Prejsť na obsah
Zamestnanci

Informácia o možnosti vyzdvihnutia gastrolístkov za máj 2020 a Dohoda o hmotnej zodpovednosti DOC

Informácia o možnosti vyzdvihnutia gastrolístkov za predchádzajúce mesiace núdzového stavu


Zabezpečiť, aby popri ochrane vlastného zdravia v situácii súčasnej pandémie naši študenti úspešne ukončili letný semester 2019/2020 a aby sa nezastavili začaté výskumné úlohy, je zodpovednosťou nás všetkých. Zachovanie poriadku v pracovnoprávnej oblasti je pre to dôležitým predpokladom pre našu pokojnú prácu. Preto sú v podmienkach našej fakulty prijímané nasledujúce organizačno-technické opatrenia, ktoré v súlade s vládnymi opatreniami vytvárajú určitú mieru ochrany zdravia a životov aj našich zamestnancov. V súvislosti s novelou Zákonníka práce zákonom č. 66/2020 Z.z., ktorý reflektuje na mimoriadne podmienky práce v súvislosti s opatreniami prijímanými príslušnými štátnymi orgánmi na ochranu zdravia obyvateľov pred šírením koronavírusu dochádza k úprave práv a povinností účastníkov pracovno-právnych vzťahov s účinnosťou od 4. 4. 2020.

 1. Práca zamestnancov na pracoviskách fakulty, ktorých prítomnosť na fakulte nie je nevyhnutná pre zabezpečenie jej prevádzky a ekonomického chodu, sa v tomto období organizuje nasledovne:
  1. čerpaním zostatku dovolenky z nároku za rok 2019 – prehľad aktuálneho stavu zostatkov obdržali vedúci zamestnanci; rozsah čerpania dovolenky určí vedúci pracoviska zamestnancovi a to najneskôr 2 dni vopred. Uvedenú dobu je možné so súhlasom zamestnanca skrátiť. Uvedené sa vzťahuje na určenie čerpania tzv. starej dovolenky s účinnosťou od 4. 4. 2020. Rozsah čerpania dovolenky dohodne (alebo určí podľa podmienok práce) vedúci pracoviska so zamestnancami v osobitnom režime (nakoľko nie sú prítomní na pracovisku) podľa svojho uváženia a na svoju zodpovednosť – je nevyhnutné preukázať súhlas zamestnanca vyjadrený formou e-mailovej správy k navrhnutým termínom čerpania dovolenky; za tieto dni čerpania dovolenky patrí zamestnancovi náhrada mzdy; v Evidencii dochádzky vyznačiť ako D. Podrobnejšie podmienky pre oblasť čerpania dovoleniek na fakulte sú uvedené Príkaze dekana č. 4/2020 zo dňa 17.4.2020.
  2. určením práce z domácnosti (práca z domu / homeoffice) – vedúci zamestnanec dá zamestnancovi po dohode písomný pokyn (postačuje forma e-mailovej správy), aby v rámci práce z domácnosti (z domu / home office) pracoval z domu; za organizáciu práce v tomto režime zodpovedá vedúci zamestnanec – za pridelenie práce, za kontrolu a prevzatie jej výsledkov; za tieto dni v režime práce z domu patrí zamestnancovi funkčný plat za riadny výkon práce; Pre podmienky takto organizovanej práce platí, že zamestnanec je dostupný v čase obvyklom pre pracovný čas fakulty, t.j. od 8,00 do 16,00 hod., a to na emailovom kontakte uvedenom v AISe a dáva súhlas, aby sa s ním vedúci zamestnanec skontaktoval pri zadávaní a preberaní pracovných úloh i na súkromnom mobilnom telefóne.
   Pri práci z domácnosti sa vyžaduje zriadiť si vzdialený prístup do siete STU, ktorý umožňuje pracovať s fakultnými aplikáciami MAGION, MIS a Personálny portál. Všetky návody na inštaláciu sú uvedené na stránke CIT (https://www.svf.stuba.sk/4994). Zamestnávateľ vytvorí v rámci svojich možností technické a technologické podmienky pre riadny výkon práce z domácnosti.
  3. žiadosťou zamestnanca o určenie práce z domácnosti (práca z domu/homeoffice), ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti. Uvedené sa vzťahuje na organizáciu práce počnúc 4.4.2020; avšak rozhodnutie o spôsobe organizácie práce je v pôsobnosti vedúceho zamestnanca.
  4. prekážkou v práci na strane zamestnávateľa – (§ 142 ods. 3 Zákonníka práce) vedúci zamestnanec nariaďuje pracovné voľno z dôvodu všeobecnej prekážky pri výkone práce vo verejnom záujme; deklarovaním tejto prekážky v práci vyjadruje zamestnávateľ súčasne zákaz vstupu zamestnancovi na pracovisko SvF STU; v Evidencii dochádzky vyznačiť ako Z;
 2. Pri preukazovaní dokladov na ospravedlnenie neprítomnosti zamestnancov z dôvodu osobných prekážok podľa § 141 ZP (návšteva lekára alebo sprevádzanie RP – tzv. P), alebo PN alebo OČR sa vyžaduje elektronická forma oznamu. V elektronickej komunikácii sa v predmete emailu uvádza jednotne zaužívaná skratka pracoviska a mesiac a rok, za ktorý sa doklad (PN, OČR, D) predkladá (napr. OLZ_04_2020_PN). Zamestnanec je povinný bezodkladne po vzniku a zároveň pri ukončení dôvodov takejto prekážky v v práci oznámiť túto skutočnosť zaslaním fotografie, kópie, scanu alebo MMS dokumentu na email alebo mobil svojho vedúceho zamestnanca. Nariadenú karanténu zamestnanec oznámi osobitne. Vedúci zamestnanec je povinný zo svojej služobnej e-mailovej adresy tieto podklady bezodkladne zaslať súčasne na mzdové oddelenie a súčasne na oddelenie ľudských zdrojov:

