RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

Metódy zobrazovania

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, v roku 2011.

Rozsah 198 strán, 263 obrázkov, 9,896 AH, 10,196 VH, edičné číslo 5578, vydané v elektronickej forme;
umiestnenie na http://www.svf.stuba.sk
od 3.10.2011 do 30.9.2016

85-257-2011

ISBN 978-80-227-3574-2

späť na obsah