Prejsť na obsah
Evidencia publikačnej činnosti katedier SvF v rámci EPC STU
 

Obnovená prevádzka online formulára k evidencii publikačnej činnosti

S potešením si Vás dovoľujeme informovať, že prorektor pre vedu a výskum STU prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. v pondelok 12.1.2015 kladne rozhodol v prospech používania online formulárov na zber dát k evidencii publikačnej činnosti na SvF.

Online formulár na evidenciu publikačnej činnosti bol na základe rozhodnutia prorektora VaV opätovne sfunkčnený: 
https://kis.cvt.stuba.sk/i3/epca/indexEvidence.csp?ictx=stu&language=1

Všetky potrebné informácie a manuál k používaniu online formulára sú pre Vás k dispozícii nižšie na tejto webovej stránke EPČ.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté časové straty spôsobené predchádzajúcim opatrením zo strany rektorátu STU. Sme radi, že Vám online formulár môžeme opätovne sprostredkovať a veríme, že bude pre všetkých progresívnou pracovnou pomôckou.

Ing. Silvia Stasselová                             Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
vedúca KIC SvF                                     prodekan pre vedu a výskum SvF


 

Spustená prevádzka online formulára k evidencii publikačnej činnosti

Na základe užitočných námetov zo strany účastníkov školenia dňa 9. 12. 2014 k novému online formuláru EPČ už dodávateľská firma nového knižnično-informačného softvéru pre akademické knižnice STU naprogramovala väčšinu dodatočných zmien. Na vylepšovaní webového formulára bude ešte podľa potreby pracovať.

Dňa 16.12.2014 bola zahájená ostrá prevádzka evidencie publikačnej činnosti prostredníctvom online formulára EPČ na linke:                                                    
https://kis.cvt.stuba.sk/i3/epca/indexEvidence.csp?ictx=stu&language=1

V súčasnosti je evidencia publikačnej činnosti prostredníctvom online formulára dostupná iba z počítačov na STU (oprávnený prístup je na báze identifikovateľných  IP adries počítačov na STU, z externého prostredia je zatiaľ formulár nefunkčný. Dodávateľská firma sa v budúcnosti pokúsi prístup rozšíriť v spolupráci s CVT STU).

Prosíme autorov a poverených pracovníkov EPČ
, aby si pred začiatkom práce s novým online formulárom pozorne preštudovali manuál k online formuláru na evidenciu publikačnej činnosti.


Manuál k online formuláru na stiahnutie.
 pdf


Vyhľadávanie a výstupy publikačnej činnosti
 sú dostupné na „EPCA Výstupy“
https://kis.cvt.stuba.sk/i3/epcareports/epcarep.csp?ictx=stu&language=1

V súčasnosti je vyhľadávanie v „EPCA Výstupy“ dostupné iba z počítačov na STU (oprávnený prístup je na báze identifikovateľných  IP adries počítačov na STU, z externého prostredia je zatiaľ vyhľadávanie nefunkčné. Dodávateľská firma sa v budúcnosti pokúsi prístup rozšíriť v spolupráci s CVT STU).

V novom rozhraní
 „EPCA Výstupy“ si môžete po zadaní vyhľadávacích kritérií zobraziť výstupy všetkých zaevidovaných publikácií:

 • prebraných zo starého knižničného systému,
 • zaevidovaných po 1. 12. 2014 v novom knižničnom systéme.


Pri vyhľadávaní v starom rozhraní
 http://publview.stuba.sk/ sa Vám vo výstupe zobrazia iba tie publikácie, ktoré boli zaevidované do 30. 11. 2014.

Dôležité kontakty KIC SvF:


V prípade dodatočných otázok alebo námetov kontaktujte vedúcu KIC SvF: silvia.stasselova@stuba.sk

  


 

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti na SvF STU

Zber, kategorizácia, evidencia a archivovanie publikačnej  a umeleckej činnosti vedeckých a pedagogických pracovníkov Stavebnej fakulty STU sa uskutočňuje v zmysle dokumentov:

 1. Smernica Rektora - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a centrálny register umeleckej činnosti v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, platná od 11. 12. 2013

 2. Vyhláška č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, platná od 1. 1. 2013 - platí pre publikácie od roku vydania 2013


  Redakčné oznámenie v čiastke 3/2013 Z.z. o oprave tlačovej chyby vo Vyhláške č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

 3. Zákon č. 455/2012 Z.z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 (paragrafy 108a až 108c), 
  platný od 1. 1. 2013

 4. Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2015 - vydané 19. 03. 2015

  • Príloha 1 - Prehľad povinných údajov CREPČ v jednotlivých kategóriách EPČ vo vykazovacom období 2015

 5. Metodické pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2014, platné od 10. 07. 2014

 6. Smernica MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov - platí pre publikácie do roku vydania 2012

Dôležité zmeny v evidencii publikačnej činnosti v zmysle vyhlášky 456/2012 Z.z. a metodických pokynov CREPČ od roku 2013

 • Nové, zmenené a zrušené kategórie publikačnej činnosti
 • Minimálny náklad 100 exemplárov – je požadovaný pri vedeckých monografiách,  kapitolách vo vedeckých monografiách, štúdiách charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD). Pri ostatných publikáciách zostáva minimálny náklad 50 exemplárov.
 • Recenzné konanie – je požadované pre všetky vedecké publikácie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AGI). Pred vydaním musia byť publikácie posudzované najmenej dvomi recenzentmi. Ak recenzenti v publikácii nie sú uvedení, autor dokladuje recenzné konanie. Pri zahraničných publikáciách nie je potrebné dokladovať recenzné konanie ak boli tieto publikácie vydané vydavateľstvom, ktoré je uvedené Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry - aktualizácia august 2015

 
Ďalšie dôležité odkazyVyhľadávanie a vstup do databázy evidencie publikačnej činnosti STU

Vyhľadávanie a vstup do databázy evidencie publikačnej činnosti STU je dostupné na EPCA Výstupy.

Výstup z evidencie publikačnej činnosti na STU v Bratislave umožňuje prehľadné vyhľadávanie bibliografických záznamov publikačnej činnosti a ohlasov na Slovenskej technickej univerzite. 

Pre výstup z databázy označte Vaše vyhľadávacie kritériá vo vyhľadávacom elektronickom formulári a spustite vyhľadávanie funkciou "Vyhotoviť výstup".


CREPČ (Centrálny register evidencie publikačnej činnosti)
CREUČ (Centrálny register evidencie umeleckej činnosti)

Zákon 455/2012 Z.z. definuje CREPČ/CREUČ ako „informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo. 
V centrálnom registri evidencie publikačnej/umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje o publikovaných prácach/umeleckých dielach, umeleckých výkonov zamestnancov vysokých škôl a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia a publikované ohlasy na tieto práce/diela a výkony“.

Prevádzkovateľom CREPČ a CREUČ je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Celú agendu vedie Odbor 
pre hodnotenie vedy: Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti (OHPČ) a Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti (OHUČ).

OHPČ/OHUČ posudzuje úplnosť záznamov a správnosť ich zaradenia do príslušnej kategórie publikačnej/umeleckej činnosti, kontroluje duplicitné záznamy. Ak zaradenie nie je správne, navrhuje vysokej škole zmenu kategórie. 
Odvolací proces upravuje § 108c Zákona č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách.
Dôležité upozornenie pre autorov pred písaním publikácií

Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti CVTI SR dôsledne kontroluje názvy publikácií v databáze. Ak majú Vaše publikácie zhodný názov sú považované za duplicitu, ktorú musí KIC z celoštátneho registra evidencie publikačnej činnosti CREPČ odstrániť. 
Harmonogram zberu dát publikačnej činnosti na SvF v priebehu roka

 • Každý autor/katedra je povinný zabezpečiť vpísanie bibliografických údajov o každej publikácii prostredníctvom elektronického formulára v AIS priebežne počas celého roka.
 • Export záznamov publikačnej činnosti do CREPČ sa realizuje vždy posledný štvrtok v mesiaci. Uzávierka a posledný export dát z STU do databázy CREPČ je vždy 31. marca príslušného roka.
 • Následne po ukončení elektronickej evidencie publikačnej činnosti v AIS je nutné priniesť do Knižnice a informačného centra SvF STU podklady k publikáciám v tlačenej alebo elektronickej forme. Podklady prosíme odovzdávať priebežne.
 • Pracovníci KIC overujú správnosť a kompletizujú všetky záznamy z katedier SvF do univerzitného knižničného softwaru, 
  v prostredí ktorého je databáza evidencie publikačnej činnosti sprístupňovaná za celú STU.   


