Prejsť na obsah
SvF

Tento rokovací poriadok vedeckej rady Stavebnej fakulty STU v Bratislave je vnútorným predpisom vydaným Stavebnou fakultou STU v Bratislave (ďalej len SvF STU) v zmysle § 33 ods. 2 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. zo dňa 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon).

   

 

Článok 1
POSTAVENIE A POSLANIE VEDECKEJ RADY

 

1/ Vedecká rada SvF STU je orgánom akademickej samosprávy fakulty podľa § 24 písm. c) zákona, ktorého právne postavenie a pôsobnosť určujú § 29 a § 30 zákona.

 

2/  Vedecká rada fakulty (§ 30):

a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom STU,

b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti,

c) schvaľuje návrh študijných programov za prítomnosti študentov schválených študentskou časťou AS,

d) schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium (§ 54 ods. 4) a ďalších odborníkov s právom skúšať na štátnych skúškach (§ 63 ods. 3),

e) prerokúva a predkladá vedeckej rade STU kritériá na habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov,

f) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent" a rozhoduje o ich výsledku,

g) prerokúva a predkladá vedeckej rade STU návrhy na vymenovanie profesorov a emeritných profesorov,

h) prerokúva a predkladá vedeckej rade STU všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte,

i) prerokúva a predkladá vedeckej rade STU konkrétne podmienky výberového konania na obsa- dzovanie miest profesorov na fakulte,

j) prerokúva a predkladá vedeckej rade STU návrhy dekana na obsadenie miest hosťujúcich profesorov (§ 79),

k) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady fakulty.

 

3/ Vedecká rada fakulty rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady fakulty alebo o otázkach, na ktorých sa uznesie.

 

  

Článok 2
ZLOŽENIE VEDECKEJ RADY

 

1/ Predsedom vedeckej rady je dekan. Podpredsedom je prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť. Podpredseda zastupuje predsedu vedeckej rady v čase jeho neprítomnosti.

2/ Riadnych členov vedeckej rady fakulty s právom hlasovať vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.

3/ Riadnymi členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvr- tinu a najviac jednu tretinu riadnych členov vedeckej rady fakulty tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce verejnej vysokej školy, ktorej je fakulta súčasťou.

4/ Čestných členov vedeckej rady vymenúva a odvoláva dekan z radov významných odborníkov z oblasti vzdelávania, výskumu a praxe.

5/ Predseda vedeckej rady môže podľa potreby pozvať na rokovanie vedeckej rady ďalších odborníkov, ktorí nie sú členmi vedeckej rady.

6/ Prizvaní hostia a čestní členovia vedeckej rady nemajú hlasovacie právo.

7/ Členstvo vo vedeckej rade je nezastupiteľné.

  

 

Článok 3
ZABEZPEČENIE ČINNOSTI VEDECKEJ RADY

 

1/ Činnosť vedeckej rady fakulty sa riadi rokovacím poriadkom.

2/ Návrh plánu činnosti vedeckej rady na akademický rok predkladá dekan a schvaľuje vedecká rada.

3/ Na výkon organizačno-administratívnych prác spojených s činnosťou vedeckej rady určí dekan tajomníka vedeckej rady. Tajomník nie je členom vedeckej rady.

4/ Vedecká rada rokuje spravidla na základe predložených písomných materiálov. Písomný materiál sa predkladá  členom  vedeckej rady elektronicky najneskôr  7 dní pred termínom zasadania vedeckej rady. Písomný materiál sa odosiela vo formáte pdf mailom so žiadosťou o potvrdenie prijatia. V odôvodnených prípadoch môže vedecká rada rokovať o materiáloch predložených v písomnej podobe na začiatku rokovania. O zaradení materiálu do programu rokovania rozhodne vedecká rada hlasovaním.

5/ O výsledkoch rokovania vyhotovuje tajomník vedeckej rady zápisnicu, ktorú overujú 2 riadni členovia a podpisuje predseda vedeckej rady.

6/ Kontrolu plnenia jednotlivých uznesení vykonáva predseda alebo ním poverený člen vedeckej rady na každom zasadnutí vedeckej rady.

 

 

Článok 4
ROKOVANIE VEDECKEJ RADY

 

1/ Rokovanie vedeckej rady sa uskutočňuje najmenej 4-krát ročne v termínoch určených plánom činnosti vedeckej rady. Predseda môže zvolať vedeckú radu v odôvodnených prípadoch aj mimo termínov určených plánom činnosti.

2/ Rokovanie vedeckej rady vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Predseda vedeckej rady môže poveriť vedením rokovania vedeckej rady v niektorých bodoch programu rokovania podpredsedu vedeckej rady.

3/ Členovia vedeckej rady sú povinní zúčastňovať sa rokovaní vedeckej rady. Ak sa z vážnych dôvodov nemôže niektorý z členov vedeckej rady rokovania zúčastniť, jeho povinnosťou je včas sa predsedovi vedeckej rady ospravedlniť a svoje stanovisko k riešeným otázkam doručiť písomnou formou.

4/ Členovia vedeckej rady predkladajú k prerokovaným otázkam pripomienky, stanoviská a návrhy.

Diskusiu k prerokovaným otázkam ukončuje predsedajúci návrhom uznesenia. V prípade potreby dáva predsedajúci o návrhu uznesenia hlasovať.

5/ Vedecká rada rozhoduje uznesením. Vedecká rada je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň dve tretiny riadnych členov vedeckej rady.

a) Uznesenia, rozhodujúce o získaní vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, sa pova- žujú za prijaté, ak pri tajnom hlasovaní s návrhom súhlasila nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov vedeckej rady.

b) Ak vedecká rada návrh na vymenovanie za docenta alebo profesora neschváli, môže uchádzač žiadosť opätovne podať najskôr po 2 rokoch od rozhodnutia.

c) Uznesenia vo veciach priznania titulu hosťujúci profesor a emeritný profesor sa považujú za prijaté, ak pri tajnom hlasovaní s návrhom súhlasila nadpolovičná väčšina prítomných riad- nych členov vedeckej rady.

d) Uznesenia v ostatných prípadoch sa považujú za prijaté, ak pri aklamačnom hlasovaní s návr- hom súhlasila nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov vedeckej rady. Ak vedecká rada rozhodne, hlasovanie môže byť aj tajné.

e) V prípade požiadavky časového dodržania termínov možno rozhodnutie vedeckej rady zabez- pečiť formou korešpondenčného hlasovania (okrem uznesení uvedených v čl. 4, ods. 5, písm. a, c).

 

 

Článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Rokovací poriadok vedeckej rady Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol schválený vedeckou radou fakulty dňa 13. 3. 2015.

 

 

 

 

 

Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

Predseda vedeckej rady