Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa praktické skúsenosti z aplikácie teoretických vedomostí v oblasti obnovy, renovácie a rekonštrukcie budov a ochrany pamiatok. Bude vedieť popísať postupy obnovy, renovácie a revitalizácie budov. Študent bude schopný vypracovať časť architektonického projektu na realizáciu riešeného objektu.

Stručná osnova predmetu:
Obsahovo je predmet zameraný na vypracovanie realizačného projektu prestavby budovy, z podkladov vlastného zameraného objektu. Študent vypracuje analýzu skutkového stavu budovy a navrhne architektonicko-dispozičné riešenie nového, renovovaného resp. rekonštruovaného stavu budovy – základné pôdorysy, 2 rezy a pohľady.
Z podkladov architektonicko-dispozičného riešenia vypracuje časť realizačného projektu prestavby a rekonštrukcie budovy v rozsahu 2 pôdorysov, 1 rezu, pohľadov, situácie, tepelno-technického posúdenia detailov, technickej správy a poster. Prehodnotí nosný systém a navrhne a posúdi nové nosné konštrukcie budovy. Navrhne osnovu nových častí technického zariadenia budov.

 

foto