Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

Pôvodný názov katedry bol Katedra geodetických základov a mapovania, ktorá vznikla v roku 1952 odčlenením od Katedry geodézie. Katedra vznikla v šk. roku 1950/51 v zmysle Zákona o vysokých školách č.58/1950 Zb. zlúčením vtedajších siedmich ústavov. Katedra geodézie zabezpečovala študijný odbor zememeračského inžinierstva. V roku 1956 sa Katedra geodetických základov a mapovania rozčlenila na Katedru geodetických základov a Katedru mapovania a pozemkových úprav. Vývoj katedry možno rozčleniť na tri obdobia, ktoré charakterizujú parametre pedagogické, výskumné a kádrové. Charakteristickým znakom je, že v celom období katedra zabezpečuje študijné (jadrové) disciplíny teoretickej a sférickej geodézie, ako sú: Teória chýb, Geodetické siete, Vyššia geodézia, Fyzikálna geodézia a Geodetická astronómia.

Základná charakteristika období:

1952 - 1957:
Vedúcim katedry bol prof. Ing. Ján Krajčí (do r. 1958). K jadrovým disciplínam pribudli disciplíny odrážajúce vývoj v geodézii ako Elektronické meranie dĺžok a Programovanie. Štúdium bolo charakteristické prechodom na päťročné štúdium so špecializáciami. Významnou črtou i napriek skutočnosti, že katedru tvorilo málo pracovníkov, bolo jej zapojenie do medzinárodnej vedeckej spolupráce (Medzinárodný geofyzikálny rok). V roku 1956 vzniklo Astronomicko-geodetické observatórium, ktoré od r. 1957 malo názov Observatórium SVŠT. Jeho vedúcimi boli prof. Krajčí (1956-1959), prof. Suchánek (1959-1964), doc. Macko (1964-1969), prof. Melicher (1970-1989). Na katedre pôsobili ako profesori: prof. Ing. Krajčí, prof. Ing. Mikuša, prof. Ing. Kuska.
1958 - 1989:
Katedru v tomto období viedli: prof. Ing. Anton Suchánek, CSc. (1958-1979) a doc. Ing. Irena Mitášová, CSc. (1980-1989). Študijné plány boli dopĺňané najmä disciplínami ako sú Kozmická geodézia, Teória systémov a automatizácia v geodézii a kartografii. Začiatkom osemdesiatych rokov v dôsledku nového vysokoškolského zákona nastal postupný prechod z päťročného štúdia na štvorročné. To viedlo k spájaniu uvedených disciplín, resp. ich redukcii. Od začiatku sedemdesiatych rokov sa stal výskum pracovnou súčasťou náplne pedagogických pracovníkov. Výskum bol organizovaný formou výskumných úloh a ich ukončenie oponentúrou. Vo výskumnej činnosti dominovalo Observatórium SVŠT, ktoré bolo zapojené do medzinárodnej vedeckej spolupráce na riešení problematiky určovania času odvodeného od rotácie Zeme, určovania astronomických zemepisných súradníc a zmien
v rotácii Zeme. Začiatok obdobia bol charakterizovaný nástupom nových pracovníkov, ktorí postupne kvalifikačne rástli a získali vedecké hodnosti. Z katedry odišli do dôchodku prof. Fr. Kuska (1973), prof. J. Krajčí (1976), Ing. K. Jurda (1976) a Ing. R. Klajban (1986). Doc. Ing. M. Daniš, CSc. odišiel na Katedru mapovania (1969) a doc. Ing. O. Macko na mimoškolské pracovisko (1972).
V tomto období z pedagogických pracovníkov do polovice 70. rokov pôsobili ako profesori: prof. Kuska, prof. Krajčí,
prof. Suchánek, následne už iba prof. Suchánek, a ako docenti: doc. Abelovič (1976), doc. Melicher (1976), doc. Mitášová (1977),
doc. Mičuda (1981) a doc. Mitáš (1985). Ako pracovníci výskumu a vývoja pôsobili: Ing. J. Hefty, CSc. (vedecký pracovník I.stupňa) a samostatní vedeckí technickí pracovníci Ing. K. Jurda a Ing. R. Klajban.
od 1990
Katedru v tomto období viedli, resp. vedú: doc. Ing. J. Mičuda, CSc. (1990-1996), doc. Ing. M. Mojzeš, PhD. (1997-2002), prof. Ing. J. Hefty, PhD. (2003-2010), doc. Ing. J. Janák (od 2011). Štúdium na odbore je charakterizované významnými zmenami. Prvou významnou zmenou bol prechod na päťročné štúdium s piatimi zameraniami, z ktorých katedra zabezpečuje dve, a to geoinformatika a globálne geodézia. S tým súviselo zavedenie ďalších disciplín ako: Projektovanie GIS, Geodetické a družicové technológie v GPS, Družicová geodézia, Geodynamika a pre celý odbor Metrológia v geodézii. Druhou významnou zmenou koncom deväťdesiatych rokov bol prechod na trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie (1. bakalárske, 2. inžinierske, 3. doktorandské štúdium). Významné zmeny nastali i vo vedeckovýskumnej činnosti. Postupne od riešenia výskumných úloh (inštitucionálny výskum) katedra prešla na riešenie projektov VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ a SAV) s náplňou geodetického monitorovania deformácií zemského povrchu a prejavov regionálnych atmosférických procesov v kontinuálnych pozorovaniach GPS a medzinárodné projekty (UNIGRACE, CERGOP a iné) s rozšírenou obsahovou náplňou ako sú projekty VEGA. Významné bolo i vybudovanie referenčného bodu MODRA PIESOK a zriadenie permanentnej stanice GPS na referenčnom bode. Permanentná stanica je od roku 1997 súčasťou Európskej permanentnej siete (EPN) Európskeho referenčného rámca (EUREF). Katedra má tri oddelenia: Astronomicko-geodetické observatórium, Geodeticko-metrologické laboratórium a Laboratórium geoinformatiky. Obdobie je charakterizované výmenou generácií. Na katedre v tomto období pôsobili, resp. pôsobia profesori: prof. Ing. J. Abelovič, CSc. (1993-1995), prof. Ing. J. Melicher, PhD. (od 1998) a prof. Ing. J. Hefty, PhD. (od 2005) a docenti: doc. Ing. E. Bučko, PhD. (1994 - 2012), doc. Ing. M. Mojzeš, PhD. (od 1994), doc. Ing. Ladislav Husár, PhD. (od 2010) a doc. Ing. Juraj Janák, PhD. (od 2011);.
V roku 2002 bol prijatý zákon č.131 o vysokých školách, ktorý podstatným spôsobom okrem iného mení jednak štruktúru učebných plánov a tiež obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov. Zavádza pracovné miesta profesorov a docentov a tieto sa obsadzujú výberovými konaniami. Realizácia zákona je začiatkom ďalšieho obdobia vo vývoji katedry.

Pracovníci katedry:

Činnosť katedry zabezpečovalo množstvo pedagogických, vedeckovýskumných, technických a iných pracovníkov.
V nasledujúcom uvádzame okrem súčasných iba tých pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním, ktorí pôsobili na katedre viac ako päť rokov. Pracovníkom, ktorí pôsobili na SVŠT pred vznikom katedry, uvádzame iba rok ukončenia a naopak, ktorí pôsobia
v súčasnosti, iba rok nástupu na katedru. Členenie je podľa najvyššej kvalifikácie, ktorú dosiahli:

prof. Ing. František Kuska (do 1973), prof. Ing. Ján Krajčí (do 1976), prof. Ing. Anton Suchánek, CSc. (do 1990),
prof. Ing. Michal Daniš, CSc. (1953-1969), prof. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc. (1958-1995), prof. Ing. Ján Melicher, PhD. (od 1958), prof. Ing. Ján Hefty, PhD. (od 1975);

doc. Ing. Otakar Macko, CSc. (do 1972), doc. Ing. Irena Mitášová, PhD. (1964-2000), doc. Ing. Jozef Mičuda, PhD. (1960-2002), doc. Ing. Ján Mitáš, PhD. (1963-2001), doc. Ing. Ernest Bučko, PhD. (1972-2012), doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD. (od 1975),
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD. (od 1975), doc. Ing. Juraj Janák, PhD. (od 1997);

Ing. Karol Jurda (1960 - 1976), Ing. Ján Vaľko, PhD. (1963-1972), Ing. Michal Petrovič, CSc. (1966-1974), Ing. Peter Černý, PhD. (od 1972), Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD. (od 1999), Ing. Jana Chalachanová, PhD. (od 2000), Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (od 2001), Ing. Miroslava Haque Igondová, PhD. (od 2004), Ing. Juraj Papčo, PhD. (od 2004), Ing. Marián Kováč, PhD. (2005-2008), Ing. Miloš Vaľko, PhD. (2008-2009), Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (od 2010), Ing. Branislav Hábel, PhD. (od 2013);

Ing. Rudolf Klajban (1951-1986), Ing. Martin Šovan (1957-1990), Ing. Rudolf Uher (1979-1986), Ing. Davorín Gašpar (1980-2000), Ing. Peter Korčák (od 1988), Ing. Jaroslav Šifra (1991-2000), Ing. Miriam Bunčiaková (1995-2007), Ing. Ľubica Valachovičová (1996-2010).