Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 9

ADE1 Galliková, Zuzana - Slávik, Ivan: Utilization of experimentally verified deformation parameters of soils in the prognosis of settlement of a high-rise building founded in deep excavation pit.
In: Roczniki inžynierii budowlanej. - ISSN 1505-8425. - Zeszyt 11 (2011), s. 53-58

ADE2 Grambličková, Danka - Bednárová, Emília - Minárik, Marián: Numerická analýza priesakových pomerov pravostrannej ochrannej hrádze Dunaja v lokalite Bratislava - Petržalka.
In: Geotechnika. - ISSN 1211-913X. - Roč.14, č. 1-2 (2011), s. 11-14

ADE3 Hakáč, Ján - Bednárová, Emília: Time Series for Prediction of the Seepage Water Level of the Liptovská Mara Dam.
In: DAM Engineering. - ISSN 0-617-00563-X. - Vol.21, Iss. 3 (2011), s. 235-247

ADE4 Hruštinec, Ľuboš - Kuzma, Jozef - Sumec, Jozef: Numerical analysis of contact stresses under rectangular (square and strip) shallow foundations.
In: Roczniki inžynierii budowlanej. - ISSN 1505-8425. - Zeszyt 11 (2011), s. 63-68

ADE5 Hruštinec, Ľuboš - Sumec, Jozef - Kuzma, Jozef: Numerical analysis of deformations of the rectangular (square and strip) shallow foundations.
In: Roczniki inžynierii budowlanej. - ISSN 1505-8425. - Zeszyt 11 (2011), s. 75-80

ADE6 Hruštinec, Ľuboš - Sumec, Jozef - Kuzma, Jozef: Numerical analysis of the interaction of the shallow (circular,square,strip) foundations with subsoil.
In: Roczniki inžynierii budowlanej. - ISSN 1505-8425. - Zeszyt 11 (2011), s. 85-88

ADE7 Masarovičová, Mária - Slávik, Ivan: Geotechnical aspects of desludging sites - systematic solution.
In: Roczniki inžynierii budowlanej. - ISSN 1505-8425. - Zeszyt 11 (2011), s. 117-122

ADE8 Slávik, Ivan: The method of expression of the deformation parameters of soils for the prognosis of settlement of high-rise buildings founded in deep excavation pits.
In: Roczniki inžynierii budowlanej. - ISSN 1505-8425. - Zeszyt 11 (2011), s. 139-144

ADE9 Stríček, Igor - Baliak, František - Uhlík, Peter: Mock-up experiment for bentonite barrier testing.
In: Górnictwo i geoinzynieria. - ISSN 1732-6702. - Rok 35, zeszyt 2 (2011), s. 543-548

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 3

ADF1 Baliak, František: Klasifikácia svahových pohybov a ich výsledných porúch.
In: Almanach znalca. - ISSN 1336-3174. - Roč.10, č. 2-3 (2011), s. 31-34

ADF2 Grambličková, Danka - Bednárová, Emília - Hrabovský, Otakar - Minárik, Marián: Optimalizácia sanačných opatrení na ochranných hrádzach Torysy a Latorice.
In: Acta hydrologica Slovaca. - ISSN 1335-6291. - Roč.12, č. 2 (2011), s. 322-331

ADF3 Hulla, Jozef - Kmeť, Marián: Pilóty Screwsol pri zakladaní stavieb.
In: Stavebné materiály. - ISSN 1336-7617. - Roč. 7, č. 1 (2011), s. 18-20

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 3

AEC1 Bednárová, Emília - Minárik, Marián - Grambličková, Danka: Lessons Learned from Reviewing the Safety of Slovak Dams.
In: Bezpieczeństwo zapór - nowe wyzwania. - Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011. - ISBN 978-83-61102-53-3. - S. 129-135

AEC2 Bednárová, Emília - Grambličková, Danka - Minárik, Marián: Safety of Hydraulic Structures Affected by Natural Environment.
In: Current events in hydraulic engineering. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011. - ISBN 978-83-7348-375-0. - S. 12-20

AEC3 Marikovičová, Andrea - Minárik, Marián: Importance of Reservoir Turček in the Flood Protection.
In: Ecohydrological methods in water management. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011. - ISBN 978-83-7348-376-7. - S. 89-94

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 10

AFC1 Bednárová, Emília - Grambličková, Danka - Minárik, Marián: Flood Protection of Town Bratislava - Optimization of Flood Protection Measures.
In: Dams and reservoirs under changing challenges[elektronický zdroj] : 79th ICOLD Annual meeting.Lucerne,Switzerland,1.6.2011. - , 2011. - ISBN 978-0-203-80409-4. - nestr.

