Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

Doktorandské študijné programy na Stavebnej fakulte STU nadväzujú na inžinierske študijné programy. Štruktúra týchto programov je navrhnutá tak, aby bolo umožnené absolventovi každého inžinierskeho študijného programu pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia a súčasneaby boli pokryté všetky oblasti stavebníctva a geodézie z hľadiska potrieb výskumu a vývoja v týchto oblastiach.

Všetky navrhované doktorandské študijné programy sú orientované na prehĺbenie a rozšírenieteoretických poznatkov získaných v predchádzajúcom štúdiu, na osvojenie si vedeckých metód práce a experimentálnych návykov a zručností potrebných pri vedeckej práci v danej oblasti.

Učebné plány doktorandských študijných programov majú charakter individuálnych študijných plánov. Odborné predmety sa vyberajú s ohľadom na tému dizertačnej práce. Značná časť študijných jednotiek má charakter výberových alebo povinne voliteľných predmetov.

Aj v treťom stupni štúdia sa tiež uplatňuje kreditový systém hodnotenia štúdia. Študenti získavajú kredity za študijnú časť a za vedeckú časť štúdia. K študijnej časti štúdia patría bsolvovanie študijných jednotiek, povinných a povinne voliteľných predmetov pokrývajúcich jadro znalostí príslušného študijného odboru. Najčastejšou formou výučby týchto predmetov sú semináre. K študijným povinnostiam patrí aj vykonanie dizertačnej skúšky. Študenti denného štúdia tretiehostupňa sa podieľajú na pedagogickom procese formou vedenia cvičení a záverečných bakalárskych prác.

Vedecká časť študijného programu je zameraná na riešenie aktuálneho vedeckého problému v danom odbore štúdia. Táto časť štúdia končí obhajobou dizertačnej práce. Okrem toho študenti majú ďalšie povinnosti súvisiace s vedeckou prácou, ako sú publikačná činnosť, aktívna účasť na konferenciách, seminároch, riešenie grantových projektov a pod. Za tieto činnosti sú taktiež hodnotení kreditmi, ktoré sa im započítavajú do celkového hodnotenia štúdia. Získané vedomosti, skúsenosti s vedeckou a publikačnou prácou, ako aj pedagogická prax umožňujú absolventom doktorandského štúdia uplatniť sa vo výskumno-vývojovej základni stavebníctva a geodézie, alebo pokračovať vo vedecko-pedagogickej kariére na univerzite stavebného alebo geodetického zamerania na Slovensku alebo v zahraničí.

Akreditované študijné programy 3. stupňa:

 1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 2. aplikovaná mechanika
 3. krajinárstvo
 4. geodézia a kartografia
 5. teória a konštrukcie pozemných stavieb
 6. teória a technika prostredia budov
 7. technológia stavieb
 8. aplikovaná matematika
 9. vodohospodárske inžinierstvo

  Študijné plány programov doktorandského štúdia pre školský rok 2012/2013 spracované v jednom súbore.

  Súbor je spracovaný vo formáte pdf subor pdf