Prejsť na obsah
SvF

1/ Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej AS) sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach:

a/ riadne zasadnutia sa konajú podľa potreby, najmenej trikrát za semester,

b/ mimoriadne zasadnutia sa konajú, ak o to požiada aspoň 1/3 členov AS alebo aspoň jedna z častí AS, poprípade ak o to, v zmysle zákona o VŠ, požiada dekan alebo rektor. Mimoriadne zasadnutie sa musí zvolať do 14 dní od požiadania,

2/ Členovia AS sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach AS osobne. Ak sa z vážnych dôvodov niektorý z členov AS nemôže zasadnutia zúčastniť, jeho povinnosťou je včas (spravidla dva dni dopredu) oznámiť túto skutočnosť predsedovi AS.

3/ AS rozhoduje uznesením. AS je uznášaniaschopný, ak je prítomných aspoň 2/3 jeho členov.

4/ Uznesenie sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov AS.

5/ Vo veciach podľa článku 7 Štatútu fakulty ods.1 / písm. c, d, e a l sa AS uznáša tajným hlasovaním.

6/ Právo vetovať schválené uznesenie prináleží členom AS z každej časti AS, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina všetkých členov príslušnej časti AS.

7/ Dekan má právo požiadať AS o opätovné prerokovanie uznesenia a veci, na ktorú sa uznesenie vzťahuje, ak je toho názoru, že uznesenie je v rozpore s právnym poriadkom STU, alebo záujmami Stavebnej fakulty.

AS je povinný takto napadnuté uznesenie a vec, na ktorú sa vzťahuje, opätovne prerokovať a rozhodnúť, pričom postupuje obdobne podľa bodov 8/, 9/, 10/ a 11/ tohto rokovacieho poriadku.

8/ Právo veta podľa bodu 6/ tohto poriadku sa uplatňuje písomne do 3 pracovných dní od prijatia uznesenia. Musí byť doručené predsedníctvu AS podpísané všetkými členmi AS, ktorí vetovali uznesenie. Písomné vyhotovenie uplatneného práva veta musí byť odôvodnené a môže obsahovať pozmeňovací alebo doplňovací, prípadne nový návrh dotknutého uznesenia.

9/ Do 5 dní po riadnom uplatnení práva veta zvolá predseda AS zasadnutie dohodovacej komisie, ktorá rokuje o pozmeňovacom, doplňovacom alebo novom návrhu vetovaného uznesenia.

10/ Dohodovacia komisia sa ustanovuje pre každý prípad zvlášť. Poslaním komisie je po preskúmaní vetovaného uznesenia a dôvodov, ktoré k nemu viedli, navrhnúť AS spôsob riešenia predmetnej veci na základe hlasovania. Na prijatie návrhu je postačujúce, aby zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. Komisia má 6 členov, ktorých na návrh členov AS z jednotlivých častí schvaľuje AS. Zastúpenie častí AS je nasledovné: zamestnanecká časť - 3, študentská časť - 3. Členovia komisie si zvolia spomedzi seba predsedu. Pri rovnosti hlasov sa predseda určí losovaním.

11/ Návrh dohodovacej komisie doručí jej predseda predsedovi AS, ktorý je povinný do piatich kalendárnych dní zvolať zasadnutie AS za účelom prerokovania veta a prijatia rozhodnutia o vetovanej veci. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas 2/3 zúčastnených členov AS.

12/ Program rokovania AS navrhuje predsedníctvo a zverejňuje na obvyklých miestach najmenej tri dni pred zasadnutím tak, aby sa s ním mohla oboznámiť akademická obec fakulty. Členovia AS môžu predkladať na prerokovanie AS otázky, u ktorých to povaha veci vyžaduje. Program rokovania schvaľuje AS na začiatku rokovania.

13/ Zasadnutia AS sú spravidla verejné. Ak o to požiada jedna časť, môže byť zasadnutie neverejné. Na návrh člena AS môže byť hlasovanie o neverejnom zasadnutí. Návrh je prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov AS. AS rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré musia byť členom AS doručené najmenej 3 dni pred zasadnutím. AS si na svoje zasadnutia prizýva funkcionárov fakulty, prípadne ďalšie osoby. Verejnosť nemá právo zasahovať do rokovania AS.

14/ Zasadnutie AS zvoláva a vedie predseda AS resp. ním poverený zástupca. Prvé zasadnutie novozvoleného AS zvoláva predseda predchádzajúceho AS. Predsedajúci zasadnutia má právo:

a/ kedykoľvek pred, alebo počas zasadnutia navrhnúť a dať AS schváliť možný počet vystúpení, alebo dĺžku vystúpenia členov AS k jednotlivým bodom programu,

b/ udeľovať slovo členom AS prihláseným do diskusie v poradí, v akom sa prihlásili,

c/ ukončiť diskusiu v rámci prerokovávaného bodu programu, navrhnúť uznesenie a hlasovanie o navrhovanom uznesení, alebo navrhnúť vec prerokovať skupine expertov a určiť termín nasledujúceho prerokovania veci,

d/ navrhnúť, aby uznesenia zo zasadnutia pripravila návrhová komisia ktorú schválil AS.

15/ O výsledkoch rokovania AS sa vyhotovuje zápis, ktorý okrem formálnych náležitostí (dátum, prítomní, miesto konania, program rokovania) obsahuje uznesenia prijaté AS SvF. Zápis obsahuje aj protinávrhy k uzneseniam, o ktorých sa rokovalo a neboli prijaté.

Zápis vyhotovuje tajomník a overujú dvaja členovia AS schválení AS na začiatku zasadnutia. Zápis sa zasiela všetkým členom AS, dekanovi a AS STU.

16/ Kontrola plnenia uznesení sa vykonáva na začiatku riadneho zasadnutia AS.

17/ Nevyhnutné náklady na činnosť AS hradí fakulta zo svojho rozpočtu.

Tento Rokovací poriadok AS bol prerokovaný a schválený v Akademickom senáte Stavebnej fakulty STU v Bratislave dňa 31. 1. 2003.

 

V Bratislave 31. 1. 2003

 

Doc. Ing. Ján Hefty, PhD.

predseda AS