Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor 5.1.5 „Inžinierke konštrukcie a dopravné stavby".

Kvalifikačné predpoklady :

  • vedecko-pedagogická hodnosť docent v študijnom odbore Inžinierke konštrukcie adopravadopravné stavby alebo Pozemné stavby,
  • pedagogická prax 10 rokov,
  • vedecko-pedagogická charakteristika,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • publikačná činnosť v odbore.

Termín nástupu :  1.1.2011

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD.  a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.