Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Absolvovaním predmetu získa študent komplexný pohľad na jednotlivé druhy porúch, ktoré sa vyskytujú na materiáloch a konštrukciách budov. Navrhovanie komplexných postupov a metód na odstránenie porúch sa posudzuje z hľadiska dlhodobej životnosti použitých materiálov a technológií a to z pohľadu dosiahnutej kvality sanácie a rekonštrukcie budovy. Porozumenie uvedených súvislosti môžu študenti využiť v iných študijných predmetoch, osobitne v rámci ateliérovej tvorby. Absolvovaním tohto predmetu získajú študenti poznatky, ktoré budú môcť uplatňovať aj v praxi.

Stručná osnova predmetu:

Obsahovo je predmet zameraný na získanie komplexných poznatkov z oblasti sanácií a rekonštrukcií budov v nadväznosti na predmet základného kmeňa KPS I až V. Študent získa poznatky z patológie budov v jednotlivých tematických celkoch:

Klasifikácie porúch, odbornú terminológiu, výkresy prestavby.

Zaťažovacie účinky a vplyvy pôsobiace na stavebné materiály, konštrukcie a budovy.

Technicko-fyzikálna analýza účinkov a vplyvov z hľadiska výskytu porúch. 

Stavebno-technický prieskum a hodnotenie stavieb. Diagnostické metódy zisťovania príčin porúch a prístroje.

Poruchy, rekonštrukcie a sanácie základových konštrukcií - Poruchy a sanácie zvislých nosných konštrukcií.

Poruchy, sanácie a rekonštrukcie stropov - Poruchy a sanácie obvodových plášťov budov.

Poruchy a sanácie plochých striech. Opravy a rekonštrukcie šikmých striech.

Opravy, sanácie a rekonštrukcie komínov.

Sanácie vlhkého muriva.

 foto