Prejsť na obsah
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Rok riešenia Číslo výskumnej úlohy Názov výskumnej úlohy Zodpovedný riešiteľ

2003 2005

VEGA 1/0213/03

Nový model pozemkových úprav poľnohospodárskeho územia založený na identifikácii pozemkového vlastníctva a uživania

Doc. Ing. Erich Geisse, PhD.

2007 2009 VEGA 1/4364/07 Model spoločných zariadení a opatrení v projekte pozemkových úprav

Ing. Robert Geisse, PhD.

2007 2009

 VEGA 1/4210/07

 Multikriteriálna analýza rizík zaplavovaných území pri povodniach

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. / doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD - ZVP

2009 2010

 VEGA 1/0894/10 Protipovodňová ochrana sídelných oblastí Slovenska

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. / Ing. Robert Fencík, PhD - ZVP