AFC2 Dvořáková, Simona - Masarovičová, Mária: Enviromentálne záťaže v kontexte práva Slovenska a Európskej únie.
In: Zakládání staveb - Brno 2011 : 39. konference se zahraniční účastí.Sborník příspěvků.Brno,ČR,7.-8.11.2011. - Brno, 2011. - ISBN 978-80-86604-55-8. - S. 237-242

AFC3 Frankovská, Jana - Durmeková, Tatiana: Specific Features of Weak Rock Laboratory Testing.
In: 15th European conference on soil mechanics and geotechnical engineering : Proceesings.Geotechnics of hard soils - weak rocks.Athens,2011. - Amsterdam : IOS Press, 2011. - ISBN 978-1-60750-800-7. - S. 337-342

AFC4 Hruštinec, Ľuboš - Kuzma, Jozef - Sumec, Jozef: Influences of the Stiffness, Contact Bonding and Load Intensity on the Contact Stresses Distribution of the Square-Type Foundations.
In: 11th International Scientific Conference VSU´ 2011.Volume 2 : Sofia,Bulgaria,2.-3.6.2011. - Sofia : L.Karavelov Civil engineering higher school Sofia, 2011. - S. 66-71

AFC5 Hruštinec, Ľuboš - Sumec, Jozef - Kuzma, Jozef: Influences of the Stiffness, Contact Bonding and Load Intensity on the Displacements of Square-Type Foundations.
In: 11th International Scientific Conference VSU´ 2011.Volume 2 : Sofia,Bulgaria,2.-3.6.2011. - Sofia : L.Karavelov Civil engineering higher school Sofia, 2011. - S. 72-77

AFC6 Hulla, Jozef - Slávik, Ivan - Galliková, Zuzana: Charakteristické a návrhové vlastnosti zemín pre výpočty plošných základov.
In: Zakládání staveb - Brno 2011 : 39. konference se zahraniční účastí.Sborník příspěvků.Brno,ČR,7.-8.11.2011. - Brno, 2011. - ISBN 978-80-86604-55-8. - S. 111-116

AFC7 Kopecký, Miloslav - Ondrášik, Martin - Súľovská, Monika: Investigation and monitoring of reactivated landslides in flysch.
In: 15th European conference on soil mechanics and geotechnical engineering : Proceesings.Geotechnics of hard soils - weak rocks.Athens,2011. - Amsterdam : IOS Press, 2011. - ISBN 978-1-60750-800-7. - S. 1365-1370

AFC8 Marikovičová, Andrea: Vodárenské nádrže na Slovensku a ich význam pre zásobovanie vodou.
In: Juniorstav 2011 Sborník anotací : 13. Odborná konference doktorského studia.Brno,VUT,4.2.2011. - Brno : Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, 2011. - ISBN 978-80-214-4232-0. - nestr.

AFC9 Masarovičová, Mária - Slávik, Ivan: Systémové riešenie geotechnických aspektov odkalísk.
In: Zakládání staveb - Brno 2011 : 39. konference se zahraniční účastí.Sborník příspěvků.Brno,ČR,7.-8.11.2011. - Brno, 2011. - ISBN 978-80-86604-55-8. - S. 231-236

AFC10 Ravinger, Roman - Turček, Peter: Same Results from Laboratory Verifikation of Filtration Soil Stability.
In: Internal erosion in embankment dams and their foundations : Papers from the conference and workshop.Brno,CR,26.-29.4.2011. - Brno : CERM, 2011. - ISBN 978-80-7204-736-9. - S. 66-73

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 22

AFD1 Baliak, František - Stríček, Igor: Čo sú zosuvy pôdy a prečo vznikajú.
In: Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : Obnova duchovného,kultúrneho a ekonomického potenciálu vidieka.Zborník referátov z Konferencie s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,25.5.2011. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-227-3536-0. - S. 38-43

