Prejsť na obsah
Katedra fyziky
Radlinského 11, blok C, 3. posch., 810 05 Bratislava
Vedúci katedry: Prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
Tel.: 02/5927 4421
E-mail: igor.medved@stuba.sk
Termo Hygro Fyzikálne Laboratórium
Výučbu fyziky na Stavebnej fakulte zabezpečovala do roku 1976 celoškolská Katedra fyziky z Elektrotechnickej fakulty SVŠT. V uvedenom roku prešla časť pracovníkov tejto katedry na novovzniknutú Katedru teoretickej a stavebnej fyziky a TZB na SvF. V roku 1981 sa odčlenila Katedra technických zariadení budov. V roku 1994 prešli pracovníci oddelenia stavebnej fyziky na Katedru konštrukcií pozemných stavieb a vznikla samostatná Katedra fyziky na Stavebnej fakulte. Jej prvým vedúcim bol prof. J. Zámečník.
Katedra zabezpečuje výučbu fyziky na všetkých študijných odboroch. Na doktorandskom štúdiu zabezpečuje semináre z fyziky vo vedných odboroch teória a konštrukcie pozemných stavieb, technológia stavieb a geodézia a kartografia.
Vo vedeckovýskumnej oblasti sa katedra zameriava na skúmanie tepelno-technických vlastností pórovitých látok v závislosti od rôznych parametrov, vyšetrovanie transportu tepla a vlhkosti v pórovitých látkach, vyšetrovanie tepelných strát teplovodov a iných stavebných konštrukcií, metodiku vyučovania fyziky, tvorbu učebných materiálov pre dištančné vzdelávanie, vývoj a realizáciu jednoduchých experimentov pre doplnenie prednášok resp. cvičení.
Meranie v tepelno-technickom laboratóriu