Prejsť na obsah
Katedra telesnej výchovy
Katedra telesnej výchovy na SVŠT vznikla v roku 1952 ako celoškolská katedra. Jej prvým vedúcim bol doc. J. Štancel. V roku 1962 sa pôvodná celoškolská katedra rozdelila na dve katedry, pričlenené k dvom fakultám, čím vznikla aj Katedra telesnej výchovy na SvF.
V súčasnosti Katedra telesnej výchovy SvF STU zabezpečuje výučbu telesnej výchovy formou povinnej a povinne voliteľnej telesnej výchovy pre poslucháčov SvF a FA v týchto pohybových aktivitách: plávanie, futbal, basketbal, volejbal, tenis, vodáctvo, cvičenie s hudbou, kondičná kulturistika, turistika. Okrem uvedených druhov športu zabezpečuje Katedra telesnej výchovy letné a zimné telovýchovné sústredenia.
V decembri 1994 bol pri Katedre telesnej výchovy SvF založený Akademický športový klub "STAVÁR". Zabezpečuje športové aktivity poslucháčov fakulty, ktoré nie je možné realizovať kapacitou katedry. Taktiež sa činnosťou klubu rozšírili možnosti telovýchovných aktivít učiteľov fakulty.