Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V nadväznosti na uskutočnený pilotný projekt, kde študenti a pedagógovia Katedry architektúry našej fakulty a Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, v rámci predmetu Prezentácia architektonického dedičstva mapovali výskyt a navrhovali možnosti využitia mlynov v malokarpatskom regióne, so zámerom využiť tento kultúrno-historický potenciál aj pre rozvoj ďalších aktivít a turizmu na území Mikroregiónu Červený Kameň, sa zúčastnené strany dohodli na ďalšej vzájomnej spolupráci a tiež jej rozšírení a zapojení Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny Prirodovedeckej fakulty UK v Bratislave do projektu.

Za týmto účelom uzavreli Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je vytvorenie právneho rámca pre partnerstvo a vzájomnú spoluprácu na mapovaní kultúrno-historického dedičstva a prírodných hodnôt Mikroregiónu Červený Kameň, tvoreného obcami Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová a Vištuk a na riešení ďalších projektov a tém týkajúcich sa harmonizácie a trvalo udržateľného rozvoja územia mikroregiónu, vyplývajúcich zo strednodobého strategického dokumentu - Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021-2027, s výhľadom do roku 2030.

Memorandum o spolupráci - dokument PDF

Memorandum o spolupráci s Mikroregiónom Červený Kameň