Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa vedomosti zo základov navrhovania a posudzovania stavebných konštrukcií a budov z hľadiska šírenia tepla a prenosu látky (vlhkosti a vzduchu). Bude oboznámený s kritériami na hodnotenie tepelnotechnickýchvlastností stavebných konštrukcií, konštrukčných detailov, stavebných priestorov a budov. Študent si osvojí princípy navrhovania stavebných konštrukcií z hľadiska požiadavok na vnútorné prostredie a tepelnej bilancie budov v zimnom a letnom období. 

Stručná osnova predmetu:
 Základné spôsoby šírenia tepla (vedenie, prúdenie, sálanie a kombinované spôsoby šírenia)
 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných látok
 Vlastnosti stavebnej konštrukcie pri ustálenom teplotnom stave
 Výpočtové parametre stavu vnútorného a vonkajšieho prostredia budov
 Tepelnotechnické vlastnosti stien, striech, podláh a otvorových konštrukcií - princípy určovania projektovaných hodnôt
 Hodnotenie transportných javov prenosu vlhkosti a filtrácie vzduchu
 Potreba tepla na vykurovanie, tepelná strata budov a determinujúce faktory pri navrhovaní a dimenzovaní energetických vlastností budovy
 Prevencia porúch budov spôsobených nedostatočnou tepelnou ochranou
 Kritériá na hodnotenie tepelnotechnických vlastností konštrukcií a budov

foto