Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Pri posudzovaní kvality vedeckých časopisov sa používajú rôzne metriky.

KVARTIL časopisu je jedným z indikátorov jeho významu, je to jedinečná hodnota pre titul časopisu.

Kvartily časopisov v rozsahu Q1 až Q4 predstavujú prestíž časopisu v danom vednom odbore. Jeden titul časopisu môže byť sledovaný vo viacerých vedných odboroch. Kvartily časopisov sú alternatívou k impact factoru.

Hodnoty, z ktorých sa kvartily vypočítavajú sa viažu na konkrétnu databázu. Preto môžu byť iné výsledky          pre časopisy v databáze JCR/Web of Science a iné v databáze SJR/Scopus.

IMPACT FACTOR (IF) časopisu slúži ako jedno z meradiel dosahu, prínosu, kvality vedeckého časopisu. Je to miera frekvencie, s ktorou bol priemerný článok v časopise za určité obdobie citovaný (vzťahuje sa k hodnoteniu časopisu, nie k hodnoteniu jednotlivca).

Pre hodnotiace účely sa akceptuje IF a Q časopisu z databázy Journal Citation Reports (JCR).

Kvartily a IF časopisov sa aktualizujú raz za rok.

 • Databáza JCR - Journal Citation Reports - je súčasťou Web of Science.
  Databáza je dostupná na základe overenia IP adries alebo vzdialeného VPN prístupu do siete STU.

  Pre vyhľadávanie IF a Q:
  - zadajte názov časopisu do vyhľadávacieho poľa v databáze JCR;
  - vyhľadaný časopis sa zobrazí v "Journal Profil";
  - impact factor (IF) časopisu podľa jednotlivých rokov nájdete v karte "All Years";
  - kvartil časopisu (Q1-Q4) podľa jednotlivých rokov nájdete v karte "Rank".
  alebo
  - zadajte názov časopisu do vyhľadávacieho poľa v databáze WOS (Basic Search - Publication Name);
  - vo výsledku vyhľadávania sa zobrazia články hľadaného časopisu, najnovšie hore;
  - kliknite na názov časopisu;
  - zobrazí sa malá tabuľka s aktuálnym impact factorom a kvartilom časopisu.

 • Databáza SJR - Scimago Journal & Country Rank - čerpá bibliometrické údaje z databázy SCOPUS.
  Voľne dostupný hodnotiaci portál.