Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Vec

Žiadosť o prijatie p.Jeana Darboura, pracovníka Ministerstva poľnohospodárstva  FR a riešiteľa projektu „European mobility agreement customizer" dňa 26 .11.2009 o pripomienky k návrhom vzorových pracovných zmlúv pripravených v rámci projektu

 

V predmetnej veci oznamujeme:

Po preštudovaní predloženého  materiálu sme zistili, že riešiteľ projektu nepredložil návrh pracovných zmlúv ale návrh   :

  1. dohody o školení resp. praxi  v kontexte európskej mobility  žiakov odbornej školy a
  2. dohody o školení v kontexte európskej mobility   učňov  - (žiakov odbornej školy). 

Účelom týchto dohôd nie je uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu, ale dohodnutie podmienok  za ktorých budú môcť žiaci, učni   v hostiteľskej organizácii EÚ  zúčastniť sa školenia,  praxe,  počas ktorej žiaci  majú  získať užitočné skúseností.

Účastníkmi dohody o školení majú byť:

1.Odborná škola, ktorú žiak, a učeň navštevuje

2. Žiak,  učeň (ak ide o maloletých, ich právny zástupcovia)

3. Zamestnávateľ  učňa, ak je učeň zamestnaný 

4. Hostiteľská organizácia v EÚ, v ktorej má žiak, učeň vykonávať školenie.  

Obsahom dohody sú podmienky, za ktorých má byť žiakovi zabezpečená  preprava, ubytovanie, stravovanie, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu ktorú spôsobí žiak, učeň počas školenia.

Súčasťou dohody je aj  „Pedagogický dodatok", ktorého obsahom  je vyhodnotenie školiaceho obdobia,  povinnosti učňa a povinnosti hostiteľskej organizácie.

Pracovnoprávny  predpis Zákonník práce SR  upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby.  Závislá práca sa môže vykonávať výlučne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu.

 

V pracovnoprávnych predpisoch SR nie sú upravené podmienky, za ktorých by sa mohli uskutočniť v organizácii zamestnávateľa exkurzie, stáže, školenia.  Ich uskutočnenie je možné realizovať len za podmienok, ktoré si zainteresované subjekty  vzájomne dohodnú  napr. v atypickej dohode uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nemá oprávnenie zasahovať do obsahu týchto dohôd.

Keďže ide o predovšetkým o vzťah medzi odbornou školou, ktorú žiak, učeň  navštevuje,  a hostiteľskou organizáciou, v ktorej by mal žiak prax vykonávať, sme toho názoru, že by sa táto  problematika mala prerokovať predovšetkým na úrovni  Ministerstva školstva SR.  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR môže participovať na tomto stretnutí.  

Výchovu a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach, vzdelávacie programy (medzi ktoré patrí aj medzinárodný vzdelávací  program ) žiakov základnej školy, gymnázia, strednej odbornej školy upravujú predpisy Ministerstva školstva.

 

Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.septembra 2008,  ustanovil novú sústavu škôl. 

Podľa § 27 zákona sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl: materská škola, základná škola, gymnázium, stredná odborná škola, konzervatórium, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná umelecká škola, jazyková škola.

Medzi školy so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami patria aj odborné učilištia.  

Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy (zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších právnych predpisov,  v novej  sústave stredných škôl  už nie sú : stredné odborné učilištia a učilištia.

Stredné odborné učilište a učilište zriadené podľa doterajších predpisov, je už podľa zákona č. 245/2008 Z.z.   strednou odbornou školou. Označenie  osoby, ktorá na strednej odbornej škole absolvuje vzdelávací program odboru vzdelávania v odbornom učilišti je „žiak" a nie „učeň".

Podľa § 12 zákona č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov finančné zabezpečenie žiakov strednej odbornej školy, ktorým sa sledujú výchovno - vzdelávacie ciele je možné zabezpečiť odmenou za produktívnu prácu.  Odmena za produktívnu prácu patrí žiakovi, ktorý v rámci praktického vyučovania v súlade so školským vzdelávacím programom vykonáva produktívnu prácu. Táto odmena sa uhrádza z prostriedkov fyzickej osoby alebo právnickej osoby , pre ktorú žiak túto prácu vykonáva.

Podľa § 13 žiakovi strednej odbornej školy  môže poskytnúť zo svojich prostriedkov fyzická osoba alebo právnická osoba, pre ktorú sa žiak pripravuje na povolanie hmotné zabezpečenie, ktoré slúži na úhradu nákladov spojených s jeho odborným vzdelávaním a prípravou. Rozumie sa ním stravovanie, ubytovanie, cestovné poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, náklady na posúdenie zdravotnej, ôzmysleovej, psychologickej spôsobilosti.  

Právna úprava náhrady škody v Zákonníku práce vychádza zo zodpovednostného právneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý vykonáva závislú prácu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom  vzťahu alebo výnimočne aj v inom pracovnoprávnom vzťahu.  Vzhľadom k tomu, že činnosť žiaka, pri teoretickom vyučovaní a praktickom vyučovaní  nie je pracovnoprávnym vzťahom ani obdobným pracovným vzťahom,  táto právna úprava náhrady škody žiakov základných škôl, stredných škôl  je tiež upravená v školskom zákone. 

Podľa § 144 písm. o) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) dieťa alebo žiak má právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi.

Náhrada škody na zdraví žiakov strednej školy, a študentov vysokej školy, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní v období odbornej praxe, je  riešená z ich úrazového poistenia  podľa § 17 zákona č. 461 /2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

V Zákonníku práce (§ 53)  je pre  zamestnávateľa, pre ktorého sa žiak strednej odbornej školy  pripravuje na povolanie, ustanovená  len povinnosť  uzatvoriť so žiakom   po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky  alebo maturitnej skúšky  alebo po skončení štúdia (prípravy na povolanie ) pracovnú zmluvu a umožniť mu ďalší odborný rast. Dohodnutý  druh práce musí zodpovedať kvalifikácii získanej v učebnom  alebo študijnom odbore, ak sa so žiakom nedohodne inak.

Uzatvorenie pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ odmietnuť len po prerokovaní so zástupcami zamestnancov, ak nemá pre žiaka vhodnú prácu, pretože sa menia jeho úlohy, alebo pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka.

Pracovnú zmluvu môže zamestnávateľ so žiakom uzatvoriť aj pred skončením štúdia(prípravy na povolanie) najskôr v deň, keď dovŕši 15 rokov veku.