AFD2 Baliak, František - Stríček, Igor: Zosuvy na Slovensku a ich vplyv na líniové stavby.
In: Geotechnické problémy líniových stavieb : 10. Slovenská geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,30.-31.5.2011. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-227-3504-9. - S. 137-146

AFD3 Bartoš, Vladimír - Hruštinec, Ľuboš: Materiálové modely striekaného betónu v analýzach tunelov : sekcia Podzemné stavby.
In: Geotechnické problémy líniových stavieb : 10. Slovenská geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,30.-31.5.2011. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-227-3504-9. - S. 376-384

AFD4 Bartoš, Vladimír - Hruštinec, Ľuboš: 3D numerical analysis of an underground opening in anisotropic stress field.
In: Young scientist 2011 : 3rd PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture.Herľany,SR,5.-7.4.2011. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011. - ISBN 978-80-553-0639-1. - nestr.

AFD5 Bartoš, Zoltán - Kurimský, Jozef - Hulla, Jozef - Baliak, František: Riziká dopravných stavieb na východnom Slovensku.
In: Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2011.Bratislava,31.3.2011. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. - ISBN 978-80-277-3469-1. - nestr.

AFD6 Bednárová, Emília - Grambličková, Danka: Hrádze vodných stavieb ako súčasť antropogénnej činnosti pri zmierňovaní vplyvu povodňových prietokov resp a ich vplyv na podzemné vody.
In: Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. - VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Fyzika vody v pôde - 18. slovensko-česko-poľský vedecký seminár : Zborník príspevkov.Michalovce,Vinianske jazero,17.-19.5.2011. - Bratislava : Ústav hydrológie SAV, 2011. - ISBN 978-80-89139-23-1. - S. 16-21

AFD7 Bednárová, Emília - Miščík, Marián: Význam nádrží a ochranných hrádzí v prevencii pred povodňami.
In: Manažment povodí a povodňových rizík : Zborník príspevkov.Častá-Papiernička,SR,6.-8.12.2011. - Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2011. - ISBN 978-80-89062-83-6. - nestr.

AFD8 Dvořáková, Simona - Masarovičová, Mária: Environmentálne záťaže a legislatíva.
In: Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2011.Bratislava,31.3.2011. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. - ISBN 978-80-277-3469-1. - nestr.

AFD9 Dvořáková, Simona - Masarovičová, Mária - Slávik, Ivan: Geotechnika environmentálnych stavieb a záťaží.
In: Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2011.Bratislava,31.3.2011. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. - ISBN 978-80-277-3469-1. - nestr.

AFD10 Frankovská, Jana - Durmeková, Tatiana: Možnosti hodnotenia poloskalných hornín pri prieskume pre líniové stavby.
In: Geotechnické problémy líniových stavieb : 10. Slovenská geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,30.-31.5.2011. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-227-3504-9. - S. 116-126

AFD11 Frankovská, Jana - Prítrský, Jozef - Stríček, Igor: Využitie ílov pri navrhovaní hlbinných úložísk rádioaktívnych odpadov.
In: Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2011.Bratislava,31.3.2011. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. - ISBN 978-80-277-3469-1. - nestr.

AFD12 Grambličková, Danka - Bednárová, Emília - Hrabovský, Otakar: Bezpečnosť ochranných hrádzí na vybraných tokoch východného Slovenska.
In: Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. - VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Fyzika vody v pôde - 18. slovensko-česko-poľský vedecký seminár : Zborník príspevkov.Michalovce,Vinianske jazero,17.-19.5.2011. - Bratislava : Ústav hydrológie SAV, 2011. - ISBN 978-80-89139-23-1. - S. 111-116

AFD13 Hruštinec, Ľuboš - Kuzma, Jozef: Optimalizovanie návrhu založenia mostného objektu založeného v zložitých inžinierskogeologických pomeroch.
In: Príprava, navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2011. Bratislava, 31.3.2011. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. - ISBN 978-80-227-3469-1. - nestr.

