Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva

Témy diplomových prác 2018/2019

Vedúci práce:

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

Analýza technológie 3D tlače domov a konštrukcií

Materiály pre 3D tlač domov

Návrh závodu na výrobu montovaných domov

a

doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.

Pôsobenie roztokov amónnych solí na vlastnosti cementových kompozitov

Skúšanie vlastností cementových kompozitov a ich odolnosť proti roztokom síranov

- Skúšanie vlastností materiálov na báze nepálenej hliny

a

Ing. Valéria Gregorová, PhD.

Analýza vybraných vlastností kompozitov s plnivom na báze recyklovaných odpadových plastov

a

Ing. Miriam Ledererová, PhD.

- Overenie fyzikálno-mechanických vlastnosti materiálov na báze recyklovaných plastov

Sledovanie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností s využitím recyklovaných plastových materiálov

- Využitie environmentálne akceptovateľných plastových materiálov na stavebné účely s prihliadnutím na ich teplotechnické a akustické parametre

- Využitie recyklovanych materiálov pri návrhu membránovych absorbérov

- Zvukovopohltivé vlastnosti vybraných materiálov a ich kompozitov

a

Ing. Alena Struhárová, PhD.

- Sorpčné a teplotechnické vlastnosti vybraných druhov pórobetónu

- Sorpčné charakteristiky vybraných tepelnoizolačných materiálov na báze dreva

a

Ing. Zuzana Štefunková, PhD.

Overovanie vlastností cementových kompozitov s prímesou organického materiálu

Porovnanie vplyvu dĺžky polymérneho vlákna na vlastnosti cementových mált

Sledovanie hydratačných procesov omietkových spojív

Sledovanie vplyvu druhu vlákien na vlastnosti cementových mált

Vplyv uloženia cementových kompozitov na hydratáciu cementu s rôznou modifikáciou spojiva

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Témy diplomových prác 2017/2018

Vedúci práce:

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

Návrh závodu na výrobu betónových stavebných dielcov pre nosný systém priemyselných hál

- Technologický návrh závodu na výrobu dielcov pre priemyselné haly

- Dielce priemyselných hál - návrh výroby

Materiály na zhotovovanie stavieb technológiou 3D tlače

3D tlač domov - materiály a technológie

doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.

- Príprava mált s obsahom expandovaného perlitu vopred nasiaknutého vodou

Ing. Miriam Ledererová, PhD.

- Sledovanie fyzikálno-mechanických vlastností ľahkých polymérbetónov s využitím recyklovaných plastových materiálov a drevnej štiepky na báze cementových kompozitov

- Sledovanie mechanických vlastností konopného betónu pri použití rôznych spojív

- Fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálov na báze recyklovaných plastov a drevnej štiepky

- Využitie environmentálne akceptovateľných plastových materiálov, drevnej štiepky na stavebné účely s prihliadnutím na ich fyzikálno – mechanické vlastnosti

Ing. Alena Struhárová, PhD.

- Vplyv vlhkostných parametrov na rôznu materiálovú skladbu obvodových plášťov ekologického drevodomu

- Vplyv tepelnotechnických charakteristík na materiálovú skladbu obvodových plášťov ekologických drevostavieb

- Vplyv zmeny pórovej štruktúry na sorpčné a tepelnotechnické vlastnosti pórobetónu

Ing. Zuzana Štefunková, PhD.

Porovnanie tepelných vlastností konopného betónu pri rôznej kombinácií spojiva

- Sledovanie fyzikálnych vlastností konopného betónu pri rôznej dávke spojiva

Porovnanie účinkov sklenej výstuže vo forme vlákien a rohoží na vlastnosti cementových kompozitov

Sledovanie vplyvu dĺžky skleného vlákna na vlastnosti cementových mált

- Porovnanie základných fyzikálno-mechanických vlastnosti cementových kompozitov s rôznou dávkou vlákien rôzneho druhu

Témy diplomových prác 2016/2017


Vedúci práce:

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

- Využitie vybraných priemyselných odpadov na výrobu stavebných materiálov

prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.

- Vplyv uhličitanu sodného na tepelnú vodivosť tehliarskeho črepu

- Využitie jemnej frakcie prírodného perlitu v tehliarstve

doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.

- Overovanie vlastností vápenno-puzolánových mált po viacročnom uložení v laboratórnom prostredí

- Výskum väzbového potenciálu puzolánov pre ich použitie do mált

- Príprava kompozitov s nízkou objemovou hmotnosťou na báze expandovaného perlitu

Ing. Miriam Ledererová, PhD.

- Recyklované plasty - ich využitie ako zdroj plnohodnotných surovín

- Možnosti využitia cementových kompozitov na báze recyklovaných plastov

- Využívanie recyklovaných stavebných materiálov v cementových kompozitoch

- Technologický postup výroby konopného betónu

Ing. Alena Struhárová, PhD.

- Optimalizácia materiálovej skladby jednotlivých vrstiev obvodového plášťa drevostavieb z hľadiska tepelno-technických chrakteristík

- Porovnanie bilancie vlhkosti v závislosti od materiálovej skladby jednotlivých vrstiev obvodovej konštrukcie drevostavieb

- Teplotná a vlhkostná rozťažnosť stavebných poréznych materiálov

Ing. Zuzana Štefunková, PhD.

- Priebeh hydratačných procesov cementových kompozitov

- Konopný betón - od histórie po súčasnosť

- Sledovanie fyzikálno-mechanických vlastností konopného betónu pri rôznej dávke plniva a spojiva