Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Informačné technológie výrazne zmenili služby knižníc na celom svete a tieto benefity môžete aktívne využívať priamo zo svojich počítačov. Ešte nedávno mali študenti a vedeckí pracovníci prístup len k tlačeným knihám a časopisom, aj to len v obmedzenom rozsahu. Dnes Vám odborné databázy umožňujú vyhľadať si zdroje podľa kľúčových slov a rôznych kritérií a výsledky vyhľadávania si za pár sekúnd môžete stiahnuť v elektronickej podobe do Vášho počítača alebo na USB kľúč.

Zahraničné odborné databázy poskytujú odborné informácie a plné texty článkov z časopisov alebo celé kapitoly kníh na základe predplatenej licencie. Každá odborná databáza je uzatvorená pre ten okruh používateľov, ktorý je oprávnený ju používať a prístup do databázy podlieha finančným zdrojom na ďalšie predplatné.

Preto nečakajte s využívaním databáz, ale začnite ich využívať hneď,
kým do nich máte prístup. KIC SvF odporúča, aby ste si systematicky budovali vlastné špecializované knižnice elektronických dokumentov vo Vašich počítačoch, z ktorých budete môcť neskôr čerpať pri príprave seminárnych, diplomových a dizertačných prác.

KIC SvF Vám ponúka priamy vstup do nižšie zobrazených databáz pomocou liniek uvedených na tejto stránke. Do jednotlivých databáz sa dostanete kliknutím na ich názov alebo logo.

Niektoré databázy sú súčasťou vyhľadávacieho portálu pre vedu a výskum SCIENTIA.SK. Tento portál umožňuje, že z jedného rozhrania môžete súčasne vyhľadávať informácie vo viacerých databázach a elektronických informačných zdrojoch z oblasti vedy a výskumu. Prístup k tomuto portálu majú slovenské vysoké školy v rámci projektu NISPEZ. 

Databázy, ktoré patria do tohto projektu sú označené nispez
  
Prístup do databáz je zabezpečený cez IP adresy všetkých počítačov na STU.
Vzdialený prístup z domácich počítačov do siete STU a následne do databáz: návod a konfigurácia.
Vzdialený prístup z domácich počítačov do DB je možný aj po registrácii v CVTI SR, ktorú Vám určite odporúčame, nakoľko získate prístup aj k ďalším databázam predplateným z prostriedkov CVTI SR. Viac informácií na: vzdialený prístup do EIZ cez CVTI SR.
Informačný leták CVTI SR na stiahnutie - elektronické informačné zdrojeLicencované odborné databázy - predplatené Stavebnou fakultou STU

(prístup len lokálne cez IP adresy počítačov na celej SvF)

asce
  

ASCE Research Library
Online vedecká knižnica z oblasti stavebníctva poskytuje možnosť interaktívneho vyhľadávania a prístup k plným textom viac ako 80 000 plnotextových dokumentov kompletnej produkcie vydavateľstva American Society of Civil Engineers, v počte viac ako 690 000 strán.

asce ASCE Journals
Priamy prístup do úplných textov 38 titulov odborných časopisov, vydávaných ASCE (väčšina z nich sú karentované). Prístupné sú všetky najnovšie čísla roku 2016 a archívne ročníky všetkých titulov odborných časopisov od roku 1983. Prehliadanie je možné aj podľa titulov časopisov.

asce ASCE Proceedings
Priamy prístup k plným textom kompletnej produkcie zborníkov, vydaných spoločnosťou ASCE, od roku 2000 (niektoré vybrané zborníky už od roku 1996), až po najaktuálnejšie zborníky vedeckých a odborných konferencií z roku 2016. Možné vyhľadávanie podľa špecializácie, titulu zborníka a iných hľadísk.Licencované odborné databázy EBSCO - národná licencia predplatená Slovenskou národnou knižnicou

- Na základe Dohody o ukončení Licenčnej zmluvy č. 18/2008 SaP medzi Slovenskou národnou knižnicou a EBSCO IS, končí poskytovanie databáz EBSCO formou národnej licencie k 31.12.2016.
ebsco_logo EBSCO
Databázy EBSCO obsahujú odborné periodiká s úplnými textami, ale aj indexované tituly periodík s abstraktmi. Najviac využívanou a najrozšírenejšou databázou, ktorú EBSCO sprístupňuje, je Academic Search Premier a Academic Search Complete. 


Kolekcia licencovaných odborných databáz - predplatené v rámci projektu NISPEZ

(kordinátor projektu CVTI SR)
acm Association for Computing Machinery
ACM je v súčasnosti najobsiahlejšou kolekciou plnotextových článkov a bibliografických záznamov v oblasti počítačov a informačných technológií. Sprístupňuje vyše 300 tis. plnotextových článkov a viac ako 1,6 mil. bibliografických záznamov o publikáciách iných vydavateľstiev z oblasti výpočtovej a komunikačnej techniky.
Návod na vyhľadávanie v databáze ACM Digital Library pdf

nispez
 ieee_logo
IET Electronic Library

Plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky na svete. Celkovo obsahuje vyše 3 mil. dokumentov a každý mesiac je pridaných približne 25 000 nových dokumentov.
Návod na vyhľadávanie v databáze IEEE pdf

nispez
 
 knovel
Knovel Library

Kolekcia plnotextových elektronických odborných kníh a príručiek z rôznych vedných disciplín vrátane stavebníctva, stavebných materiálov, technológie, stavebnej mechaniky a pod. Elektronické publikácie Knovel okrem plných textov poskytujú aj množstvo interaktívnych nástrojov na uľahčenie technických výpočtov a grafov.
Návod na vyhľadávanie v databáze Knovel Library pdf

nispez
 


proquest

ProQuest Central

Megadatabáza spoločnosti ProQuest zahŕňa oblasť humanitných a spoločenských odborov, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku. Sprístupňuje články z periodík, denníkov, profily firiem a priemyselných odvetví, trhové správy a dizertačné práce. Záznamy obsahujú podrobné bibliografické údaje väčšinou s abstraktmi a plnými textami.
Návod na vyhľadávanie v databáze ProQuest pdf

nispez
 
 science_logo
Science Direct

Prístup k plným textom odborných a vedeckých časopisov významného vydavateľstva Elsevier. Dostupné sú odborné články z roku 2016 vrátane archívnych ročníkov. Science Direct je multidisciplinárna databáza zo všetkých oblastí spoločenských, technických a prírodných vied.
Návod na vyhľadávanie v databáze Science Direct pdf

nispez
 
 scopus_logo
SCOPUS

Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza z produkcie vydavateľstva Elsevier, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Zameriava sa na prírodné vedy, techniku, medicínu, spoločenské, ekonomické a enviromentálne vedy.
Návod na vyhľadávanie v databáze Scopus pdf

nispez
 
 springer_link
Springer Link

Prístup k plným textom odborných a vedeckých časopisov významného vydavateľstva Springer Verlag. Dostupné sú odborné články z roku 2016 vrátane archívnych ročníkov. Databáza zahŕňa rôzne tematické oblasti, prírodné vedy, technické odbory, medicínu a biomedicínu, ekonomické vedy, humanitné aj spoločenské vedy.
Návod na vyhľadávanie v databáze Springer Link pdf

nispez
 
 wos
Web of Science

Online prístup do abstraktových, citačných a scientometrických databáz: Web of Science with Conference Proceedings, Current Contents Connect, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators.
Návod na vyhľadávanie v databáze Web of Science pdf

nispez
 wiley_logo
Wiley Online Library

Jedna z najväčších celosvetových multidisciplinárnych kolekcií online zdrojov, ktorá  pokrýva vedné odbory ako veda o živote, veda o zdraví, fyzikálne vedy, spoločenské vedy a humanitné vedy. Prináša obsah z viac než 4 miliónov článkov z 1500 recenzovaných vedeckých a odborných e-časopisov, e-kníh, príručiek, a pod.
Návod na vyhľadávanie v databáze Wiley Online Library pdf

nispez
 aps_physics


APS Journals

Databáza APS Journals obsahuje plné texty časopisov americkej fyzikálnej spoločnosti APS (American physical society).

 
crc_logo
CRCnetBASE

CRCnetBASE sprístupňuje online knihy a príručky publikované vydaveľstvom CRC Press, ako aj Aurbach a Chapman & Hall pre rôzne technické odbory.

 engineering village
Engineering Village 2

Príspevky z časopisov, konferenčných zborníkov a techických správ, referenčné príručky a monografie spoločnosti CRC Press, patenty, bibliografická, abstraktová, čiastočne plnotextová databáza.

 

Ďalšie odporúčané voľne dostupné databázy

scitech
SciTech navigátor

Umožňuje efektívny prístup do vybraných voľne dostupných zdrojov internetu, ktoré pokrývajú všetky odbory vedy a techniky.

elektronische_logo
Elektronische Zeitschriftenbibliothek - Knižnica elektronických časopisov

Ponúka jednoduchý a ľahký prístup z jedného miesta k odborným elektronickým časopisom, ktoré sú voľne prístupné na internete alebo ktoré sú prístupné online v rámci knižnice na základe licencií, vrátane prístupu do licencií periodík Stavebnej fakulty STU.
Biligválne vyhľadávanie: nemčina / angličtina.

Ďalšie odporúčané elektronické informačné zdroje

info zdroje Infozdroje.sk
Systém Infozdroje.sk po zobrazení stránok identifikuje IP adresu používateľa a automaticky zobrazí zodpovedajúcu ponuku dostupných informačných zdrojov. Systém Infozdroje.sk realizuje spoločnosť Albertina icome Bratislava, s.r.o.

scientia
Scientia.sk

Z jedného rozhrania portálu scientia.sk môžete súčasne vyhľadávať informácie vo viacerých databázach a elektronických informačných zdrojoch z oblasti vedy a výskumu.
Viac info o portále scientia.sk