AFD14 Hruštinec, Ľuboš - Kuzma, Jozef: Založenie náročného mostného objektu v zložitých základových pomeroch na úseku diaľnice D1 Jablonov - Studenec.
In: Geotechnické problémy líniových stavieb : 10. Slovenská geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,30.-31.5.2011. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-227-3504-9. - S. 564-578

AFD15 Hulla, Jozef - Bednárová, Emília: Stabilitné a priesakové problémy ochranných hrádzí.
In: Geotechnické problémy líniových stavieb : 10. Slovenská geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,30.-31.5.2011. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-227-3504-9. - S. 491-503

AFD16 Kopecký, Miloslav - Antolová, Darina: Vedenie trasy dopravných stavieb v zosuvných územiach.
In: Geotechnické problémy líniových stavieb : 10. Slovenská geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,30.-31.5.2011. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-227-3504-9. - S. 382-389

AFD17 Ondrášik, Martin - Ondrášik, Rudolf: Hodnotenie a minimalizácia geologických rizík pri dopravných komunikáciách.
In: Geotechnické problémy líniových stavieb : 10. Slovenská geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,30.-31.5.2011. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-227-3504-9. - S. 127-136

AFD18 Ravinger, Roman - Súľovská, Monika: Určovanie filtračnej stability podložia a EN 1997.
In: Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2011.Bratislava,31.3.2011. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. - ISBN 978-80-277-3469-1. - nestr.

AFD19 Slávik, Ivan - Masarovičová, Mária: Špecifické prístupy v budovaní nadvyšovacích hrádzí odkalísk.
In: Geotechnické problémy líniových stavieb : 10. Slovenská geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,30.-31.5.2011. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-227-3504-9. - S. 713-726

AFD20 Turček, Peter - Kopecký, Miloslav - Hulla, Jozef - Ravinger, Roman - Súľovská, Monika: Geotechnické riziká a preventívne sanačné opatrenia na úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité.
In: Geotechnické problémy líniových stavieb : 10. Slovenská geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,30.-31.5.2011. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-227-3504-9. - S. 264-275

AFD21 Turček, Peter: Použitie Mixed in-place ako pažiacej konštrukcie.
In: Príprava, navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2011. Bratislava, 31.3.2011. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. - ISBN 978-80-227-3469-1. - nestr.

AFD22 Turček, Peter: Zohľadnenie Eurokódu 7 pri navrhovaní vystužených oporných múrov a strmých svahov.
In: Geosyntetika v stavebníctve : 6. konferencia s medzinárodnou účasťou.Žilina,SR,8.-9.2.2011. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0316-8. - S. 5-10

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Počet záznamov: 1

AFH1 Baliak, František: Vzťah vnútorných a vonkajších geodynamických procesov Zeme k ľudskému organizmu (abstrakt).
In: XV. Lekársky kongres naturálnej medicíny s interdisciplinárnou účasťou : Zborník abstraktov.Trnava,SR,14.-16.10.2011. - , 2011. - ISBN 978-80-970500-1-6. - S. 1-2

BCI Skriptá a učebné texty

Počet záznamov: 1

BCI1 Frankovská, Jana - Súľovská, Monika - Turček, Peter: Zakladanie stavieb : Podklady k navrhovaniu,plošné a hĺbkové základy. - 1.vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - 162 s. - ISBN 978-80-227-3622-0

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 1

BDE1 Kopecký, Miloslav - Ondrášik, Martin - Antolová, Darina: Unstable slopes on right-side end of the dam body of liptovská mara water reservoir.
In: Górnictwo i geoinzynieria. - ISSN 1732-6702. - Rok 35, zeszyt 2 (2011), s. 375-382

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 4

BDF1 Baliak, František: Jadro Zeme je podobné srdcu človeka.
In: Púchovské noviny. - Roč.11, č. 27 (2011), s. 11-13

BDF2 Bednárová, Emília: Nádrže a priehrady - od minulosti po súčasnosť - a ako ďalej?
In: Eurostav. - ISSN 1335-1249. - roč.17, č.7-8 (2011), s. 8-11

BDF3 Frankovská, Jana - Dercová, Katarína: Sanačné metódy enviromentálnych záťaží.
In: Odpady. - ISSN 1335-7808. - Roč. 11, č. 3 (2011), s. 15-17

BDF4 Kopecký, Miloslav: Inžinierskogeologický prieskum v stavebnej praxi.
In: Eurostav. - ISSN 1335-1249. - roč.17, č.4 (2011), s. 22-24

