Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 18. 6. 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné, štátne a súkromné vysoké školy a Slovenská akadémia vied, vrátane jej jednotlivých ústavov.

Zároveň zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti . Oprávnenými žiadateľmi sú verejné, štátne a súkromné vysoké školy a Slovenská akadémia vied, vrátane jej jednotlivých ústavov.

Jednotlivé výzvy môžete nájsť v sekcii "Aktuálne výzvy".