  Mgr. Nadežda Fondrková – vedúca MO (nadezda.fondrkova@stuba.sk)
  Ing. Alena Marečková – vedúca OĽZ (alena.mareckova@stuba.sk).
 3. Za mesiac apríl sú vedúci zamestnanci alebo nimi poverení zamestnanci katedry, ústavu, oddelenia povinní spracovať uzávierku dochádzky za obdobie od 01.04. do 30.04.2020, prípadne v ďalších mesiacoch až do odvolania núdzového stavu, a to v rozsahu vopred známeho harmonogramu práce nariadeného vedúcim zamestnancom; evidenciu dochádzky zašle vedúci zamestnanec v elektronickej podobe v dvoch termínoch, a to k 20-temu dňu v danom mesiaci a uzávierku dochádzky vždy najneskôr k poslednému dňu v mesiaci na adresu: alena.mareckova@stuba.sk a súčasne na adresu: nadezda.fondrkova@stuba.sk. Dochádzka bude zaslaná emailom označeným v predmete správy zaužívanou skratkou pracoviska (katedry, ústavu, oddelenia, referátu) a mesiacom a rokom, za ktorý sa spracúva a predkladá (napr. OLZ_04_2020). Uvedené je nevyhnutné pre potreby triedenia elektronickej komunikácie. Spracovávanie evidencie dochádzok v tomto formáte a v termíne najneskôr k poslednému dňu v mesiaci, za ktorý sa uzávierka spracováva, zostáva v platnosti trvale.

  Na Evidenciu dochádzky uvedie vedúci zamestnanec svoje meno s potvrdením svojho podpisu formou v.r. buď priamo na tlačive alebo v sprievodnom ozname (uvedené platí v núdzovom stave, inak sa vyžaduje podpis vedúceho zamestnanca, prípadne ním povereného zástupcu vedúceho zamestnanca).

  Vedúci zamestnanec zodpovedá za správne a včasne predložené podklady nutné na spracovanie miezd.

  Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú alebo vykonávali v mesiaci apríli (a následne aj za ďalšie obdobie núdzového stavu) prácu na základe uzatvorených dohôd o mimopracovných pomeroch v súlade s § 223 a nasled. ZP (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta), zostaví zodpovedný zamestnanec výkaz o práci. V prípade, že sa práca vo vykazovanom období nemohla vykonávať, tak výkaz s  nulovým výkonom sa zdôvodní odvolaním sa na mimoriadne podmienky spôsobené koronavírusom v SR. Táto dokumentácia sa predkladá za všetky platne uzatvorené dohody, ktorých výkon sa pôvodne očakával v núdzovom stave.

 4. Keďže v súčasnosti sú z epidemiologických dôvodov z moci úradnej obmedzené možnosti práce kolektívnych orgánov (napr. aj výberové komisie pre výberové konania), budú sa realizovať nevyhnutné úpravy pracovno-právnych vzťahov u zamestnancov dotknutých touto situáciou v súlade s platnou legislatívou nasledovne: vedúci zamestnanci sú povinní pripraviť návrhy na dočasné riešenie pracovných pomerov v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. a príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce – predbežne pre pracovné pomery, ktoré sú uzatvorené na dobu určitú do 30.06.2020, prípadne podľa vývoja situácie až do odvolania núdzového stavu, prípadne v rozsahu očakávaných legislatívnych opatrení v oblasti VK (opatrenia MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR a MS SR.
 5. Zadávatelia úloh dohodnutých na všetky typy dohôd o mimopracovných pomeroch uzatvorených v súlade s § 223 a nasled. ZP sú povinní preveriť rozsah a platnosť dohôd a aktualizovať ich podľa súčasného stavu veci (prispôsobiť termíny a lehoty dohodnutých prác na podmienky mimoriadneho obdobia, v ktorom sa práca má alebo môže vykonať). Zadávateľ úlohy posúdi prijímané opatrenia a pripraví návrhy na úpravy (zmeny, prípadne ukončenia) týchto dohôd. Písomné návrhy predkladá príslušný vedúci zamestnanec (zadávateľ úlohy) na príslušný útvar Dekanátu (Mzdové oddelenie/HČ, Ekonomické oddelenie/PČ), ktoré zabezpečí zmenu príslušnej dokumentácie.
 6. V súvislosti s povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť stravovanie zamestnancom podľa § 152 Zákonníka práce za obdobie, v ktorom bola nariadená odstávka stravovacích jednotiek, budú zamestnancom, ktorí pracovali vrátane práce z domácnosti (home-office) poskytnuté gastrolístky v rozsahu podľa predloženej dochádzky, a to sumárne za celé obdobie v núdzovom stave, pokiaľ zákonodarca nerozhodne inak. Výdaj gastrolístkov bude zabezpečený podľa možností ich dodávateľa a jeho distribučnej schopnosti v období obnovenej riadnej prevádzky fakulty. V mesiaci výdaja výsledného počtu gastrolístkov bude dotknutým zamestnancom vykonaná aj jednorazová zrážka zo mzdy za poskytnuté stravovanie.
 7. Potvrdenia o ročnom zúčtovaní dane za rok 2019 a Potvrdenie na poukázanie 2% z odvedenej dane z príjmu budú v zákonnom termíne zaslané zamestnancom prostredníctvo poštového úradu; v čase mimoriadnych opatrení nie je možné osobné prevzatie potvrdení.