Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa znalosti z oblasti teórie, princípov a postupov pri návrhu konštrukčnej a s tým súvisiacej materiálovej a technologickej tvorby prvkov a detailov hrubej stavby. Získa znalosti v oblasti ochrany spodnej stavby proti vode a vlhkosti. Získa znalosti princípov konštrukčnej tvorby stropov, visutých konštrukcií a konštrukcií pre vertikálnu dopravu. Uvedené teoretické znalosti precvičí na individuálnych zadaniach. Študent bude schopný vedomosti aplikovať v stavebnej praxi.

Stručná osnova predmetu:
Podzemná voda a vlhkosť podložia, hydroizolačná sústava spodnej stavby a zásady jej návrhu.
Základné fyzikálne technické požiadavky, konštrukčné riešenia suterénov .
Princípy, technické a stavebno-fyzikálne požiadavky stropných konštrukcií na rôznej materiálovej báze.
Terminológia, zásady navrhovania, konštrukčné úpravy visutých konštrukcií.
Terminológia, rozdelenie, požiadavky, dimenzovanie, návrh a spôsob podopretia schodišťových prvkov, zábradlia a povrchových úprav schodišťa.
 foto