Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta  na Katedre geotechniky SvF STU.

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent SvF, zameranie geotechnika,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
  • splnenie kritérií na habilitačné konanie,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : 1.12.2009.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.