Prejsť na obsah
Katedra mapovania a pozemkových úprav
 
Radlinského 11, blok A, 5. posch.,
813 68 Bratislava 15
Vedúci katedry: Ing. Róbert Fencík, PhD.
tel.: 59274 325

Sekretariát tel.: 59274 352, 52494330
 

 
Katedra mapovania a pozemkových úprav patrí medzi tri profilujúce katedry odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Vznik katedry je spojený so vznikom Odboru špeciálnych náuk SVŠT, kde v roku 1940 vznikol Ústav pozemkového katastra, v roku 1948 Ústav praktickej geometrie a Ústav pozemkových úprav. Tieto sa stali základom Katedry geodetických základov a mapovania. V roku 1956 vznikla samostatná Katedra mapovania a pozemkových úprav. Prvým vedúcim katedry bol prof. J. Mikuša.
V súčasnosti katedra zabezpečuje výučbu predmetov: kataster nehnuteľností, katastrálne mapovanie, mapy veľkých mierok, metódy analýzy dát katastra nehnuteľností, pozemkové úpravy, bonitácia pôdy a oceňovanie pozemkov, realizácia pozemkovo-právneho projektu, matematická kartografia, topografia, kartografická tvorba a reprodukcia, kartometria a digitálny kartografický model.
Vedeckovýskumná činnosť bola a je orientovaná na overovanie kvality máp, geometrickú definíciu pozemku, transformáciu obsahu z analógovej mapy do digitálnej, problematiku optimálnej organizácie územia so zreteľom na technické a ekologické opatrenia, tvorbu kartografických databáz a kartografických modelov - máp.
Na katedre pôsobili viaceré osobnosti ako prof. J. Mikuša, prof. M. Daniš, prof. I. Rybársky, doc. T. Lukáč, doc. P. Kúdeľa, doc. M. Hájek a doc. E. Geisse.
Výučba v teréne GabčíkovoVýučba v teréne Gabčíkovo - exkurziaVýučba v teréne Gabčíkovo - prezentácia meracej techniky
Výučba v teréne. Zber údajov na tvorbu mapy veľkej mierky.