Prejsť na obsah
Katedra mapovania a pozemkových úprav
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF1 Horňanský, Imrich: Geometrické určenie rozsahu vecného bremena jednej kategórie inžinierskych stavieb.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 52 (94), č. 1 (2006), s. 8-12

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC1 Fencík, Róbert - Vajsáblová, Margita: Parameters of interpolation methods of creation of digital model of landscape.
In: Shaping the future of Geographic Information Science in Europe : 9th AGILE Conference 2006.Visegrád,Hungary. - Budapest : University of West Hungary, 2006. - ISBN 963-229-422-X. - S. 374-381

BCI Skriptá a učebné texty
BCI1 Chalachanová Faixová, Jana - Fencík, Róbert - Stromček, Vladimír - Ivánová, Ivana: Modelovanie priestorových objektov v geoinformačných aplikáciách : Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. ESF SvF kurz č.27. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2579-X

BCI2 Horňanský, Imrich: Katastrálne mapovanie. - 1.vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - 234 s.;obr.,tab s. - ISBN 80-227-2485-8

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF1 Bartaloš, Július: História a perspektívy hraníc katastrálnych území.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 52 (94), č. 8 (2006), s. 144-146

BDF2 Bartaloš, Július: Niekoľko poznámok k článku Ing. Michala Forinta, CSc. ?Dovolené odchýlky pri mapovaní v stereografickej projekcii a ich vplyv na presnosť výmer parciel?.
In: Slovenský geodet a kartograf. - ISSN 1335-4019. - Roč. 11, č. 1 (2006), s. 31-32

BDF3 Čižmár, Jozef: Geografická báza údajov protipovodňovej ochrany.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 52 (94), č. 8 (2006), s. 150-153

BDF4 Čižmár, Jozef: 50 rokov Katedry mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 52 (94), č. 8 (2006), s. 137-139

BDF5 Fencík, Róbert - Urbina Velasco, Javier: Using spatial data in archeological survey.
In: Kartografické listy 2006 : Ročenka Kartografickej spoločnosti SR,ročník 14 (2006). - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR. - ISBN 80-89060-08-0. - S. 16-22

BDF6 Fencík, Róbert: Zber priestorových údajov na analýzu archeologických objektov.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 52 (94), č. 8 (2006), s. 147-150

BDF7 Geisse, Robert: Využitie účelových máp z DMR pri projektovaní pozemkových úprav.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 52 (94), č. 8 (2006), s. 154-157

BDF8 Horňanský, Imrich: Ešte raz o zásade "superficies solo cedit" v katastri nehnuteľností.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 52 (94), č. 8 (2006), s. 140-143

BDF9 Horňanský, Imrich: Funkcia geografického názvoslovia v mapových dielach.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 52 (94), č. 7 (2006), s. 131-132

BDF10 Horňanský, Imrich: O úspešnosti pozemkových úprav.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 52 (94), č. 7 (2006), s. 124-126

BDF11 Horňanský, Imrich: Prečíslovanie parciel a právna istota.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 52 (94), č. 6 (2006), s. 110-113

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED1 Bartaloš, Július: Vedecko-výskumná činnosť a kvalifikačný rast pracovníkov Katedry mapovania a pozemkových úprav : Pedagogické listy 13/2006.
In: Aktuálne problémy kartografie,katastra nehnuteľností a pozemkových úprav : Vedecká konferencia.Zborník referátov pri príležitosti 50.výročia vzniku Katedry MPÚ. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2480-7. - S. 27-32

BED2 Droppová, Veronika: Modelovanie geografického priestoru v geodézii a kartografii.
In: Aktivity v kartografii 2006 : Zborník referátov zo seminára.Bratislava,27.9.2006. - Bratislava : VEDA, 2006. - ISBN 80-89060-09-9. - S. 85-94

BED3 Droppová, Veronika: Modelovanie reálneho sveta v prostredí GIS.
In: Aktuálne problémy kartografie,katastra nehnuteľností a pozemkových úprav : Vedecká konferencia.Zborník referátov pri príležitosti 50.výročia vzniku Katedry MPÚ. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2480-7. - S. 51-57

BED4 Geisse, Erich: Metodické návody na tvorbu projektov pozemkových úprav.
In: Aktuálne problémy kartografie,katastra nehnuteľností a pozemkových úprav : Vedecká konferencia.Zborník referátov pri príležitosti 50.výročia vzniku Katedry MPÚ. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2480-7. - S. 81-85

BED5 Geisse, Erich: Metodika projektovania pozemkových úprav.
In: 14.slovenské geodetické dni : Zborník referátov.Bratislava,23.-24.11.2006. - Bratislava : Komora geodetov a kartografov, 2006. - ISBN 80-969566-6-3. - S. 169-174

BED6 Geisse, Robert: Pedagogická činnosť Katedry mapovania a pozemkových úprav v súčasnosti.
In: Aktuálne problémy kartografie,katastra nehnuteľností a pozemkových úprav : Vedecká konferencia.Zborník referátov pri príležitosti 50.výročia vzniku Katedry MPÚ. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2480-7. - S. 87-91

BED7 Hudec, Peter - Čižmár, Jozef: Zásady tvorby geoinformačného modelu protipovodňovej ochrany.
In: Aktivity v kartografii 2006 : Zborník referátov zo seminára.Bratislava,27.9.2006. - Bratislava : VEDA, 2006. - ISBN 80-89060-09-9. - S. 112-118

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEE1 Droppová, Veronika - Kružliak, Marek: Štruktúra geoinformačného systému pre pozemkové úpravy.
In: Juniorstav 2006 : 8.Odborná konference doktorského studia. Díl 8 - Geodézie a kartografie./Brno,ČR,25.1.2006. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2006. - ISBN 80-214-3114-8. - S. 71-76

CAH Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v domácej produkcii
CAH1 Fencík, Róbert: Atribútové dáta v geoinformačných aplikáciách : Učebné texty k Celoživotnému vzdelávaniu v stavebníctve a geodézii 2006.
In: Modelovanie priestorových objektov v geoinformačných aplikáciách : Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. ESF SvF kurz č.27. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2579-X. - S. 1-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII1 Čižmár, Jozef: Vedecká konferencia -Aktuálne problémy kartografie, katastra nehnuteľností a pozemkových úprav-.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 52 (94), č. 11 (2006), s. 204-205

GII2 Fencík, Róbert: Aktuálne problémy kartografie,katastra nehnuteľností a pozemkových úprav : Vedecká konferencia.Zborník referátov pri príležitosti 50.výročia vzniku Katedry MPÚ. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - 197 s.;obr.,tab.,schémy s. - ISBN 80-227-2480-7

GII3 Horňanský, Imrich: O jednom type geografických názvov (typ Čáslav).
In: Kultúra slova. - Roč. 40, č. 3 (2006), s. 152-155