Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu sa 15. novembra 2017 o 13.00 hod. v zasadačke dekana stretlo vedenie Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave s jej najlepšími študentmi.

Tradične slávnostné podujatie bolo milou príležitosťou na ocenenie študentov s najlepšími študijnými výsledkami bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia, najaktívnejších študentov v činnostiach propagujúcich fakultu a najúspešnejšieho športovca fakulty. Dekan prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. odovzdal študentom pozdravné listy, udelil im mimoriadne štipendiá a vďaka sponzorom, vydavateľstvám JAGA a EUROSTAV, aj sponzorské dary vo forme odborných časopisov a celoročného predplatného na odborný časopis. Už takmer pätnásť rokov vďaka sponzorovi IMOS – Systemair, s. r. o. sa udeľuje aj osobitná Cena Ing. Júlie Mäsiarovej na počesť tragicky zosnulej študentky. Vedúci katedry technických zariadení budov prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. odovzdal pozdravný list a motivačné prospechové štipendium najlepšej študentke študijného programu Technické zariadenia budov Bc. Sylvii Prešinskej.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Dekan fakulty oceneným študentom zablahoželal a poďakoval im za vzornú reprezentáciu fakulty, či už za ich vynikajúce študijné výsledky alebo mimoriadne aktivity a pozoruhodné športové výkony, ktoré podporujú a šíria dobré meno našej fakulty v širokej verejnosti. Vyslovil však aj želanie, aby tí najlepší, najaktívnejší, nadaním a talentom obdarovaní študenti svojím príkladom neustále „znepokojovali“ tých ostatných a „provokovali“ ich k hodnotnejšiemu tráveniu študentského života na našej fakulte.

Neformálna diskusia sa  tentoraz niesla v duchu ťažkostí, pripomienok ale aj konštruktívnych návrhov a v súvislosti s elektronickou komunikáciou. Svetielko na konci tunela nakoniec viditeľne zablikalo – v symbolickej podobe odovzdávania si skúseností medzi staršími študentmi - doktorandmi a ich mladšími kolegami na bakalárskom a inžinierskom štúdiu.   

Ocenení študenti

Študent

Študijný program

Kubica Lukáš

2.B-GAK

Bariczová Gabriela

3.B-GAK

Kopásek Denis

2.B-IKDS

Schieber Matej

3.B-IKDS

Kromka Tomasz

2.B-CE

Zaťovičová Miriam

3.B-KKP

Krasňanský Juraj

2.B-MPM

Kalafut Juraj

3.B-MPM

Grega-Jakub Dávid

2.B-PSA

Pecka Ján

3.B-PSA

Čereš Daniel

4.B-PSA

Jančo Juraj

2.B-TMS

Knižka Samuel

3.B-TMS

Liová Anna

2.B-VSVH

Leško Peter

3.B-VSVH

Barborák Martin, Bc.

2.I-TZB

Lániová Dagmar, Bc.

2.I-NKS

Kohútová Lenka, Bc.

2.I-PSA

Križanová Silvia, Bc.

2.I-AKP

Choleva Radoslav, Bc.

2.I-GAK

Rattayová Viera, Bc.

2.I-KKP

Hrapková Lenka, Bc.

2.I-MPM

Hollá Antónia, Bc.

2.I-TS

Kubáň Martin, Bc.

2.I-VSH

Kučová Eliška, Bc.

2.I-CE

Adam Beneš

geodézia a kartografia, 3.B-GAK - mimoriadna činnosť pre STU

Milan Švolík

technológie a manažérstvo stavieb, 3.B-TMS - mimoriadna činnosť pre STU

Michael Szabó

technológie a manažérstvo stavieb 2.B-TMS - reprezentácia STU v športe

Ing. Tomáš Augustín

teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, 4.D-TKeIS

Ing. Juraj Škvarka

Vodohospodárske inžinierstvo, 3. D-GTE

Ing. Martina Majorošová

Krajinárstvo, 4. D-VHK

Ing. Peter Špánik

Geodézia a kartografia, 3. D-GZA

Ing. Jakub Čurpek

Teória a konštrukcie pozemných stavieb, 3. D-TKPS

Ing. Matej Medľa

aplikovaná matematika, 4. D-APLMA

Ing. Roland Antal

aplikovaná mechanika, 3. D-APLME

Ing. Marián Bederka

technológia stavieb, 3. D-TS

Ing. Ema Némethová

Teória a technika prostredia budov, 4. D-TTPB

Prešinská Sylvia, Bc.

Cena Júlie Mäsiarovej, 2. I-TZB