Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

logo

Katedra dopravných stavieb
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, blok A, 5. posch.
810 05 BratislavaVedúci katedry:

Schlosser Tibor


 

  Ing. Tibor Schlosser, CSc.
  kdos@svf.stuba.sk
  tel.: +421 2 59274 707

Sekretariát:


Mgr. Katarína Šulíková

katarina.sulikova@stuba.sk

tel.:+421 2 59274 377

tel.: +421 2 59274 706

Katedra dopravných stavieb vznikla z Ústavu dopravníctva, ktorý bol ustanovený pri založení SVŠT v r.1938 na čele s prvým prednostom prof. K. Křivancom. Toto pracovisko už od samého počiatku a počas celej svojej existencie sa významnou mierou podieľalo na výchove domácich a zahraničných odborníkov v oblasti dopravného staviteľstva. Prispeli k tomu prof. F. Sklenář, prof. M. Marek, prof. Š. Chochol, Ing. I. Poliaček, prof. Ľ. Rondoš, prof. V. Medelská, prof. I. Gschwendt, prof. B. Bezák.

V súčasnosti je jednou z nosných katedier bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia odboru Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, kde vychováva absolventov pre oblasť cestného a železničného staviteľstva, ako aj mestských komunikácií a dopravného inžinierstva, plánovania a urbanizmu.

Katedra pripravuje od januára 2018 v rámci celoživotného vzdelávania možnosť pre absolventov Stavebnej fakulty získať aj špecializáciu Mestské inžinierstvo. Ministerstvo školstva potvrdilo akreditáciu vzdelávacieho programu v rámci celoživotného vzdelávania.

Absolventi získajú najnovšie poznatky svetovej techniky a výskumu v plánovaní, projektovaní, realizácii a údržbe cestných a železničných stavieb a letísk, vrátane diaľnic a mestských komunikácií.


                                   O KATEDRE          AKTIVITY KATEDRY          PERSONÁLNE OBSADENIE

                                   ŠTÚDIUM             VEDA A VÝSKUM                PUBLIKÁCIEAKTUALITY

* PRACOVNÁ PONUKA s nástupom ihneď

       - referent oddelenia pozemných komunikácií na Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16,

         Bratislava

       - možnosť uchádzať sa o prácu do 30.9.2017

       - Náplň práce a požiadavky


*TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Milé študentky, milí študenti!

Radi by sme vás oslovili s ponukou tém záverečných prác pre bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia v školskom roku 2017/2018.

Upozorňujeme, že táto ponuka môže byť priebežne upravovaná a doplnená aj o Vami požadované témy. Preto pravidelne sledujte našu webstránku a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Pre viac informácií o ponúkaných témach kliknite TU!

(aktualizácia 19.7.2017)


* Účasť študentov na workshope City and Traffic 2017 v Belehrade

City and Traffic workshop 2017

V termíne 10.-14.7.2017 sa na Fakulte dopravy a dopravného inžinierstva, Univerzity v Belehrade (Srbsko) konal po prvýkrát študentský workshop City and Traffic. Ten sa koná pravidelne od roku 1996 a Slovenská republika ho usporiadala v rokoch 1997, 2001 a 2013. Tento rok sa zúčastnili študenti zo Slovenska, Maďarska, Rakúska, Poľska, Litvy, Česka, Slovinska, Nemecka a Srbska.

Workshop sa zaoberal špecifickými problémami mestskej dopravy v meste Belehrad. Tímy reprezentujúce každú krajinu pozostávali z učiteľa a piatich študentov, ktorí pracovali v zmiešaných tímoch. Týmto spôsobom, okrem podpory spolupráce medzinárodných študentov a výskumných inštitúcií, workshop prispieva k výmene odborných skúseností v oblasti dopravného inžinierstva a interkultúrnej výmeny.

Viac informácií na cityandtraffic.rs a city and traffic 2017


* Spoluúčasť na príprave medzinárodnej konferencie o verejnej a osobnej doprave VOD 2017

VOD 2017

Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave VOD, ktorá sa už tradične koná v októbri v Bratislave, má už svoju históriu, tradíciu aj poslanie. Toto úspešné odborné podujatie poskytuje priestor a dáva príležitosť odborníkom z praxe, zo štátnej správy, samosprávy, ako aj z výskumných inštitúcií a z prostredia akademickej obce, aby sa každoročne stretli, vymenili si skúsenosti a nadviazali nové pracovné kontakty v tejto oblasti. Aktuálne tematické okruhy, rovnako ako v minulých rokoch, poskytujú príležitosť na prezentáciu poznatkov a skúseností z praxe a zameriavajú sa na hľadanie riešení, ako môže VOD – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná, ale aj nemotorová doprava, prispieť k udržateľnej mobilite v mestách a regiónoch.

