Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v oblasti vzdelávania, vedy a techniky Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Kvalifikačným predpokladom je splnenie kritérií na získanie titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko – pedagogický titul docent v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby alebo a príbuznom odbore,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD. v odbore Vodné stavby.

Ďalšie kvalifikačné predpoklady:

  • pedagogická prax v trvaní 15 rokov,
  • vedecko – výskumná činnosť v danom odbore,
  • aktívna znalosť svetového jazyka,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu: 1.3.2020 

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, tabuľkou plnenia kritérií na docenta, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan