Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

  • Zoznam študentov, ktorým bolo v zmysle § 2 vyhlášky č. 453/2005 Z. z., pridelené dekanom fakulty v školskom roku 2006/2007 motivačné štipendium za študijné výsledky v prvom semestri školského roku
    - PRVÁCI  bakalárskeho a inžinierskeho štúdia - .
  • Kritéria udeľovania schválené Akademickým senátom SvF sú zverejnené na výveske a taktiež na web stránke
  • Prosíme študentov, aby sa v termíne 24.4.-27.4.2007 dostavili na študijné oddelenie k sociálnej študijnej referentke prevziať rozhodnutie o priznaní štipendia a nahlásiť   č í s l o   ú č t u  banky, na ktoré Vám bude štipendium
    ( v sume 10.000,- resp. 5.000,- Sk) zaslané.
  • V tomto termíne žiadame nahlásiť aj zmeny účtu (ak nastali) u študentov, ktorým bude zaslaná II. splátka z prideleného štipendia v zim.semestri.
  • Termín je záväzný a  je nutné ho dodržať, aby sme Vám čo najskôr mohli zaslať peniaze na účty.  Dá sa to len (raz) jedným príkazom do štátnej pokladnice, preto zasielať budeme až vtedy, keď budeme mať podklady od všetkých !!!

 

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené motivačné prospechové štipendium:

 

Kritériá na priznanie motivačných štipendií