Predslov

Skriptá Metódy zobrazovania pre GaK v elektronickej forme obsahujú prezentácie, ktoré tvoria súčasť prednášok z tohto predmetu pre študentov na bakalárskom stupni študijného programu Geodézia a kartografia. Obsah predmetu nadväzuje na predmet Deskriptívna geometria, ku ktorému je vydaná publikácia podobného charakteru na stránke www.svf.stuba.sk. Obsah jednotlivých prezentácií je zameraný na podstatné časti učiva spolu s obrázkami, v ktorých logická postupnosť konštrukcií realizovaná nástrojmi Power point je opísaná aj v texte. Súčasťou tohto učebného textu sú cvičenia s typickými úlohami (príkladmi) k príslušnej problematike.

Geometrické pojmy, vlastnosti a konštrukcie v skriptách sú teda koncipované ako učebná pomôcka, ktorá študentovi slúži ako pohotové demonštračné médium základov predmetu Metódy zobrazovania. Predmet je zameraný na aplikáciu geometrie v geodetickej a kartografickej praxi, a to na geometrické základy fotogrametrie a geometrické základy matematickej kartografie a s tým súvisiace metódy lineárnej, cylindrickej a kónickej perspektívy. Cieľom predmetu je objasniť študentovi geometrickú podstatu spomínaných disciplín, ktoré sú profesionálne podávané v ďalších predmetoch v rámci bakalárskeho a inžinierskeho stupňa študijného programu Geodézia a kartografia.

Prednášky sú vo forme PPS prezentácii, ktoré možno prehliadať napr. pomocou MS PowerPoint Viewer. Cvičenia sú k dispozícii v PDF formáte, ktorý je možné otvoriť softvérom Adobe Acrobat Reader, alebo dátovo úspornejšími aplikáciami, napr. PDF-XChange Viewer, či priložený SumatraPDF.

Pre používateľov, ktorí nemajú možnosť prehliadať PPS formát, sú prezentácie dostupné vo formáte PDF .

Záverom chcem poďakovať recenzentom doc. RNDr. Daniele Velichovej, CSc. a doc. RNDr. Jozefovi Zámožíkovi, CSc. za cenné pripomienky k učebnému textu. Moje srdečné poďakovanie patrí tiež kolegovi Ing. Tomášovi Bacigálovi, PhD., ktorý vytvoril html stránky na prepojenie súborov s prezentáciami a textami k jednotlivým kapitolám.


autorka

späť na obsah