Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Medzinárodné vedecko-výskumné a vzdelávacie projekty sú motorom napredovania a rozvoja akademických inštitúcií, najmä v menších krajinách, ktoré nedisponujú neobmedzenými zdrojmi a ktoré sú na medzinárodnú spoluprácu odkázané takmer v každej oblasti. Stavebná fakulta sa preto snaží vytvárať, aj keď niekedy možno skromné, podmienky pre účasť svojich vedcov a učiteľov v medzinárodných grantových programoch. Nasledujúce informácie slúžia pre záujemcov o podanie žiadosti o financovanie medzinárodného projektu alebo partnerskú účasť v takomto projekte a, tiež, pre riešiteľov schválených projektov, najmä v počiatočnej fáze, keď je potrebné správne nastaviť manažment projektu vo vzťahu k jednotlivým pracoviskám dekanátu.Chcem podať projekt

Pokiaľ podmienky grantovej výzvy nevyžadujú formálny súhlas univerzity s podaním projektu alebo účasťou v ňom, je možné sa uchádzať o financovanie alebo zapojiť do konzorcia pripravovaného projektu v rámci akejkoľvek výzvy bez obmedzenia. Takýchto grantových výziev však nie je veľa.

Vo väčšine grantových schém je formálnym žiadateľom o grant alebo partnerom v plánovanom konzorciu zamestnávateľská organizácia konkrétneho zodpovedného pracovníka, ktorý žiadosť o projekt pripravuje, v našom prípade STU. Vstupom do pripravovaného projektu alebo konzorcia vznikajú STU, v projekte zastúpenej Stavebnou fakultou, záväzky, vyplývajúce z povahy grantovej schémy a cieľov projektu. Z tohto dôvodu musí preto zapojeniu zamestnávateľskej organizácie do takéhoto medzinárodného projektu predchádzať súhlas zamestnávateľa.

V prípade, ak je súhlas univerzity potrebný, udeľuje ho obvykle rektor STU ako štatutárny zástupca inštitúcie na základe žiadosti dekana fakulty. Odporúčaný postup potom je priniesť agentúrou požadované tlačivo na Referát zahraničných vzťahov Oddelenia projektov a vonkajších vzťahov spolu so žiadosťou o podpis rektora (xlsx, 61 kB). Referát zabezpečí podpis dekana SvF a, na jeho základe, rektora STU.

Žiadosť o podpis rektora (xlsx, 61 kB)

Spolu so žiadosťou o podpis rektora sa odporúča doložiť aj prehlásenie o finančnej zodpovednosti (90 kB). V tomto prehlásení vedúci katedry/ústavu, ktorej/ktorého je žiadateľ o grant členom, potvrdzuje dekanovi fakulty, že žiadateľ sa oboznámil s podmienkami grantu, výškou spoluúčasti, prípadne potrebným predfinancovaním projektu zo strany katedry, či fakulty, a preberá plnú zodpovednosť za projekt, do ktorého chce zamestnávateľskú organizáciu zapojiť. Podpísané prehlásenie preberá Referát zahraničných vzťahov Oddelenia projektov a vonkajších vzťahov, ktorý, zároveň, môže pomôcť pri objasnení finančných požiadaviek grantovej schémy podávaného projektu.Mám projekt

Po schválení žiadosti o financovanie projektu a pridelení finančných prostriedkov obvykle dochádza k podpisu zmlúv, a to buď priamo medzi grantovou agentúrou a univerzitou ako príjemcom grantu alebo medzi koordinátorom projektu a partnerom (partnerská zmluva), pričom univerzita môže vystupovať v jednej alebo druhej role v závislosti od vzťahov v projekte. Ak je univerzita príjemcom grantu a zároveň v rámci projektu spolupracuje s ďalšími inštitúciami, musí zabezpečiť aj partnerské zmluvy.

Zmluvu/-y podpisuje rektor STU, prípadne dekan fakulty, ak má na danú projektovú schému od štatutárneho zástupcu, t.j. rektora, splnomocnenie. Podobne ako pri súhlase univerzity s podaním projektu je potrebné spolu so zmluvou/zmluvami  priniesť na Referát zahraničných vzťahov Oddelenia projektov a vonkajších vzťahov aj žiadosť o podpis rektora (xlsx, 61 kB). Navyše je potrebné priniesť aj prehlásenie o finančnej zodpovednosti (90 kB), podpísané vedúcim katedry/ústavu. Toto prehlásenie nemá pevne predpísanú formu, malo by však obsahovať základnú informáciu o tom, či si projekt bude vyžadovať spolufinancovanie, prípadne krátkodobú preklenovaciu pôžičku zo strany fakulty, napr. na prefinancovanie časti grantu, viazanej na záverečnú správu, a, tiež, informáciu o tom, kto a ako tieto finančné prostriedky zabezpečí.

Po podpise zmluvy/zmlúv všetkými zúčastnenými stranami projekt môže začať.

Čerpanie prostriedkov

Pred tým, než sa začne s čerpaním prostriedkov, je potrebné založenie bankového účtu a zakázky na nový projekt. Tento krok zabezpečuje Referát zahraničných vzťahov na základe podpísanej zmluvy. V prípade, ak treba nový účet uviesť v projektovej zmluve, možno účet založiť aj po predložení dokladov o schválení projektu.

