Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Evidencia publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie 2022

 

ONLINE FORMULÁRE NA EVIDENCIU PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
Vo vykazovacom období 2022 sa evidujú publikácie s rokom vydania 2022 + publikácie s rokom vydania 2021, ktoré v predchádzajúcom vykazovacom období neboli zaevidované.

 • Do online formulárov sa prihláste pomocou prihlasovacích údajov, rovnakých ako používate do AIS;
 • V prípade, že nemáte práva na používanie online formulárov, požiadajte mailom o ich udelenie pracovníčky zodpovedné za publikačnú činnosť;
 • Ak sa Vám do online formulárov nedá prihlásiť a predtým ste ich už mali sprístupnené, Vaše heslo si môžete aktualizovať cez zabudnuté heslo na stránke:
  https://kis.cvt.stuba.sk/arl-stu/sk/zabudnute-heslo/.

 

POSTUP evidencie a zberu podkladov publikačnej činnosti
Pre zabezpečenie úplnosti a správnosti evidencie publikačnej činnosti je potrebné, zo strany autorov,      zaevidovať publikácie do online formulárov a odovzdať podklady do KIC podľa nasledovných pokynov:

1.  Evidencia v online formulároch - každý autor/katedra je povinný zabezpečiť vpísanie bibliografických                   údajov o každej publikácii prostredníctvom online formulárov zverejnených na webovej stránke KIC                   PRIEBEŽNE počas celého vykazovacieho obdobia, a to čo najskôr po ich vydaní nasledovne:

 • údaje o publikáciách, vydaných do 15. 5. 2022, je nutné zaevidovať najneskôr do 31. 5. 2022, do tohto termínu je nutné zaevidovať aj publikácie s rokom vydania 2021, ktoré boli vydané s oneskorením a ešte neboli zaevidované;
 • údaje o publikáciách, vydaných od 16. 5. 2022 do 15. 9. 2022, je nutné zaevidovať najneskôr do 30. 9. 2022;
 • údaje o publikáciách, vydaných od 16. 9. 2022 do 30. 11. 2022, je nutné zaevidovať najneskôr                      do 12. 12. 2022;
 • údaje o publikáciách, vydaných od 1. 12. 2022 je nutné zaevidovať najneskôr do 13. 1. 2023. Po tomto termíne je možné do 30. 1. 2023 evidovať len publikácie za rok 2022, ktoré boli vydané po 14. 1. 2023.

2.  Podklady k evidencii publikačnej činnosti - po ukončení evidencie v online formulároch autor/zástupca      z katedry SvF odovzdá do KIC čo najskôr - výstupy z online formulárov + podklady k publikáciám:

 • v elektronickej forme
  a/  k publikáciám kategórie V1 a typom dokumentu monografia, kritická pramenná edícia, kritický      komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha - plný text      publikácie;
  b/ k publikáciám kategórie V2 a typom dokumentu kapitola - plný text kapitoly + titulný list publikácie,      obsah, úvod/predhovor, záver/doslov, tiráž, informácie o autoroch a celá použitá literatúra;
   
 • v tlačenej alebo elektronickej forme
  a/  k publikáciám ako celok (odborné publikácie, učebnice, skriptá, zborníky) - líce a rub titulného listu,           obsah, tiráž;
  b/  k článkom v časopisoch, príspevkoch v zborníkoch - titulný list, obsah, tiráž zdrojového dokumentu       (časopisu/zborníka), plný text článku z časopisu/príspevku zo zborníka;

  Doklad o recenzovanosti (ak v publikácii recenzovanosť nie je uvedená) je povinný pre:
  a/  publikácie kategórie V1 a typy dokumentov monografia, editovaná kniha, kritická pramenná edícia,       kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel;
  b/  publikácie kategórie V2 a typy dokumentov kapitola, príspevok, príspevok z podujatia, abstrakt,       abstrakt z podujatia, poster z podujatia;
  c/  publikácie kategórie V3 a typy dokumentov článok, článok z podujatia, abstrakt, abstrakt z podujatia,      poster z podujatia.
  Recenzovanosť nie je potrebné dokladovať, ak bola publikácia vydaná vo vedeckom vydavateľstve, uvedenom v Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie.

