Prejsť na obsah
Výskum

SvF STU ako vedúca vzdelávacia inštitúcia v SR si vytýčila ako jednu z hlavných úloh garantovanie prenosu najnovších informácií v celom spektre teórie a činností súvisiacich so stavebníctvom a geodéziou do oblasti vzdelávania a stavebnej praxe. Toto poslanie napĺňa širokým záberom činností:

  • riešením vedecko-výskumných úloh,
  • publikovaním najnovších poznatkov,
  • poskytovaním informácií cez knižničné a informačné centrum,
  • riešením náročných úloh praxe formou priamej zmluvnej spolupráce.

Výskumné projekty sa na fakulte riešia cez agentúry riadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

  • VEGA (vedecká grantová agentúra),
  • KEGA (vzdelávacia grantová agentúra),
  • APVV (aplikovaný výskum),
  • MVTS (medzinárodná vedecko-technická spolupráca),
  • Výskumná agentúra (štrukturálne fondy).

V roku 2010 bolo cez tieto agentúry riešených 99 projektov fakulty. Okrem toho sú niektoré pracoviská zapojené do projektov 7. RP (riadeného EÚ v Bruseli), štrukturálnych fondov (Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja) aj prostredníctvom ďalších ministerstiev a projektov SAIA (prevažne edukačného charakteru na báze dvojstranných dohôd). 

Tematicky sú výskumné projekty zamerané predovšetkým na riešenie úloh v oblasti stavebného inžinierstva, životného prostredia, dopravy, energetiky a infraštruktúry. Projekty sú cielene prepojené s potrebami priemyslu a spoločenskej praxe. Dosahovanie úspešnosti výstupov sa darí najmä vďaka čoraz častejšiemu prepojeniu výskumných kolektívov so zahraničnými špičkovými pracoviskami. V roku 2010 reagovala fakulta na výzvy podaním niekoľkých rozsiahlych projektov, prepojených aj na spolupracujúce partnerské organizácie a školy. Od roku 2009 sa vďaka najmä štrukturálnym fondom začala významnou mierou inovovať experimentálna báza jednotlivých pracovísk. V roku 2015 bolo prostredníctvom štrukturálnych fondov vybudované Regionálne centrum Univerzitného vedeckého parku STU BA Centrum. V rámci neho sa na SvF v piatich laboratóriách UVP pomocou novej, kvalitnej a modernej infraštruktúry vedy a výskumu realizuje excelentný, aplikovaný výskum v oblasti spoľahlivosti a bezpečnosti stavieb.

Transfer získaných poznatkov sa realizuje prostredníctvom publikačnej činnosti tvorivých zamestnancov fakulty, sústredenej na vydávanie monografií, skrípt, vedeckých a odborných publikácií do časopisov a na konferencie (národné a medzinárodné). Zaevidovanie 1544 publikácií na pôde fakulty za rok 2010 predstavuje vysokú aktivitu učiteľov.

Za nezanedbateľnú činnosť v segmente vedy a výskumu sa ráta výchova doktorandov, príprava konferencií, ich garantovanie, účasť v prípravných výboroch a najmä aktívna účasť s prezentovaním vysoko odborne fundovaných príspevkov. Ďalej sem patrí členstvo v redakčných radách časopisov a členstvo v slovenských a najmä zahraničných odborných organizáciách. Pravidelné hodnotenie aktivít súvisiacich s vedeckou a výskumnou prácou je podriadené kritériám pre komplexnú akreditáciu univerzity. 

Význačnou zložkou podporujúcou rozvoj vedy na fakulte je dostatok aktuálnej literatúry. V ostatných rokoch fakulta vybudovala špičkové Knižničné a informačné centrum (KIC), ktoré svojou činnosťou môže slúžiť ako vzor mnohým ďalším univerzitám. Služby KIC sú orientované vyvážene pre študentov i učiteľov. Nejedná sa iba o výpožičné služby alebo prezentačnú formu štúdia fondov KIC. Okrem využitia rozsiahleho vlastného archívu sa návštevníci KIC môžu napojiť na renomované databázy informácií elektronickou cestou. Popri tom sa darí permanentne evidovať publikácie a citácie kmeňových pracovníkov fakulty. Funkčné je tiež bezdrôtové pripojenie na internet v priestoroch fakulty. Darí sa tiež udržiavať krok so špičkovým softvérovým vybavením v jednotlivých odbornostiach či už prostredníctvom centrálneho výpočtového strediska, alebo katedrových výpočtových laboratórií.

Vedenie fakulty podporuje všetky aktivity pracovísk i jednotlivcov, ktoré pomáhajú zviditeľniť mozgový potenciál fakulty. Napredovanie v oblasti výskumu otvára cez učiteľov kontakty aj študentom, ktorí si postupne zvykajú absolvovať časť štúdia v zahraničí. Ciele pre najbližšie roky sú vysoké: inováciou laboratórií vykonávať na pôde fakulty porovnateľne náročné experimenty so špičkovými univerzitami Európy.


Výskum a vývoj inovovaného produktu - akustickej gitary

Názov a sídlo prijímateľa: DOWINA, s.r.o.,  Medená 16, 811 02 Bratislava
Názov partnera projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Názov projektu: Výskum a vývoj inovovaného produktu - akustickej gitary
Kód projektu v ITMS2014+: 313022W068
Výzva - kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Prioritná os: 10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
Cieľ projektu: Účelom realizácie inovačných aktivít je produkt s unikátnymi vlastnosťami. Tým sa myslí akustická gitara kvalitatívnou úrovňou zvuku  predstihujúca cenovo  porovnateľné produkty na trhu, pričom je pohodlná na hranie, spoľahlivo odoláva rôznym klimatickým podmienkam interiéru v priebehu roka a je vyrobená s vynikajúcou úrovňou spracovania detailov, povrchovej úpravy a použitým materiálom
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 05/2023