Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

Katedra vodného hospodárstva krajiny:

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

  • prax v oblasti krajinárstva a krajinného plánovania,
  • znalosť anglického jazyka,
  • publikačná činnosť v oblasti krajinárstva a krajinného plánovania,
  • účasť na riešení vedeckovýskumných projektov v oblasti krajinárstva a krajinného plánovania,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

 Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 766,50 euro. 

Termín nástupu:  1.10.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.