Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Predmet oboznámi študentov s inováciami materiálovej bázy, konštrukčných prvkov a sústav najmä ekologických a nízkoenergetických budov, s novými vedeckými poznatkami v tejto oblasti. Pomôže rozvinúť a prehĺbiť schopnosti analytického a syntetického myslenia. V rámci cvičení študenti aplikujú získané poznatky pri navrhovaní ekologických budov a nízkoenergetických budov, konštruovaní prvkov objektov s náročným vnútorným prostredím a výsledky spracujú vo forme odborného článku.

foto