Prejsť na obsah
Katedra technológie stavieb

Technológie a manažérstvo stavieb (1. stupeň)

Bakalár po absolvovaní študíjneho programu "Technológia a manažérstvo stavieb-stupeň Bc." môže vykonávať funkcie a činnosti pri príprave, realizácií, rekonštrukciách a užívaní stavieb na nížších úrovniach ako stavbyvedúci a stavebný dozor, projektant jednoduchých stavieb, spracovateľ POV a zariadenia staveniska, asistent manažéra stavieb, machanizátor stvebnej výroby, manažér kvality stavby, manažér prevádzky a údržby budov, skúšobník pri preukazovaní zhody, manažér BOZP a OŽP.

Garant: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Realizácia stavieb (2. stupeň)

Stavebný inžinier po absolvovaní študijného programu "Realizácia stavieb-stupeň Ing." môže vykonávať funkcie a činnosť pri príprave, realizácií, rekonštrukciách, sanáciách a užívaní stavieb a ich súborov na vyšších úrovniach riadenia ako hlavný stavbyvedúci a hlavný stavebný dozor, stavebno-technologícký projektant, hlavný mechanizátor stavebnej výroby, manažér kvality stavebnej organizácie, environmentálny manažér, manažér BOZP, riaditeľ stavebnej organizácie, rozpočtár, facility manažér, projektant BIM v obasti stavieb, výskumný pracovník v oblasti stavebníctva.

Garant: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.


Technológia stavieb (3. stupeň)

Philosophiae doctor po absolvovaní študijného programu "Technológia stavieb-stupeň PhD." ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja študijného odboru stavebníctvo s orientáciou na teóriu technológie stavieb, vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti technológie stavieb, ovláda zásady vedeckej práce, väzby na životný cyklus stavieb, má schopnosť vedecky formulovať problémy, environmentálne a ekonomické aspekty nových technológií a produktov, rozvíja študijny odbor a prináša nové poznatky pre prax.

Garant: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.