SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE


RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

Deskriptívna geometria pre GaK

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave
v roku 2009

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť textu nesmie byť použitá na ďaľšie šírenie akoukoľvek formou bez predchádzajúceho súhlasu autorov alebo nakladateľstva.

Recenzenti: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
doc. RNDr. Jozef Zámožík, CSc.

Schválila Edičná rada SvF STU v Bratislave dňa 4.3.2009 pre študujný program Geodézia a kartografia.
ISBN 978-80-227-3053-2


Obsah

 1. Predslov
 2. Úvod do deskriptívnej geometrie
 3. Rovnobežné premietanie
 4. Perspektívna afinita
  - typy úloh
 5. Obraz kružnice v perspektívnej afinite
  - typy úloh
 6. Mongeova projekcia – polohové úlohy
  - typy úloh
 7. Mongeova projekcia – metrické úlohy
  - typy úloh
 8. Kótované premietanie
  - typy úloh
 9. Poznámky z teórie kriviek a plôch
 10. Topografické plochy
  - typy úloh
 11. Axonometria – úvod a šikmá axonometria
  - typy úloh
 12. Kolmá axonometria
  - typy úloh
 13. Rotačné plochy
  - typy úloh
 14. Stredové premietanie – polohové úlohy
  - typy úloh
 15. Stredové premietanie – metrické úlohy
  - typy úloh
 16. Literatúra
 17. Tiráž