Prejsť na obsah
Uchádzači

 www.stavebnafakulta.sk
+ prezentačné video o SvF


      Štúdium na fakulte je založené na základných prírodovedných disciplínach a rozvíja sa cez teoretické, odborné a aplikované predmety do konečných zameraní v inžinierskom stupni štúdia. Rozsah, štruktúra a zastúpenie povinných a voliteľných predmetov vychádza z tradície, zo súčasných potrieb a z porovnania s inými fakultami podobného zamerania v Európe.

      Kreditný systém štúdia vytvára predpoklady na aktívnejšie zapojenie študentov do pedagogického procesu. Umožňuje im, aby si čiastočne prispôsobovali štúdium svojim záujmom a realizovali vlastnú predstavu o svojom smerovaní. Fakulta vytvára priestor na harmonizáciu vzdelávania, posilňuje teoretický základ štúdia s cieľom naplniť univerzitný charakter štúdia.

      Absolventi SvF majú široké uplatnenie v praxi. Sú kvalifikovaní pripravovať, projektovať, organizovať a riadiť výstavbu objektov pozemného a inžinierskeho staviteľstva, vodného hospodárstva, vykonávať  a riadiť práce v oblasti geodézie a kartografie. Sú schopní pracovať v investičnej a hospodárskej sfére, vo výskume či výchovno-vzdelávacích inštitúciách, výpočtových strediskách a sú pripravení aj na súkromné podnikanie.

      Medzi ďalšie aktivity fakulty patrí organizovanie domácich a medzinárodných vedecko-odborných konferencií a spolupráca s partnerskými univerzitami - fakultami najmä v Česku, v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, vo Švajčiarsku, Francúzsku, v Kanade, USA a Japonsku.

      Prvoradým cieľom fakulty zostáva zabezpečenie kvalitnej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce, ktorou chceme prispieť k zvýšeniu vzdelanosti našich študentov a k ich širšiemu uplatneniu v stavebnej a spoločenskej praxi.

      prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan Stavebnej fakulty STU

 

Študuj na jednom z akreditovaných študijných programov bakalárskeho štúdia – titul Bc.:

 • Civil Engineering (v anglickom jazyku - spoplatnené štúdium),

 • Civil Engineering (v anglicko-slovenskom jazyku - bezplatné štúdium),

 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,

 • matematicko-počítačové modelovanie,

 • pozemné stavby a architektúra,

 • stavby na tvorbu a ochranu prostredia,

 • technológie a manažérstvo stavieb,

 • vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Potom pokračuj na inžinierskom stupni – titul Ing.:

 • architektonické konštrukcie a projektovanie,

 • Civil Engineering (v anglickom jazyku - spoplatnené štúdium),

 • Civil Engineering (v anglicko-slovenskom jazyku - bezplatné štúdium),

 • geodézia a kartografia,

 • krajinárstvo a krajinné plánovanie,

 • matematicko-počítačové modelovanie,

 • nosné konštrukcie stavieb,

 • pozemné stavby a architektúra,

 • stavby na ochranu územia,

 • technické zariadenia budov,

 • technológia stavieb,

 • vodné stavby a vodné hospodárstvo.

     

Ďaľšie informácie pre uchádzačov:

Na hlavnú stránku  SvF logo