Prejsť na obsah
Uchádzači

Prihlášky na doktorandský stupeň štúdia pre školský rok 2013/2014 možno podávať do 31. mája 2014.

Na stránke is.stuba.sk si môžete podať Elektronickú prihlášku na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako, ako prihláška v papierovej forme.

Pred samotným prihlásením sa do systému AIS (Akademický informačný systém) si prečítajte informácie o štúdiu a podmienkach prijatia na www stránke fakulty.

Existujú tri základné skupiny užívateľov s rozdielnymi spôsobmi prihlásenia do systému e-prihlášok: 

  1. Vstúpiť do systému e-prihlášok ako nový užívateľ (prvý krát sa prihlasujem) tento odkaz použite, ak nie ste študentom STU a idete sa prihlasovať do e-prihlášok iba prvý krát. Systém Vám vygeneruje prístupové meno a heslo.
  2. Vstúpiť do systému e-prihlášok ako užívateľ e-prihlášok tento odkaz použite, ak už máte vygenerované prihlasovacie údaje do systému e-prihlášok.
  3. Vstúpiť do systému e-prihlášok ako užívateľ AIS  tento odkaz použite, ak ste študentom STU a máte prístup do AIS. ( Po prihlásení sa do systému hľadajte v časti ‚Moje štúdium‘ odkaz na „ Elektronická prihláška na štúdium“).

1. Vyberte si fakultu.(Ak medzi fakultami nie je tá fakulta STU, na ktorú si chcete podať e-prihlášku, znamená to, že táto fakulta ešte neumožnila e-prihlášky podávať.) Následne si vyberte typ štúdia, na ktorý sa chcete prihlásiť - doktorandský.  Dôkladne si pozrite programy – v zozname sú spolu uvedené pre dennú a externú formu štúdia. Cez šípku v stĺpci Vybrať pokračujte ďalej.

1a.  Vyplňte požadované údaje a kliknite na Založiť e-prihlášku. Po prvom zaregistrovaní sa v AIS si zapíšte prihlasovacie údaje – zobrazia sa iba raz. Potom sa prihláste klinutím na Prvý raz prihlásiť do evidencie e-prihlášok.

2. a 3. Po zadaní prihlasovacích údajov pokračujte bodom A.

A. V časti osobné údaje a adresy uchádzačov treba postupne zadávať všetky požadované údaje, pokiaľ nie je sekcia označená za kompletnú – zelená gulička. Medzi dôležité údaje o.i. patria telefónny kontakt v medzinárodnom formáte (tj. s + na začiatku) a platný mailový kontakt. Absolvovaná vysoká škola sa myslí škola, kde predpokladáte riadne skončenie práve prebiehajúceho inžinierskeho štúdia a rok jeho ukončenia. Po vybratí absolvovanej VŠ(konkrétnej fakulty) kliknite na „Vyhľadať program absolvovanej VŠ“ a vyberte zo zoznamu. Vyplňte položky „Odkiaľ sa hlásite“ a „Stupeň dosiahnutého vzdelania“ a Uložte zadané údaje. Pri zadávaní adresy vypíšte ulicu, číslo, PSČ a kliknite na Vyhľadať obec.

B. Pre výber dizertačnej práce sa vráťte Späť na evidenciu e-prihlášok v dolnej časti obrazovky. V časti ‘Dosiaľ neprevedené e-prihlašky‘ v stĺpci ‘Údaje o prihláške‘ kliknite na šípku v stĺpci „VSTUP“. V časti Téma dizertačnej práce si vyberte zo zoznamu Vami požadovanú prácu a nezabudnite dať Uložiť zadané údaje.

C. Pre tlač prihlášky sa vráťte Späť na evidenciu e-prihlášok v dolnej časti obrazovky. Tlač a následné odoslanie vytlačenej e-prihlášky sú nevyhnutnými podmienkami pre úspešne podanie e-prihlášky na štúdium na STU. Prostredníctvom ikony tlačiarne v stĺpci „Tlač e-prihlášky“ máte možnosť kompletnú e-prihlášku vytlačiť a následne poslať na študijné oddelenie fakulty. K tlači budete potrebovať program Adobe Acrobat Reader. 

D. Po vytlačení e-prihlášky je bezpodmienečne nutné ju podpísať. Vytlačenie a odoslanie e-prihlášky musí prebehnúť najneskôr do 31.mája 2014. Pokiaľ Vaša e-prihláška nebude vo vytlačenej forme zaslaná na študijné oddelenie fakulty a nebude uhradený správny poplatok, nebude považovaná za riadne podanú!

E. Pri elektronickej platbe za e-prihlášku je bezpodmienečne nutné uviesť variabilný symbol v správnom tvare z dôvodu bezproblémového prijatia správneho poplatku za prijímacie konanie. Váš variabilný symbol je prihlasovacie meno -„číslo“ do systému e-prihlášok. Nájdete ho v časti ‘Dosiaľ neprevedené e-prihlašky‘ v stĺpci „Zaplatené“ kliknutím na šípku v stĺpci „VSTUP“ spolu s ďalšími údajmi potrebnými k platbe. Pri platbe šekom je variabilný symbol: 4.

F. Poplatok za prijímacie konanie za e-prihlášku je 35 EUR . Ako doklad o zaplatení platby elektronickou formou akceptujeme poslanú a podpísanú kópiu prevodného príkazu alebo podpísaný výpis z účtu a papierovou formou ústrižok poštovej poukážky. Prijatie Vašej platby si potom môžete odkontrolovať v evidencii e-prihlášok v sekcii Zaplatené.

G. Zároveň Vás upozorňujeme na povinnosť doručiť obratom na fakultu:

-        doklad o absolvovaní štúdia predchádzajúceho stupňa - overená fotokópia 
-        doklad o absolvovaní štúdia predchádzajúceho stupňa - overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške
-        rámcový projekt k téme dizertačnej práce
-        výpis známok za inžinierske a bakalárske štúdium
-        životopis
-        doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

H. Ak si nebudete vedieť poradiť s prípadným problémom, máte vždy k dispozícii v spodnej časti obrazovky odkaz na napísanie otázky k prijímaciemu konaniu či vyplňovaniu e-prihlášky na študijné oddelenie. 

I. V dolnej časti obrazovky máte možnosť zmeniť si heslo.