SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE


RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

Metódy zobrazovania

Obsah predmetu Metódy zobrazovania pre odbor Geodézia a kartografia

Nakladateľstvo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2011

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť textu nesmie byť použitá na ďaľšie šírenie akoukoľvek formou bez predchádzajúceho súhlasu autorov alebo nakladateľstva.

Recenzenti: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
doc. RNDr. Jozef Zámožík, CSc.

Schválila Edičná rada SvF STU v Bratislave dňa 15.2.2010 pre študijný program Geodézia a kartografia.
ISBN 978-80-227-3574-2


Obsah

 1. Predslov
 2. Úvod do predmetu Metódy zobrazovania
 3. Lineárna perspektíva – základné pojmy
 4. Lineárna perspektíva – zvislá perspektíva štvorcovej siete v priečelnej polohe
 5. Lineárna perspektíva – zvislá perspektíva štvorcovej siete v nepriečelnej polohe
 6. Lineárna perspektíva – šikmá perspektíva objektu
  - Typy úloh z lineárnej perspektívy
 7. Dvojstredové premietanie
 8. Geometrické základy fotogrametrie – základné pojmy
 9. Geometrické základy fotogrametrie – stereoskopické snímky
 10. Geometrické základy fotogrametrie – projektívne vlastnosti snímok
 11. Geometrické základy fotogrametrie – prvky vnútornej orientácie
 12. Geometrické základy fotogrametrie – jednosnímkové rekonštrukcie
  - Typy úloh z fotogrametrie
 13. Cylindrická a kónická perspektíva – aplikácie
 14. Cylindrická perspektíva
 15. Kónická perspektíva
  - Typy úloh z cylindrickej a kónickej perspektívy
 16. Geometrické základy matematickej kartografie – základné pojmy
 17. Geometrické základy matematickej kartografie – jednoduché valcové zobrazenia
  - Typy úloh z valcových kartografických zobrazení
 18. Geometrické základy matematickej kartografie – jednoduché kužeľové zobrazenia
  - Typy úloh z kužeľových kartografických zobrazení
 19. Geometrické základy matematickej kartografie – nepravé a polykónické zobrazenia
  - Typy úloh z nepravých a polykónických kartografických zobrazení
 20. Geometrické základy matematickej kartografie – azimutálne projekcie
 21. Geometrické základy matematickej kartografie – ortografická projekcia
 22. Geometrické základy matematickej kartografie – gnómonická azimutálna projekcia
 23. Geometrické základy matematickej kartografie – stereografická azimutálna projekcia
 24. Geometrické základy matematickej kartografie – aplikácie stereografickej projekcie
  - Typy úloh z azimutálnych projekcií
 25. Tiráž