Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa základné poznatky z terminológie v oblasti protipožiarnej bezpečnosti budov. Ďalej získa základné poznatky z riešenia protipožiarnej bezpečnosti budov. Osvojí si vzájomnú previazanosť dispozičného riešenia, voľby stavebných konštrukcií a technického vybavenia budovy s koncepciou protipožiarne bezpečnostného riešenia budovy vo väzbe k zložitosti samotnej budovy. Získa praktické skúsenosti z navrhovania protipožiarnej bezpečnosti rodinných i bytových domov a občianskej vybavenosti.

Stručná osnova predmetu:
Názvoslovie a grafické značky v oblasti protipožiarnej bezpečnosti budov.
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti budovy podľa normovej teplotnej krivky v súlade so stavebným zákonom.
 Princípy členenia budovy na posudzované časti -- požiarne úseky.
 Určovanie požiarneho rizika.
 Určovanie požiadaviek na stavebné konštrukcie budovy.
 Zabezpečenie evakuácie a požiadaviek na evakuačné cesty.
 Určenie požiarne nebezpečného priestoru budovy - odstupové vzdialenosti.
 Určenie požiarne bezpečnostných opatrení budovy.
 Určenie potreby použitia požiarne bezpečnostných zariadení.
 Určenie zariadení na protipožiarny zásah budovy.

foto