Podklady k publikáciám v tlačenej alebo elektronickej forme

 • Publikácia ako celok (AAA, AAB) – líce a rub titulného listu, úvod/predslov, záver/doslov, obsah, tiráž, použitú literatúru 
  (ak nie je použitá literatúra uvedená v publikácii súhrnne na konci publikácie, ale na konci každej kapitoly, je potrebné odovzdať použitú literatúru aspoň z prvých troch kapitol publikácie).
 • Časť publikácie (ABA, ABB, ABC, ABD) – líce a rub titulného listu, úvod/predslov, záver/doslov celej publikácie, obsah, tiráž, použitú literatúru ku štúdii alebo kapitole alebo použitú literatúru celej publikácie, prvú a poslednú stranu štúdie alebo kapitoly.
 • Príspevky v časopisoch a zborníkoch – titulný list, obsah, tiráž časopisu/zborníka, kópiu príspevku časopisu/zborníka.
Formuláre na evidenciu publikačnej/umeleckej činnosti a ohlasov


Evidencia umeleckej činnosti

 • Registráciu verejne dostupných umeleckých diel a umeleckých výkonov pracovníkov SvF zabezpečuje na návrh autora KIC SvF vkladaním údajov priamo do formulára pre nahlasovanie umeleckej činnosti v CREUČ na portáli CREPČ/CREUČ - http://www.crepc.sk.
 • Za obsahovú správnosť a zaradenie do kategórie umeleckej činnosti zodpovedajú autori umeleckej činnosti.
 • Formálnu kontrolu záznamov pred vkladaním do formulára CREUČ vykonáva poverená pracovníčka KIC v spolupráci s autorom na základe odovzdaných podkladov.
 • Z dôvodu overenia správnosti údajov pred vkladaním do formulára CREUČ a následnej archivácie v KIC SvF je každý autor povinný doručiť do KIC podklady v tlačenej alebo elektronickej forme:

  • vyplnený formulár pre registráciu umeleckej činnosti,
  • zverejnené umelecké diela alebo umelecké výkony je potrebné doložiť pozvánkou, plagátom, programom, fotografiou, katalógom, prípadne inou jednoznačne identifikujúcou formou.

 • Uzávierka vykazovacieho obdobia CREUČ je vždy 31. januára príslušného roka.
 • Po ukončení vykazovacieho obdobia sa CREUČ uzavrie a vložené záznamy posudzuje Odborný hodnotiteľský orgán 
  CVTI SR,
   ktorý tvoria odborníci a experti za každú umeleckú oblasť.
 • Akceptované výstupy umeleckej činnosti v CREUČ
 • Výstupy, ktoré sa v CREUČ neevidujú, prípadne sa po verifikácii výstupov z evidencie vyraďujú
Kontaktní pracovníci KIC

Agenda publikačnej činnosti a preberanie podkladov z katedier, bližšie informácie ohľadom bibliografickej terminológie:
Mgr. Elena Jurčová, KIC SvF – 3. poschodie, blok B, kl. 577, elena.jurcova@stuba.sk
od 1. 10.  2014 na dôchodku. Zastupuje: M. Holúbeková

Registrácia umeleckej činnosti a evidencia ohlasov:
Margita Holúbeková, KIC SvF - 3. poschodie, blok B, kl. 577, margita.holubekova@stuba.sk

V prípade potreby zaškolenia/konzultácií kontaktujte:
Ing. Silvia Stasselová, vedúca KIC SvF - 3. poschodie, blok B, kl. 494, silvia.stasselova@stuba.sk