Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

 

Online formulár na evidenciu publikačnej činnosti

Manuál k online formuláru na stiahnutiepdf

Vyhľadávanie a výstupy publikačnej činnosti - "EPCA Výstupy"

 


 

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti na SvF STU

Zber, kategorizácia, evidencia a archivovanie publikačnej  a umeleckej činnosti vedeckých a pedagogických pracovníkov Stavebnej fakulty STU sa uskutočňuje v zmysle dokumentov:

 1. Smernica Rektora - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a centrálny register umeleckej činnosti v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, platná od 11. 12. 2013

 2. Vyhláška č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, platná od 1. 1. 2013 - platí pre publikácie od roku vydania 2013

  Redakčné oznámenie v čiastke 3/2013 Z.z. o oprave tlačovej chyby vo Vyhláške č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

 3. Zákon č. 270/2018 Z.z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 (paragrafy 108a až 108c), 
  platný od 1. 1. 2018

 4. Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2019 - vydané 14. 2. 2019

  • Príloha 1 - Prehľad povinných údajov CREPČ v jednotlivých
   kategóriách EPČ - vykazovacie obdobie 2019

  • Príloha 2 - Príloha k metodickým pokynom CREPČ 2019 - Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC v zmysle Vyhlášky č. 456/2012

5. Manuál - evidovanie umeleckých výstupov v CREUČ. Metodické pokyny -   vykazovacie obdobie 2019

            - Pravidlá evidencie v CREUČ - VÝTVARNÉ UMENIE. Metodické pokyny - vykazovacie obdobie 2019

            - Pravidlá evidencie v CREUČ - ARCHITEKTÚRA. Metodické pokyny - vykazovacie obdobie 2019

            - Pravidlá evidencie v CREUČ - DIZAJN. Metodické pokyny - vykazovacie obdobie 2019

            - Pravidlá evidencie v CREUČ - REŠTAUROVANIE. Metodické pokyny - vykazovacie obdobie 2019

            - Pravidlá evidencie v CREUČ - KURÁTORSTVO. Metodické pokyny - vykazovacie obdobie 2019

               Pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2019 na portáli CREPČ/CREUČ:

                     http://cms.crepc.sk/pokyny-creu%c4%8d-2017.aspx

      

 Dôležité zmeny v evidencii publikačnej činnosti v zmysle vyhlášky 456/2012 Z.z. a metodických pokynov CREPČ od roku 2013

 • Nové, zmenené a zrušené kategórie publikačnej činnosti
 • Minimálny náklad 100 exemplárov je požadovaný pri vedeckých monografiách,  kapitolách vo vedeckých monografiách, štúdiách charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD). Pri ostatných publikáciách zostáva minimálny náklad 50 exemplárov.
 • Recenzné konanie – je požadované pre všetky vedecké publikácie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AGI). Pred vydaním musia byť publikácie posudzované najmenej dvomi recenzentmi. Ak recenzenti v publikácii nie sú uvedení, autor dokladuje recenzné konanie. Pri zahraničných publikáciách nie je potrebné dokladovať recenzné konanie ak boli tieto publikácie vydané vydavateľstvom, ktoré je uvedené
  v Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry - aktualizácia február 2019
Ďalšie dôležité odkazyVyhľadávanie a vstup do databázy evidencie publikačnej činnosti STU

Vyhľadávanie a vstup do databázy evidencie publikačnej činnosti STU je dostupné na EPCA Výstupy.

Výstup z evidencie publikačnej činnosti na STU v Bratislave umožňuje prehľadné vyhľadávanie bibliografických záznamov publikačnej činnosti a ohlasov na Slovenskej technickej univerzite.

Pre výstup z databázy označte Vaše vyhľadávacie kritériá vo vyhľadávacom elektronickom formulári a spustite vyhľadávanie funkciou "Vyhotoviť výstup".


Pre vyhotovenie prehľadu citácií  z databázy EPCA je potrebné označit nasledovné vyhľadávacie kritériá:

- typ výstupu - HSO - Zoznam dokumentov podľa ISO690 s ohlasmi

- nastavenie vyhľadávania - bibliografia

- fakulta, pracovisko, príp. autor 

- rok ohlasu

- kategória ohlasu - v prípade nezvolenia konkrétnej kategórie, systém vyhľadá všetky

- štatistiky - kategória ohlasovCREPČ (Centrálny register evidencie publikačnej činnosti)
CREUČ (Centrálny register evidencie umeleckej činnosti)

Zákon 455/2012 Z.z. definuje CREPČ/CREUČ ako „informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo.
V centrálnom registri evidencie publikačnej/umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje o publikovaných prácach/umeleckých dielach, umeleckých výkonov zamestnancov vysokých škôl a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia a publikované ohlasy na tieto práce/diela a výkony“.

Prevádzkovateľom CREPČ a CREUČ je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Celú agendu vedie Odbor
pre hodnotenie vedy: Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti (OHPČ) a Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti (OHUČ).

OHPČ/OHUČ posudzuje úplnosť záznamov a správnosť ich zaradenia do príslušnej kategórie publikačnej/umeleckej činnosti, kontroluje duplicitné záznamy. Ak zaradenie nie je správne, navrhuje vysokej škole zmenu kategórie.
Odvolací proces upravuje § 108c Zákona č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách.
Dôležité upozornenie pre autorov pred písaním publikácií

Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti CVTI SR dôsledne kontroluje názvy publikácií v databáze. Ak majú Vaše publikácie zhodný názov sú považované za duplicitu, ktorú musí KIC z celoštátneho registra evidencie publikačnej činnosti CREPČ odstrániť.
Harmonogram zberu dát publikačnej činnosti na SvF v priebehu roka

 • Každý autor/katedra je povinný zabezpečiť vpísanie bibliografických údajov o každej publikácii prostredníctvom elektronického formulára v ARL priebežne počas celého roka.
 • Uzávierka vkladania dát do databázy CREPČ2 je od vykazovacieho obdobia za rok 2019 31. január 2020. Od tohto termínu uzávierka databázy CREPČ2 je  vždy 31. januára nasledujúceho roka
 • Následne po ukončení elektronickej evidencie publikačnej činnosti v ARL je nutné priniesť do Knižnice a informačného centra SvF STU podklady k publikáciám v tlačenej alebo elektronickej forme. Podklady prosíme odovzdávať priebežne.
 • Pracovníci KIC overujú správnosť a kompletizujú všetky záznamy z katedier SvF do univerzitného knižničného softwaru, v prostredí ktorého je databáza evidencie publikačnej činnosti sprístupňovaná za celú STU.   


Podklady k publikáciám v tlačenej alebo elektronickej forme

 • Publikácia ako celok (AAA, AAB) – líce a rub titulného listu, úvod/predslov, záver/doslov, obsah, tiráž, použitú literatúru
  (ak nie je použitá literatúra uvedená v publikácii súhrnne na konci publikácie, ale na konci každej kapitoly, je potrebné odovzdať použitú literatúru aspoň z prvých troch kapitol publikácie).
 • Časť publikácie (ABA, ABB, ABC, ABD) – líce a rub titulného listu, úvod/predslov, záver/doslov celej publikácie, obsah, tiráž, použitú literatúru ku štúdii alebo kapitole alebo použitú literatúru celej publikácie, prvú a poslednú stranu štúdie alebo kapitoly.
 • Príspevky v časopisoch a zborníkoch – titulný list, obsah, tiráž časopisu/zborníka, kópiu príspevku časopisu/zborníka.
Formuláre na evidenciu publikačnej/umeleckej činnosti a citáciíPokyny pre vyplňovanie online formulára v ARL


Manuál k online formuláru na stiahnutiepdf

 Evidencia umeleckej činnosti

 • Registráciu verejne dostupných umeleckých diel a umeleckých výkonov pracovníkov SvF zabezpečuje na návrh autora KIC SvF vkladaním údajov priamo do formulára pre nahlasovanie umeleckej činnosti v CREUČ na portáli CREPČ/CREUČ - http://www.crepc.sk.
 • Za obsahovú správnosť a zaradenie do kategórie umeleckej činnosti zodpovedajú autori umeleckej činnosti.
 • Formálnu kontrolu záznamov pred vkladaním do formulára CREUČ vykonáva poverená pracovníčka KIC v spolupráci s autorom na základe odovzdaných podkladov.
 • Z dôvodu overenia správnosti údajov pred vkladaním do formulára CREUČ a následnej archivácie v KIC SvF je každý autor povinný doručiť do KIC podklady v tlačenej alebo elektronickej forme:

  • vyplnený formulár pre registráciu umeleckej činnosti,
  • zverejnené umelecké diela alebo umelecké výkony je potrebné doložiť pozvánkou, plagátom, programom, fotografiou, katalógom, prípadne inou jednoznačne identifikujúcou formou.

 • Uzávierka vykazovacieho obdobia CREUČ je vždy 31. januára nasledujúceho roka.
 • Po ukončení vykazovacieho obdobia sa CREUČ uzavrie a vložené záznamy posudzuje Odborný hodnotiteľský orgán
  CVTI SR,
  ktorý tvoria odborníci a experti za každú umeleckú oblasť.
 • Akceptované výstupy umeleckej činnosti v CREUČ
 • Výstupy, ktoré sa v CREUČ neevidujú, prípadne sa po verifikácii výstupov z evidencie vyraďujú
Kontaktní pracovníci KIC

Agenda publikačnej a umeleckej činnosti:
Margita Holúbeková, KIC SvF – 3. poschodie, blok B, kl. 577, margita.holubekova@stuba.sk
Anna Penkovová, KIC SvF - 3. poschodie, blok B, kl. 205, anna.penkovova@stuba.sk

Evidencia citácií: 
Katarína Pavlovská, KIC SvF
 3.poschodie, blok B, kl. 205, katarina.pavlovska@stuba.sk


Centrálny zber a kontrola podkladov k evidencii publikačnej činnosti a citácií: 
Drahoslava Mohlerová, KIC SvF - 3. poschodie, blok B, kl. 577, drahoslava.mohlerova@stuba.sk

V prípade potreby konzultácií kontaktujte pracovníkov KIC - kl. 577