Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Financovanie projektov v rámci programu Horizont 2020

V rámci programu Horizont 2020 na podporu vedy a výskumu v Európskej Únii existuje niekoľko programových schém, ktoré sa v spôsobe financovania môžu navzájom líšiť. Je preto potrebné, aby si zodpovedný riešiteľ alebo partner projektu Horizont 2020 dostatočne naštudovali pravidlá svojej grantovej schémy a predišli tak možným nedorozumeniam.

Viac-menej kompletné pravidlá financovania projektov Horizont 2020 poskytuje príručka Vademecum H2020 Technologického centra Akademie věd Českej republiky (TC AV ČR) v českom jazyku. Stránka TC AV ČR (https://www.h2020.cz/cs/financni-aspekty/informace) obsahuje tiež veľmi podrobné informácie k jednotlivým schémam programu Horizont 2020. Pomerne vyčerpávajúci prehľad poskytuje aj špecializovaný portál STU.

Konzultovať možno aj online manuál programu v angličtine na:

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm

Nižšie uvedené tipy a vysvetlenia vychádzajú z projektov, ktoré sa na SvF v rámci H2020 už uskutočnili a boli úspešne ukončené v rámci schémy CSA – koordinačné a podporné akcie.

Celkové financovanie projektov Horizont 2020

Aj keď to nie je pravidlom, väčšina programových schém počas doby trvania projektu poskytne financie na pokrytie 75-80 percent celkových projektových nákladov (total costs). Zvyšných 20-25 percent celkových nákladov príde po ukončení , preverení a schválení záverečnej vecnej a finančnej správy k projektu zo strany grantovej agentúry. Znamená to, že niekde je potrebné nájsť zdroje na pokrytie týchto 20-25 percent nákladov.

Celkové projektové náklady (total costs) sa často delia na tzv. priame (direct costs), ktoré je potrebné dokladovať, a tzv. nepriame (indirect costs), ktoré dokladovať potrebné nie je. V mnohých prípadoch tvoria grantom pridelené prostriedky na pokrytie nepriamych nákladov (indirect costs) práve tých  20-25 percent celkového grantu.

Priame náklady

Nasledovný text opisuje spôsob vyplácania priamych personálnych nákladov v prípade tzv. typu A.1, ktorý najviac prichádza do úvahy v prípade zamestnancov (Direct personel costs – actual: type A.1)

Zamestnanci (alebo ekvivalent):

Osobné náklady sú oprávnené, ak sú v súvislosti s pracovníkmi, ktorí pracujú pre príjemcu grantu na základe pracovnej zmluvy (alebo ekvivalentu) a sú priradení k projektu ("náklady na zamestnanca (alebo ekvivalent)". Musia byť obmedzené na mzdy (vrátane dávok rodičovskej dovolenky), príspevky na sociálne zabezpečenie, dane a iné náklady,  ktoré sú súčasťou mzdy, ak vyplývajú z vnútroštátnych právnych predpisov alebo z pracovnej zmluvy (alebo ekvivalentu), a musia byť:

- identifikovateľné a overiteľné, predovšetkým zaznamenané v účtovníctve príjemcu, v súlade s účtovnými štandardmi platnými v krajine, kde je príjemca usadený, a s obvyklými postupmi účtovania nákladov príjemcu,

- v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o daniach, pracovnom a sociálnom zabezpečení,

- primerané, odôvodnené a v súlade so zásadou správneho finančného riadenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť.

Ďalšie odmeny pre pracovníkov pridelených k projektu sú oprávnené až do nasledujúcej výšky:

(a) v prípade, že osoba pracuje na plný úväzok a výhradne na projekte počas celého roka: až do 8 000 eur;

(b) v prípade, že osoba pracuje výhradne na projekte, ale nie na plný úväzok, alebo nie celý rok: až do zodpovedajúcej pomernej výšky z 8 000 eur,

alebo

(c) v prípade, že osoba nepracuje výhradne na projekte: až do pomernej sumy vypočítanej nasledovným spôsobom:

8 000 eur delených počtom ročných produktívnych hodín (1 720 hod) a vynásobených počtom hodín, ktoré osoba odpracovala na projekte počas roka:

( 8000 / 1720 ) x počet odpracovaných hodín

Prostriedky z programu Horizont je možné použiť na pokrytie tak časti tarifného platu ako aj pohyblivej zložky mzdy. Celková hodinová sadzba mzdy vrátane prostriedkov z Horizontu (tarifný plat + pohyblivá zložka) však nesmú prekročiť priemernú hodinovú sadzbu za predchádzajúci rok.

Obr. 1. Grafické zobrazenie využitia prostriedkov z programu Horizont 2020 na pokrytie priamych personálnych nákladov v prípade zamestnancov

Horizont Európa - HEU

Program Horizont 2020 končí v roku 2020 a od roku 2021 bude nahradený programom Horizont Európa (HEU – Horizon Europe). Projekty schválené v rámci programu Horizont 2020 v roku 2020 sa však musia riadiť jeho pravidlami.

Podrobné porovnanie H2020 s HEU

Prezentácia k HEU

This page uses icons by Icons8 & free images by NASA.