   

Evidencia ohlasov publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie 2022

 

FORMULÁR NA EVIDENCIU OHLASOV DOC na stiahnutie


POSTUP evidencie a zberu ohlasov 

 • Väčšinu ohlasov v kategórii 1 eviduje Knižnica a informačné centrum na základe automatických alertov z databáz Web of Science a Scopus. Je však vo vlastnom záujme autorov, aby si kontrolovali úplnosť citácií, nakoľko automatizované alerty nemusia obsahovať všetky citácie.
 • V prípade, že autori vo svojich výstupoch zistia, že ich ohlasy kategórie 1 v celouniverzitnej databáze ARL nie sú zaevidované, vyplnia formulár na evidenciu ohlasov a odovzdajú ho osobne alebo elektronicky  na katarina.pavlovska@stuba.sk.
   
 • O evidenciu ohlasov v kategórii 2 musia požiadať autori.
  Vyplnený FORMULÁR NA EVIDENCIU OHLASOV a podklady k ohlasom odovzdajú osobne v KIC alebo elektronicky na katarina.pavlovska@stuba.sk.

 • Vyplnené formuláre a podklady za vykazovacie obdobie 2022 je nutné odovzdávať PRIEBEŽNE najneskôr do 9. 1. 2023.
  Po tomto termíne sa budú ohlasy evidovať do ďalšieho vykazovacieho obdobia – t. j. do roku 2023.


Verifikácia výstupov EPČ a odvolací proces

 

V rámci vykazovacieho obdobia pracovníci Knižnice a informačného centra SvF evidujú publikačnú činnosť autorov v knižničnej databáze ARL a aj v databáze CREPČ.

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR. V CREPČ sa zaznamenávajú údaje o publikovaných prácach zamestnancov vysokých škôl a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej a externej forme štúdia a publikované ohlasy na tieto práce (CREPČ1 – do roku 2017, CREPČ2 – od roku 2018).

Prevádzkovateľom CREPČ je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Verifikáciu záznamov v CREPČ po formálnej a obsahovej stránke vykonáva prevádzkovateľ registra CVTI SR - Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti (OHPČ) a Odborný hodnotiteľský orgán (OHO), ktorý posudzuje vedecké monografie, štúdie a kapitoly.

Podľa Zákona č. 270/2018 Z.z. a v zmysle Metodických pokynov CREPČ 2020, CVTI SR v prípade nesprávnej kategorizácie publikácie na základe formálnych znakov upraví kategorizáciu záznamu. O zmene a jej dôvodoch bude vysoká škola informovaná prostredníctvom svojej akademickej knižnice. Voči zmene kategorizácie na základe formálnych znakov nie je možné podať opravný prostriedok.

Ak o nesprávnom zaradení do kategórie EPČ rozhodne OHO na základe obsahových znakov, CVTI SR informuje vysokú školu o návrhu na zmenu kategorizácie, spolu s odôvodnením prostredníctvom akademickej knižnice vysokej školy.

Vysoká škola má právo prostredníctvom svojej akademickej knižnice podať písomnú námietku k návrhu na zmenu kategórie EPČ do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. CVTI SR postúpi námietky OHO, ktorý sa   k námietke vyjadrí do 60 pracovných dní od ich doručenia.

Ak sa hodnotiteľský orgán v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie výstupu publikačnej činnosti zostáva v kategórii evidencie navrhnutej a zaznamenanej do CREPČ vysokou školou. Ak OHO vyhovie námietkam vysokej školy odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä, aké skutočnosti boli podkladom         pre vyjadrenie a ako sa vysporiadal s námietkami. Proti vyjadreniu hodnotiteľského orgánu k námietkam nie je možné podať opravný prostriedok.

Odvolací proces upravuje § 108c Zákona č. 270/2018 Z.z.


Kontaktní pracovníci

 

Agenda publikačnej a umeleckej činnosti:

Margita Holúbeková, KIC SvF – 3. posch., blok B, kl. 577, margita.holubekova@stuba.sk

Mgr. Anna Penkovová, KIC SvF - 3. posch., blok B, kl. 205, anna.penkovova@stuba.sk

Mgr. Barbora Bieliková, KIC SvF - 3. posch., blok B kl. 494, 577 barbora.bielikova@stuba.sk


Evidencia ohlasov: 

Mgr. Katarína Pavlovská, KIC SvF - 3. posch., blok B, kl. 205, katarina.pavlovska@stuba.sk


Centrálny zber a kontrola podkladov k evidencii publikačnej činnosti a ohlasov: 

Drahoslava Mohlerová, KIC SvF - 3. posch., blok B, kl. 577, drahoslava.mohlerova@stuba.sk