Prejsť na obsah
Dianie na SvF

dokument vo formáte pdf Prevádzkový a ubytovací poriadok URU v Nižnej Boci

 

R e k r e a č n é   p o b y t y

 

 

Objednanie ubytovania

 

 • zamestnanec si s referentom pre rekreácie dohodne možný termín rekreácie, na základe čoho si ubytovanie objedná riadnym vyplnením Záväznej prihlášky a najneskôr
  15 pracovných dní pred plánovaným nástupom na rekreáciu ju doručí na Oddelenie ľudských zdrojov SvF,
 • zamestnanec, ktorý si riadne objednal rekreačný pobyt aj pre svojich rodinných príslušníkov, je povinný sa zúčastniť na pobyte spolu s osobami uvedenými na Záväznej prihláške;
 • v prípade pobytu skupiny zamestnancov STU je každý zamestnanec povinný vyplniť Záväznú prihlášku sám za seba,
 • v URZ Nižná Boca nie je dovolené ubytovávanie cudzích štátnych príslušníkov,
 • ku každej Záväznej prihláške sa viaže úhrada kaucie – zábezpeky vo výške 50,- Eur,
 • najneskôr tri dni pred nástupom na rekreačný pobyt uhradí zamestnanec – žiadateľ - sumu zodpovedajúcu počtu účastníkov rekreácie a zábezpeku; sumu vyčísli referent pre rekreácie spolu s číslom účtu a s variabilnými symbolmi a zašle ju žiadateľovi,
 • potvrdenie o zaplatení zašle žiadateľ mailom referentovi pre rekreácie najneskôr päť dní pred nástupom na rekreáciu, na základe čoho bude zamestnancovi vystavený Ubytovací poukaz, ktorý je nutné predložiť pri príchode správcovi URZ;
 • bez predloženia Ubytovacieho poukazu správcovi URZ nebude povolené sa rekreantovi ubytovať !
 • peniaze za nezrealizovaný alebo skrátený pobyt sa nevracajú,
 • v prípade, že si bude zamestnanec uplatňovať od zamestnávateľa zákonný príspevok na rekreáciu, túto skutočnosť oznámi zamestnávateľovi pri prihlasovaní sa na rekreáciu a ďalej postupuje v súlade s osobitným postupom stanoveným na podmienky SvF; faktúru za uskutočnené ubytovanie zašle fakulta zamestnancovi vnútornou poštou Stavebnej fakulty.

 

 

Príchod:    v čase od 12:00 do 16:00 hod.

 

V tomto čase  bude správca chaty ubytovávať rekreantov. Vo výnimočných prípadoch (pri oneskorenom príchode) je potrebné vyhľadať správcu na domácej adrese:

Nižná Boca č. d. 22, pani Helena Rísiková, prípadne si rekreant dohodne príchod so  správcom telefonicky:  č. tel.: 044 52 91 246,  mobil: 0908 234 390

 

Rekreant svojím podpisom potvrdenia o uhradení zábezpeky, ktorým sa preukáže správcovi, preberá zodpovednosť za zverený inventár.

 

 • Osoby, ktoré nie sú uvedené v ubytovacom poukaze, nemôžu byť v URZ ubytované; správca URZ má povinnosť skontrolovať pri nástupe na rekreáciu totožnosť každej ubytovanej osoby,
 • daň obci v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Nižná Boca sa hradí na mieste u správcu URZ v hotovosti pri ukončení pobytu,
 • bezprostredne po príchode do URZ zamestnanec predloží Ubytovací poukaz správcovi URZ, ktorý každého hosťa zapíše do Knihy ubytovaných,
 • po registrácii si rekreant od správcu URZ prevezme kľúče od chaty a od pridelenej izby a posteľnú bielizeň.   

 

Rekreant:

 • si prinesie vlastné mydlo, utierky na riad, uterák,
 • pri príchode vlastným autom zabezpečí jeho zaparkovanie tak, aby umožnil voľný príjazd k zariadeniu,
 • chráni pred poškodením inventár, ako aj spoločné priestory,
 • v zariadení a v jeho okolí dbá na dodržiavanie čistoty a poriadku,
 • v čase od 22:00 do 6:00 hod. dodržiava nočný pokoj,
 • svojim správaním počas celého pobytu neruší ostatných ubytovaných rekreantov.

 

Do areálu URZ a jeho priestorov môžu vstupovať iba ubytovaní hostia a poverení zamestnanci. Návštevy cudzích osôb sú možné iba so súhlasom správcu URZ. Správca URZ je oprávnený kontrolovať stav ubytovaných osôb aj v priebehu rekreácie. 

 

Pre ubytovaných platí prísny zákaz:

 

 • používať vlastné elektrické spotrebiče,
 • svietiť sviečkami a manipulovať s otvoreným ohňom,
 • prechovávať akékoľvek druhy strelných zbraní, výbušnín a chemikálii, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť ubytovaných hostí,
 • svojvoľne premiestňovať nábytok v izbách a spoločných priestoroch,
 • vodiť domáce zvieratá do priestorov URZ,
 • klásť oheň mimo vyhradených priestorov, pričom dbajú na zabránenie vzniku požiaru,
 • v zariadení je prísny zákaz fajčenia – zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov,
 • klásť akékoľvek predmety na teplovzdušné konvektory.

 

Lekárnička prvej pomoci je uložená v spoločenskej miestnosti na prízemí. O jej prípadnom použití rekreant informuje správcu pri ukončení pobytu.

V prípade požiaru je hasiaci prístroj umiestnený v spoločenských miestnostiach na prízemí a na poschodí.

 

Odchod:  v čase do 10:00 hod.

Povinnosťou ubytovaného pred odchodom je upratať užívané priestory, vyčistiť sociálne zariadenia, varič a kuchynskú linku, zvliecť posteľnú bielizeň a z kuchynky odstrániť všetky prinesené potraviny.

Pri odchode je každý povinný prekontrolovať vypnutie svietidiel a teplovzdušných konvektorov, uzatvorenie okien a uzamknutie izby.

Každý rekreant zodpovedá za stav inventáru v jemu zverených priestoroch. Prípadné  poškodenie zaznamená so správcom v Knihe ubytovaných.

Pri odchode a odovzdaní kľúčov rekreant svojím podpisom potvrdí stav odovzdávaného inventáru správcovi URZ, ktorý v potvrdení rekreantovi zaznačí prípadnú spôsobenú škodu alebo straty.

 

Po návrate z rekreačného pobytu rekreant odovzdá do troch dní referentovi pre rekreácie potvrdenie o bezškodovom priebehu pobytu. Na základe potvrdenia správcu URZ bude rekreantovi do dvoch týždňov po ukončení pobytu vrátená zložená kaucia, príp. v nej zohľadnená výška spôsobenej škody podľa inventárnej ceny.

 

Tento Prevádzkový a ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňom 1. mája 2019.

  

 

                                                                                                          Tomáš Šatura v.r.