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 1

BEC1 Hulla, Jozef - Kmeť, Marián: Spevňovanie zemín v okolí roztláčaných pilót.
In: Zpevňování,těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2011 : Sborník příspěvků 16.mezinárodního semináře.Ostrava,ČR,10.-11.2.2011. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2011. - ISBN 978-80-248-2381-2. - S. 99-104

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 11

BED1 Bednárová, Emília: Vodné diela - áno alebo nie?
In: XV. okresné dni vody : Zborník referátov.Michalovce,SR,7.-8.4.2011. - , 2011. - ISBN 978-80-89139-22-4. - S. 11-18

BED2 Frankovská, Jana - Stacho, Jakub: Spoľahlivosť navrhovania vŕtaných pilót.
In: Zakladanie stavieb 2011 : Eurokódy - zosuvy - povodne - poruchy.Zborník príspevkov z 13.konferencie.Vysoké Tatry - Stará Lesná,SR,12.-14.10.2011. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2011. - ISBN 978-80-970037-7-7. - S. 15-22

BED3 Hulla, Jozef - Škvarka, Juraj - Čambal, Zdenko: Havária opevnenia stredovekého hradu.
In: Zakladanie stavieb 2011 : Eurokódy - zosuvy - povodne - poruchy.Zborník príspevkov z 13.konferencie.Vysoké Tatry - Stará Lesná,SR,12.-14.10.2011. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2011. - ISBN 978-80-970037-7-7. - S. 119-126

BED4 Hulla, Jozef - Slávik, Ivan - Galliková, Zuzana: Vplyv vlastností jemnozrnných zemín na návrhové únosnosti plošných základov.
In: Zakladanie stavieb 2011 : Eurokódy - zosuvy - povodne - poruchy.Zborník príspevkov z 13.konferencie.Vysoké Tatry - Stará Lesná,SR,12.-14.10.2011. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2011. - ISBN 978-80-970037-7-7. - S. 7-14

BED5 Kopecký, Miloslav: Prieskum pre zakladanie stavieb v zosuvných územiach.
In: Zakladanie stavieb 2011 : Eurokódy - zosuvy - povodne - poruchy.Zborník príspevkov z 13.konferencie.Vysoké Tatry - Stará Lesná,SR,12.-14.10.2011. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2011. - ISBN 978-80-970037-7-7. - S. 67-72

BED6 Kopecký, Miloslav - Antolová, Darina: Príprava, výstavba a prevádzka diaľnice D1 v zosuvných územiach.
In: Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2011.Bratislava,31.3.2011. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. - ISBN 978-80-277-3469-1. - S. 382-389

BED7 Ledényiová, Tatiana: Bezvýkopové metódy rekonštrukcií podzemných vedení.
In: Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2011.Bratislava,31.3.2011. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. - ISBN 978-80-277-3469-1. - nestr.

BED8 Súľovská, Monika - Turček, Peter: Návrh geotechnických opatrení prístupovej cesty vo svahovitom teréne.
In: Geotechnické problémy líniových stavieb : 10. Slovenská geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,30.-31.5.2011. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-227-3504-9. - S. 308-317

BED9 Súľovská, Monika - Turček, Peter: Podopieranie násypov a zárezov gabionmi.
In: Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2011.Bratislava,31.3.2011. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. - ISBN 978-80-277-3469-1. - nestr.

BED10 Turček, Peter: Navrhovanie klincovaných svahov podľa EN 14490.
In: Zakladanie stavieb 2011 : Eurokódy - zosuvy - povodne - poruchy.Zborník príspevkov z 13.konferencie.Vysoké Tatry - Stará Lesná,SR,12.-14.10.2011. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2011. - ISBN 978-80-970037-7-7. - S. 39-46

BED11 Turček, Peter - Súľovská, Monika: Zabezpečenie hlbokých stavebných jám klincovaním.
In: Zakladanie stavieb 2011 : Eurokódy - zosuvy - povodne - poruchy.Zborník príspevkov z 13.konferencie.Vysoké Tatry - Stará Lesná,SR,12.-14.10.2011. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2011. - ISBN 978-80-970037-7-7. - S. 47-54