968014-6-6

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet záznamov: 1

GII1 Minárik, Marián - Bednárová, Emília: Bulletin 20 : Informácie z 23.svetového kongresu ICOLD v Brazílii. - Banská Bystrica : SVP,š.p., 2010. - 28 s.