Vzhľadom na to, že univerzita musí zverejňovať svoje zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, je povinnosťou zodpovedného riešiteľa projektu doručiť na Referát zahraničných vzťahov Oddelenia projektov a vonkajších vzťahov tak papierovú ako aj elektronickú kópiu podpísanej zmluvy k projektu. Elektronická kópia zmluvy sa vkladá do informačného systému Magion, musí preto byť v PDF formáte, bez podpisov a s možnosťou vyhľadávania. Tlačená kópia zmluvy sa odosiela na Právne oddelenie rektorátu. Zmluva musí byť zaregistrovaná do troch mesiacov od podpisu, ináč stráca platnosť.

Čerpanie prostriedkov pridelených na projekt sa v prípade uskutočňovania zahraničných alebo domácich pracovných ciest a nákupu tovarov a služieb riadi projektovými zmluvami a internými pravidlami fakulty, ktoré vychádzajú z pokynov a nariadení MŠ SR, resp. rektorátu STU.

Ak je v rámci projektu možné čerpať prostriedky aj na vyplácanie odplaty za prácu na úlohách projektu, spôsob vyplácania sa musí riadiť podmienkami grantového programu, v rámci ktorého sa projekt uskutočňuje. Samozrejme, podmienky grantového programu je potrebné zosúladiť so slovenskou legislatívou, čo však vo väčšine prípadov nie je problém.

V prípade projektov uskutočňovaných v rámci programov Horizont 2020 a Erasmus+ (mimo mobilít) sa odplata za prácu na projekte rieši formou náhrady časti funkčného platu (zväčša), pričom prostriedky ušetrené z dotácie MŠ SR na platy zostávajú fakulte, resp. katedrám, na ktorých sa projekt realizuje. Využitie ušetrených prostriedkov zostáva v kompetencii príslušnej katedry, resp. fakulty.

Stanovenie spôsobu vykazovania ročných produktívnych hodín v projektoch Horizont 2020, KIC EIT a k nim nadväzujúcim schémach upravuje Metodické usmernenie prorektora pre strategické projekty a rozvoj (pdf, 300 kB) na:

https://www.stuba.sk/buxus/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/metodicke_usmernenie_1720_hod.pdf

Žiadosť o vyplatenie časti funkčného platu z prostriedkov projektu sa podáva na Mzdové oddelenie. Žiadosť nemá predpísanú formu. Jej vzor a podrobnosti je potrebné dohodnúť priamo s Mzdovým oddelením.

Ak grantový program vyžaduje explicitné uvedenie práce na projekte v pracovnej zmluve, je potrebné sa obrátiť na Oddelenie ľudských zdrojov a dohodnúť vhodný spôsob (napr. dodatok k pracovnej zmluve).

Ak grantový program umožňuje vyplácanie odmien, postupuje sa podľa zákonníka práce. Žiadosti sa podávajú na Mzdové oddelenie cez príslušného vedúceho katedry, ústavu alebo oddelenia.

Každý grantový program má svoje nuansy spôsobov čerpania prostriedkov na  vyplácanie odplaty za prácu na úlohách projektu, preto je vhodné konkrétne riešenie dohodnúť s príslušnou grantovou agentúrou dostatočne včas. V prípade programu Horizont 2020 je možné sa obrátiť na Národný kontaktný bod, ktorým je CVTI SR (https://eraportal.sk/horizont-2020/narodne-kontaktne-body/).

Základný vzťah medzi pracoviskami fakulty, t.j. dekanátom na jednej strane a katedrami/ústavom na strane druhej, pri príprave, predkladaní a riadení projektov financovaných zo zdrojov mimo dotačnej zmluvy STU upravuje smernica dekana č. 3 / 2010 (pdf, 6 MB) (https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty/statut/smerica_dekana_projekty.pdf).Moja žiadosť bola zamietnutá grantovou agentúrou, aj keď projekt získal nadprahový počet bodov

Tímy, ktorých projekty prešli prahom hodnotenia v rámci programov Horizontu 2020, avšak nie sú financované EÚ, môžu získať účelovú dotáciu, ktorej cieľom je podporiť úspešný tím tak, aby mal doplnkové financie na realizáciu zámerov medzinárodného projektu a/alebo aby úspešný kolektív mohol následne pripraviť a podať ďalší projekt. Účelová dotácia pre úspešné výskumné tímy v rámci programu Horizont 2020 je prideľovaná od roku 2016 na základe rozhodnutia KR STU o zvýšení motivácie a úspešnosti pracovísk a pracovníkov v medzinárodných projektových výzvach

Na základe vyššie uvedeného opatrenia je každoročne pridelená čiastka rozpísaná a účelovo určená pre tímy, ktoré dosiahli v projekte H2020 nadprahové hodnotenie EK. Každý nadprahovo hodnotený tím dostáva pridelenú rovnakú sumu/projekt.

Účelová dotácia za projekty vyhodnotené v roku 2019 (pdf, 650 kB)Veľa úspechu!This page uses icons by Icons8