Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa znalosti, ktoré aplikuje a overí vzájomnú previazanosť dispozičného riešenia, voľby stavebných konštrukcií a požiarne technického vybavenia budovy. Ako podklad mu bude slúžiť jeho ateliérová tvorba s koncepciou protipožiarne bezpečnostného riešenia budovy vo väzbe k zložitosti samotnej budovy. Pochopí princíp riešenia protipožiarnej bezpečnosti budov s veľkým počtom osôb (zhromažďovacie priestory) alebo so zložitou technológiou.

Stručná osnova predmetu:
Zásady organizácie hasičskej záchrannej služby a integrovaný záchranný systém.
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti budovy podľa parametrickej teplotnej krivky.
Pravdepodobnosť vzniku a šírenia požiaru, analýza požiarneho nebezpečenstva v budovách (analýza závažných priemyselných havárií v budovách) a požiarne riziko v zložitých budovách.
Zásady vybavovania zložitých budov požiarne technickými zariadeniami (elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS), stabilnými hasiacimi zariadeniami (SHZ), zariadeniami na odvod dymu a splodín horenia (ZODaSH) a prepojenie a interakcia jednotlivých požiarne technických zariadení v budovách (inteligentné budovy).
Návrh riešenia EPS, SHZ a ZODaSH posudzovanej zložitej budovy.
Zhromažďovacie priestory – delenie, požiadavky z hľadiska evakuácie osadenstva budovy.
Vybrané technické zariadenia budov ako aj technológie a ich posudzovanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

foto