Termín konferencie: 23.-24.10.2017

Miesto konania: Bratislava, Hotel Chopin***

1. informácia TU

Predbežná prihláška TU


* PRIPRAVUJEME XXII. Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou        

  "OBNOVA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ"IP 2017_1. info

Pripravovaný seminár má poskytnúť priestor na prezentovanie poznatkov o plánovaní obnovy, diagnostikovaní a hodnotení stavu vozoviek, tiež o používaných cestných stavebných materiáloch a nových technológiách na obnovu vozoviek a objektov na cestných komunikáciách.

Záštitu nad seminárom na počesť významného pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve, aj popredného funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzal dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

Termín seminára: 14.-16.11.2017

Miesto konania: Hotel Grand, Jasná, Nízke Tatry

1. informácia TU

Predbežná prihláška TU* NÁVŠTEVA Z TECHNICKEJ UNIVERZITY Z HONG KONGU

Navsteva u dekana


Dňa 25. apríla 2017 sme na našej Stavebnej fakulte STU prijali návštevu profesora pp. Kwok L. Tsui a docenta Kwai-Sang Chin zo City University of Hong Kong. Na základe ich požiadavky predpokladanej spolupráce s Katedrou systémového inžinierstva a manažmentu, Centra pre inžinierstvo informačných systémov tejto univerzity (vo svetovom rankingu je na 55. mieste), oslovili v tomto zmysle Katedru dopravných stavieb SvF STU. pokračovanie


* EXKURZIE v letnom semestri 2016/2017 kliknite TU!

Letisk MRS 2017

* NÁVŠTEVA ŠTUDENTOV Z FÍNSKA

Spolocna fotografia

 

Dňa 4.4.2017 navštívilo našu fakultu 24 študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a štyria učitelia z Häme University of Applied Sciences (HAMK), Hämeenlinna, Fínsko. Záujem o našu fakultu prejavili už koncom januára. Chceli sa dozvedieť viac o forme a možnosti štúdia aj praxe na fakulte. Zaujímala ich predovšetkým oblasť bezpečnosti a plánovania v dopravnom inžinierstve, aj oblasť laboratórneho overovania vlastností cestných stavebných materiálov a diagnostiky vozoviek. pokračovanie

    

* ÚSPECH ŠTUDENTOV NKS-DOS NA KONFERENCII FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY

Nemec_Bors_Ocenenie FKD 2017


Študenti 2. ročníka študijného programu NKS-DOS, ktorí majú diplomové práce na Katedre dopravných stavieb sa aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie Fórum Koľajovej dopravy (http://www.fkd.sk/sk/), ktorá sa konala 14.-15.3.2017 v Bratislave. V rámci programu konferencie bola aj prehliadka študentských prác troch technických univerzít na Slovensku. Naši študenti sa prezentovali prácami, v rámci svojich diplomových prác. S vlastnými postermi sa zúčatnili študenti: Bc. Enikö Pomichal, Bc. Matej Koštial, Bc.  Tomáš Jančár, Bc. Matúš Borš a Bc. Norbert Nemec. Ocenenie získali práce M. Koštiaľa a kolektívu M. Borš a N. Nemec. (foto). Súčasne študenti vypracovali aj odborný príspevok pod dohľadom p. Tibora Schlossera, ktorý bol prednášaný v rámci programu konferencie.PREDNÁŠKY ODBORNÍKOV Z PRAXE

Ing. V. Rikovsky

 Dňa 23.2.2017 mal Ing. Vladimír Řikovský, CSc. zo spoločnosti VUIS-CESTY spol. s r. o. prednášku v oblasti certifikácie a zabezpečenia kvality v technológiách a materiáloch dopravných stavieb. Prednáška bola určená pre študentov 2. ročníka I-IKD z predmetu Posudzovanie kvality dopravných stavieb

(fotografia prevzaná z fotogalérie na webstránke spoločnosti VUIS-CESTY)


Ing. Luciak

 Dňa 26.2.2016 mal Ing. Milan Luciak z Ministerstva životného prostredia SR prednášku v oblasti posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA). Prednáška bola určená pre študentov 1. ročníka I-NKS z predmetu Dopravná environmentalistika.


(fotografia zo XX. Seminára Ivana Poliačka, 18.-20.11.2015)   

 AKTIVITY KATEDRY

   

* REALIZOVANÉ V ROKU 2016


  • XXI. Seminár Ivana Poliačka 
        "Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie" 

        

         Termín seminára: 14.-16.11.2016

         Miesto konania: Hotel Grand, Jasná, Nízke Tatry

         Bližšie informácie o seminári nájdete na webstránke katedry a organizátora

IP 2016_1. info

  • Medzinárodná konferencia Letiskové vozovky 2016

         Bližšie informácie o konferencii nájdete TU

         FOTOGALÉRIA (pripravujeme)

LV2016

* REALIZOVANÉ V ROKU 2015


  • Jubilejný XX. Seminár Ivana Poliačka      

    Bližšie informácie o seminári nájdete TU 

    FOTOGALÉRIAIP 2015

  • Konferencia MOBILITA '15 

         Bližšie informácie o konferencii nájdete TU

         FOTOGALÉRIA


  • Detská dopravná univerzita 2015  TU