Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V letnom semestri ak. roku 2016/2017 oslovili študenti vedenie Stavebnej fakulty (SvF) s požiadavkou – zaviesť na fakulte triedenie odpadu s cieľom pomôcť nášmu životnému prostrediu. Jednomyseľný súhlas oboch strán znamenal - vyvinúť úsilie na získanie finančnej podpory. A to sa podarilo!  Vedenie fakulty prostredníctvom žiadosti požiadalo o podporu Nadáciu Volkswagen Slovakia, ktorá projektom podobného charakteru už nie raz pomohla. Po dôslednom vypracovaní návrhu projektu a jeho následnom schválení získala Stavebná fakulta STU v Bratislave podporu od Volkswagen Slovakia vo výške 1000,-€.

 

Optimálne naplnenie cieľa projektu dostalo za úlohu Oddelenie prevádzky Dekanátu SvF, ktoré už v septembri minulého roka zakúpilo potrebné nádoby na separovanie odpadu. Takisto objednalo veľkokapacitné kontajnery na uskladnenie a likvidáciu separovaného materiálu. Fakulta vytvorila celkom 6 zberných stanovíšť na triedenie najčastejšie sa vyskytujúcich druhov odpadu (obr.1), ktoré sa doteraz zhromažďovali v odpadkových košoch na chodbách a v jednotlivých učebniach a len sporadicky sa triedili (obr.2 a obr.3). Nové nádoby už umožňujú separovať plasty, papier a zmiešaný odpad priamo ich užívateľmi.

Ďalšia likvidácia odpadu prostredníctvom veľkorozmerných kontajnerov OLO je už následne o to jednoduchšia. Stavebná fakulta STU v súčasnosti využíva 1100 l kontajnery, v ktorých

dodatočné triedenie zo zmiešaných zberných košov sa nedá vykonávať kvôli nehygienickým podmienkam. Z uvedeného dôvodu boli kontajnery využívané najmä pri väčších dodávkach tovarov a pri vykonávaní určitých služieb, kedy sa vo väčšom množstve tvoril odpad v čistej forme – papier alebo plast.

Rozmiestnenie odpadkových košov zohľadňuje také miesta, kde možno očakávať väčší presun študentov a návštev SvF. Napríklad - hlavný vchod a východ z fakulty na ulicu Imricha Karvaša a priestor pred najväčšou miestnosťou (kapacita 615 študentov), ktorou je Aula B-101. Ďalšie štyri stanoviská zberných nádob boli určené do priestoru s najväčším presunom študentov po budove. Tieto sa nachádzajú na prízemí a na poslednom, teda treťom poschodí, kde začínajú a končia ramená schodísk.

 

Vďaka investičnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia sme na našej fakulte položili základ pre separovanie odpadu, ktorého myšlienku podporujú študenti, pedagógovia i zamestnanci  s cieľom pomôcť životnému prostrediu. Oddelenie prevádzky už registruje prvé pozitívne ohlasy na nádoby separovaného odpadu, zároveň reaguje aj na podnety užívateľov, najmä študentov, ktorí sú ochotní  - triediť aj sklenený odpad (rôzne obaly od nápojov a mliečnych produktov), ale aj elektronický odpad (batérie z kalkulačiek). Iba najbližšia budúcnosť ukáže, či sa bude vyskytovať dostatočné množstvo takéhoto druhu odpadu, aby k už rozmiestneným nádobám na separovaný odpad mohli pribudnúť ďalšie, a či študenti budú naďalej ochotní tento odpad triediť. Predovšetkým v ich rukách je budúcnosť životného prostredia nielen našej krajiny, ale i Zeme.

Záverom by sme radi vyslovili poďakovanie pani PhDr. Mgr. Adriane Smolinskej, ktorá bola kontaktnou osobou projektu za Nadáciu Volkswagen Slovakia a pomohla nám pri zodpovedaní niektorých otázok daného projektu.

Ing. Miroslav Gramblička, PhD., Oddelenie prevádzky Dekanátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave