Prejsť na obsah
Ponuka podnikateľských služieb

Vedecko-výskumná činnosť - aktuálne príklady:

 • Pilotný projekt rekonštrukcie historických budov
 • Komplexný program protikoróznej ochrany a návrh opatrení na zvýšenie retenčnej schopnosti územia SR
 • Analýza zlomov v oblasti elektrárne Mochovce
 • Výskum stekutenia antropogénnych geomateriálov

Výchovno - vzdelávacie podujatia - aktuálne príklady:

 • Konferencie
 • Semináre
 • Postgraduálne kurzy
 • Kurzy osvedčovateľov
Expertízna činnosť - aktuálne príklady:

 

 • Diagnostické prehliadky premostení prepravnej siete eustream, a.s.
 • Expertízne posúdenie drevených konštrukcií a zavlhnutia murív historických budov
 • Analýza vývoja parametrov filtračného pohybu podzemných a priesakových vôd v telese a podloží hrádze vodných diel
 • Vodné dielo (VD) Liptovská Mara - výpočet prielomovej vlny
 • Kanalizácia - posúdenie vplyvu balastných vôd na kapacitu pripravovanej rekonštrukcie čističiek odpadových vôd (ČOV)
 • Dopravno - urbanistické štúdie
 • Energetické audity budov

Geodetické služby - aktuálne príklady:

 • Geotektonický monitoring v sieti bodov prečerpávacej vodnej elektrárne Mochovce
 • Geodetické merania tunela Branisko, Starého mosta v Bratislave, Prístavného mosta v Bratislave
Geologické služby: Aktuálne príklady

 

 • Geologické služby pre stavbu komunikácií
 • Vybrané geotechnické charakteristiky zemín
Technické skúšky - aktuálne príklady:

 

 • Stavebné materiály (betón, kamenivo, murivo, okná)

Konzultačná a poradenská činnosť - aktuálne príklady:

 • Zavádzanie integrovaného manažérskeho systému podľa ISO
 • Projekty organizácie výstavby
Znalecká činnosť - aktuálne príklady:

 

 • Odborné posudky
 • Súdno-znalecké posudky
Reklamná a propagačná činnosť - aktuálne príklady:

 

 • V priestoroch fakuly
 • Na odborných podujatiach
 • V publikáciách

Ubytovacie a stravovacie služby - aktuálne príklady:

 • Učebno-výcvikové zariadenie v Kočovciach
Prenájom priestorov