Prejsť na obsah
Dianie na SvF

4. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva  -

 - ABF Slovakia  BAKALÁR 2009

  sa uskutoční dňa 8. decembra 2009, to je utorok o 9.00 hod. aj  s
vernisážou výstavy všetkých prihlásených záverečných bakalárskych
prác a ich verejnou prezentáciou ocenenými bakalármi v sídle
Stavebnej fakulty STU v Bratislave - zasadačka dekana.

24. novembra 2009 odborná porota vyhodnotila 4. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva BAKALÁR 2009 (v texte ďalej len „Cena") za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu, ktorej  organizátorom je Stavebná fakulta STU v Bratislave.

Vyhlasovateľom Ceny a jej zriaďovateľom je Združenie ABF Slovakia, hlavným sponzorom  Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Spoluzriaďovatelia Ceny:

 1. Spolok architektov Slovenska
 2. Slovenská komora stavebných inžinierov
 3. Slovenský zväz stavebných inžinierov
 4. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 5. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 6. Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

Vo štvrtom ročníku sa do Ceny zapojilo týchto  päť vysokých škôl:

 1. Stavebná fakulta STU v Bratislave,
 2. Fakulta architektúry STU Bratislave,
 3. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - katedra architektonickej tvorby,
 4. Stavebná fakulta TU v Košiciach,
 5. Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry.

 

Súťaž sa organizuje v štyroch sekciách:

I.  sekcia -  Architektúra a urbanizmus,
II. sekcia -  Pozemné stavby,
III. sekcia  -  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
IV.  sekcia -  Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Cenou sú diplomy a finančné odmeny

Prvé miesto  pre  sekciu I až  IV á  500 EUR
Druhé miesto pre sekciu I až  IV á  250 EUR
Tretie miesto pre sekciu I až IV  á  150 EUR,

ako aj hmotné dary od spoluzriaďovateľov ceny. 

V tomto ročníku bolo prihlásených príslušnými vysokými školami 44 záverečných bakalárskych prác.

Výsledky hodnotenia odbornou porotou

Sekcia I: ArchitektÚra a urbanizmus

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2009

Téma bc. práce: FITTNESS-CENTRUM, Bratislava, Smrečianska ul.
Autor: Bc. Vladimír HAIN,
Vedúci bc. práce: Doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
Vysoká škola:  STU v Ba, Fakulta architektúry

2. miesto:
Téma bc. práce: FITTNESS-CENTRUM, Bratislava, Smrečianska ul.
Autor: Bc. Tomáš Benák
Vedúci bc. práce: Ing. arch. Akad. arch. Vladimír Bahna, PhD.
Vysoká škola: STU v Ba, Fakulta architektúry

2. miesto:
Téma bc. práce: HOTEL SOROŠKA, Kameňolom Soroška
Autor: Bc. Miloslav Kováč,
Vedúci bc. práce: Doc. Ing. arch. Juraj Koban
Vysoká škola: TÚ v Ke, Fakulta umení 

3. miesto:
Téma bc. práce:  VAJNORY -  Roľnícka ul.
Autor: Bc. Tomáš IMRICH
Vedúci bc. práce: Ing. arch. Ján Komrska, PhD.
Vysoká škola:  STU v Ba, Fakulta architektúry

Sekcia II:  Pozemné stavby

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2009
Téma bc. práce: Prevádzková budova  Kvetná záhrada v Kromeriči, CZ  
Autor: Bc. Daniel Hanusz
Vedúci bc. práce:  Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Vysoká škola: STU v BA, Fakulta architektúry

2. miesto:
Téma bc. práce: Polyfunkčný bytový dom, Bratislava
Autor: Bc. Zoltán Horváth
Vedúci bc. práce: Ing. Mária Gieciová, PhD.
Vysoká škola: STU v BA, Stavebná fakulta 

2. miesto:
Téma bc. práce: Budova pre kultúru
Autor: Bc. Radoslav Džama
Vedúci bc. práce: Doc. Ing. Anna Sedláková, Phd.
Vysoká škola: TU v Ke, Stavebná fakulta 

3. miesto:
Téma bc. práce: Bratislover - polyfunkčná veža
Autor: Bc. Michaela Nováková
Vedúci bc. práce: Doc. Ing. Sabah Shawkat, PhD.
Vysoká škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra architektonickej tvorby

Sekcia III:  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2009
Téma bc. práce: Kruhová doska na pružnom podloží

Autor: Bc. Ivan Hanzlíček
Vedúci bc. práce: Doc. Ing. Zora Mistríková, PhD.
Vysoká škola:  STU v Ba, Stavebná fakulta

2. miesto:
Téma bc. práce: Oceľová konštrukcia lávky pre peších ponad cestnú komunikáciu
Autor: Bc. Marek Juhás
Vedúci bc. práce: Doc. Ing. Michal Tomko, PhD.
Vysoká škola:  TU v Ke, Stavebná fakulta

 

3. miesto:
Téma bc. práce: Monolitická železobetónová podperná konštrukcia pre technické zariadenia chemického priemyslu
Autor: Bc. Michal Trubač
Vedúci bc. práce: Doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
Vysoká škola:  STU v Ba, Stavebná fakulta

Sekcia IV:   Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2009
Téma bc. práce: Meranie prietoku pomocou indikátorov
Autor: Bc. Katarína Kaňuková
Vedúci bc. práce: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Vysoká škola:  STU v Ba, Stavebná fakulta

2. miesto:
Téma bc. práce: Modelovanie extrémnych odtokových situácií  na povodí toku Stupávka
Autor: Bc. Tomáš Kurhajec
Vedúci bc. práce: doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Vysoká škola:  STU v Ba, Stavebná fakulta  

3. miesto:
Téma bc. práce: Využitie CAD a GIS pri návrhu protieróznej ochrany
Autor: Bc. Jana Ďurišová
Vedúci bc. práce: doc. Ing. Milan Čistý, PhD.
Vysoká škola:  STU v Ba, Stavebná fakulta

V Bratislave  24. 11. 2009